Visa sökformulär

Hemtjänst

Digitala lås

Under hösten och vintern vill Västerås stad installera digitala lås hos alla med hemvårdsinsatser och i alla fastigheter som besöks av hemvården. Installationen bekostas av Västerås stad, utförs av auktoriserad personal och kommer inte att vara något som märks för andra än den som får hemvårdsinsatser och behörig personal från hemvård.

Med digitala lås ökar tryggheten både för fastighetsägare, med färre nycklar i omlopp, och för dig som har hemvårdsinsatser. Vårdpersonal kan snabbare vara på plats när någon till exempel larmat med sitt trygghetslarm, eftersom de inte längre behöver mellanlanda på kontoret för att hämta nyckel eller nyckelbricka för att komma in i fastigheten och bostaden. Digitala lås ger hemvården bättre förutsättningar för planeringen och minskar antalet resor inom hemvården.

Våra låslösningar

Lösningarna för digitala lås i hemvården uppfyller normen SSF 1075 ”Distribution, lagring och användning av digitala nycklar”.

Det digitala låset Main entrance.

Main entrance

Enheten är nätansluten och kopplas på det befintliga elslutblecket på entrédörren. Ingen åverkan görs på dörr eller karm och installationen är inte synlig. Strömförsörjningen sker om möjligt från elslutblecket men kan också kopplas till annan strömkälla.

Det digitala låset Phoniro key safe.

Phoniro key safe

Enheten är en digital låsgömma där det går att förvara en fysisk nyckel eller nyckelbricka. Låsgömman öppnas på samma sätt som övriga låslösningar, digitalt och endast av behörig vårdpersonal. Låsgömman blir endast aktuell i de fall Main entrance eller Any entrance inte går att montera.

Det digitala låset Phoniro lock.

Phoniro lock

Enheten monteras på befintligt vred på lägenhetsdörren och har samma utseende och funktion som låset Any entrance.

Any entrance

Enheten kan bli aktuell i de fall det inte finns något elslutbleck. Låsenheten monteras över det befintliga vredet på entrédörrens insida. Det görs ingen åverkan på dörren. Den här lösningen fungerar även på dörrar till soprum och tvättstugor.

Frågor och svar

Kostar det något?
Nej, låsen kostar inget för dig som fastighetsägare, inte heller för de som bor i huset. Det digitala låset samt montering, demontering, service och underhåll bekostas av Västerås stad.

Krävs det något medgivande?
Ja, Västerås stad behöver ett medgivande från dig som är fastighetsägare innan vi gör någon installation på portar, entréer, tvättstugor och soprum. Vi kontaktar dig innan installation görs.

Blankett för medgivande om digitala lås, för fastighetsägarePDF

Hur lång tid tar monteringen?
Ungefär 10–20 minuter.

Blir det någon åverkan på dörrar?
Nej, ingen åverkan görs på dörr, entré, port eller annan passage där det digitala låset monteras. Låset monteras på insidan av dörren eller entrén.

Passar de digitala låsen på alla dörrar?
Låsen passar på mer än 95 procent av alla dörrar. Låsen kan monteras på låskistor som normalt anses som svåra.
Till exempel ASSA 560, ASSA 8765, ASSA 310 samt ASSA 2000 Evo säkerhetslås.

Vår fastighets strömförsörjning har inte driftkapacitet för externa låslösningar, hur löser ni det?
Med lösningen Main entrance är det önskvärt att nätansluta till fastighetens strömkälla. Det går även att lösa med en extern batterikälla om behovet uppstår. Vi kommer att föra dialog och samla in medgivande med alla fastighetsägare innan montering görs.

Teknisk data för Main entrance:
Omgivningstemperatur: -35–+55 grader Celsius
Strömförsörjning: 12–24 VAC/DC
Energiförbrukning: cirka 1mW
Vikt: 26 gram
Storlek: 87 x 23 x 15 millimeter
Färg: vit

Alternativet om Main entrance inte fungerar att montera i fastigheten är Any entrance eller nyckelgömman Phoniro key safe. Any entrance monteras på entrédörrens eller portens insida, drivs med inbyggt batteri och påverkar inte dörren eller portens befintliga låsfunktioner. Phoniro key safe monteras på befintlig entré eller port med minimal åverkan eller anpassning. Kan även monteras på vägg eller fasad. Båda lösningarna är förstärkta mot stöld och yttre våld. De är säkerhetsklassade enligt europeisk standard, brandklassade och anpassade för nordiskt klimat gällande kyla och väta.

Vad händer om det är strömavbrott eller inte finns täckning för mobiltele­fonen?
De digitala låsen har egen batteriförsörjning. För att öppna en dörr utrustad med Phoniro lock krävs varken nätspänning eller mobiltelefontäckning. För att öppna en entré utrustad med Main entrance krävs nätspänning som antingen integreras med fastighetens strömkälla eller alternativt med ett externt batteri om behovet finns.

Hur ofta måste batterierna i låsen bytas ut och vem gör det?
De digitala låsen drivs av specialbatterier med lång hållbarhet. Systemet varnar cirka två månader innan det är dags att byta batteriet. Du behöver inte själv hålla koll på det, det gör Västerås stad. Batteribytet är enkelt och görs av personal från Västerås stad.

För vem

Vem har rätt till hemtjänst?

Du som har det svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet kan få hemtjänst. Du ansöker om hemtjänst hos en biståndshandläggare som utifrån dina behov utreder vilket stöd du kan få. När utredningen är klar får du ett beslut skickat hem till dig med posten. Där står det om du blivit beviljad hemtjänst och vad du i så fall ska få hjälp med. Hemtjänsten regleras i Socialtjänstlagen och är en del av socialtjänsten. Hemtjänstens syfte är att se till att kommunens invånare har en skälig levnadsnivå, det vill säga att de grundläggande behoven är tillgodosedda när det gäller till exempel hälsa och hygien.

Kostnad för hemtjänst

Avgiften för hemtjänsten beror på vilken typ av service du får och hur mycket.

Avgifter för omsorg, stöd och hjälp

Överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd över beslutet som tagits kring din hemtjänst kan du överklaga. Vänd dig till din handläggare för att få hjälp. 

Information om hur du överklagar ett beslut

Så här gör du

Hur ansöker jag om hemtjänst?

steg 1

Kontakta en biståndshandläggare på telefonnummer 021-39 27 25. En utredning om dina behov startar. Utredningen tar oftast inte mer än en vecka.

Ring 021-39 27 25

steg 2

Ett beslut skickas till dig med posten. Har du blivit beviljad hemtjänst kan du själv välja leverantör. Du kan också tillsammans med din biståndshandläggare välja e-hemtjänst.

steg 3

Om du inte är nöjd över beslutet som tagits kring din hemtjänst kan du överklaga. Vänd dig till din handläggare för hjälp.

Information om hur du överklagar ett beslut

Leverantörer i Västerås

Har du blivit beviljad hemtjänst har du möjlighet att välja leverantör av din hemtjänst. Det finns flera olika leverantörer i Västerås.

Din biståndshandläggare kommer att hjälpa dig med de praktiska detaljerna kring ditt val av utförare.

Det är frivilligt att välja leverantör. Om du inte kan eller vill välja leverantör så kommer Västerås stad att tilldela dig en leverantör. De leverantörer som idag är så kallade ickevalsalternativ är Västerås stad Vård och omsorg och Skultuna kommundelsförvaltning.

Hemtjänst utan hembesök

Har du, eller någon i din närhet behov av tillsyn på natten? I Västerås stad tar vi hjälp av teknik i form av en trygghetskamera för att göra din nattsömn trygg, säker och ostörd.

Så fungerar det. En trygghetskamera placeras i ditt sovrum och installeras kostnadsfritt av Västerås stads tekniker. När kameran är på plats kan hemtjänstpersonal titta till dig på distans via en dator, på de klockslag som du och din hemtjänstutförare kommit överens om. Hur ofta du får tillsyn beror på ditt behov. Ingen film sparas eller lagras.

Hemtjänstpersonalen som utför tillsynen av dig behöver en nyckel till din bostad för att kunna komma in om du behöver hjälp. Du lämnar nyckeln i samband med installationen av trygghetskameran eller direkt till din hemtjänstutförare.

Vem kan få en trygghetskamera?
Tillsyn med trygghetskamera kan erbjudas dig som har behov av att någon tittar till dig. Du kan få trygghetskameran efter biståndsbeslut om hemtjänst eller boendestöd, om din känsla av trygghet inte kan tillgodoses via trygghetslarm.

Vill du ansöka om tjänsten eller veta mer kan du kontakta Västerås stads Kontaktcenter på telefon 021-39 27 25.

Välfärdsteknologi för äldre

Trygghetskamera på ett bord bredvid en växt.

Så här ser en trygghetskamera ut

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Beslut

När det gäller enskilda beslut om vem som ska få hemtjänst är det stadens biståndshandläggare som har ansvaret. Varje ansökan om stöd i hemmet prövas enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Ansvar

Ansvaret för att hemtjänsten fungerar som den ska ligger på äldrenämnden. Nämnden fattar de politiska beslut som sätter upp riktlinjerna för hur Västerås hemtjänst ska bedrivas. Nämnden sluter också avtal med leverantörerna, samt följer upp och utvärderar verksamheterna fortlöpande.

Leverantörer

Hemtjänsten drivs antingen av den kommunala utföraren eller av entreprenörer som staden har avtal med. Alla leverantörer måste leva upp till de krav på kvalitet som Västerås stad har ställt upp.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Du når din handläggare via Kontaktcenter.

Telefonnummer: 021-39 27 25

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Johan Crusefalk

Ombudsman för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontakta Johan Crusefalk om du vill:

  • Lämna synpunkter eller klagomål på utförda insatser för äldre eller för personer med funktionsnedsättning. Till exempel hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, daglig verksamhet, korttidsboende, äldreboende, boendestöd och boende i LSS gruppbostad.
  • Lämna klagomål på kontakten med handläggare vid biståndsenheten äldre, biståndsenheten funktionsnedsättning eller hälso- och sjukvårdsenheten.

Telefonnummer: 021-39 39 50

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

  • Ortsanalysen för Kvicksund är klar

    Nu är den klar! Västerås stad och Eskilstuna kommun har tillsammans tagit fram Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund . Handlingen ska vara en inspiration och vägledning för olika utvecklingsprojekt i Kvicksund, med olika initiativtagare. Planen togs fram i dialog med kvicksundsbor, förening...

  • Tyck till om trafiksäkerhetsarbetet

    Hur ska trafiksäkerhetsarbetet i Västerås se ut de närmaste åren och vilka prioriteringar ska göras för att minska antalet olyckor?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?