Visa sökformulär

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om mottagandet av nyanlända. Klicka på den fråga du vill ha svar på. ​

Vanliga Frågor

Vilket ansvar har Västerås stad och vilket ansvar har Migrationsverket?

Vad är skillnaden mellan asylsökande, flykting och kvotflykting?
Hur många flyktingar har kommit till Sverige?
Varifrån kommer flyktingarna?
Får alla flyktingar stanna permanent i Sverige?
Vad kostar det kommunen att ta emot flyktingar?
Vad avgör hur många flyktingar vi kan ta emot?
Hur stor ersättning får de asylsökande?

Hur ordnas boendet för asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd?
Hur gör Västerås stad för att ordna bostäder till de som har fått uppehållstillstånd och blivit anvisade till Västerås?
Finns det några anläggningsboenden för asylsökande i Västerås?
Hur arbetar Västerås stad med lokaler som kan vara aktuella att använda som boenden?
Hur gör jag för att hyra ut bostad till nyanlända?

Vad händer med de ensamkommande barnen?
Hur kan jag hjälpa till om jag möter ett ensamkommande barn på exempelvis centralstationen?
Får alla ensamkommande barn en god man och vad gör en sådan?
Hur blir jag god man åt ensamkommande barn?

Hur arbetar Västerås stad med boende för ensamkommande barn?
Hur gör jag för att öppna ett boende för ensamkommande barn, HVB eller stödboende?
Hur får jag information om det planeras ett HVB-boende i närheten av min bostad?

Får de asylsökande barnen gå i förskolan?
Får de asylsökande barnen gå i skolan?
Hur ordnas barnens skolgång?
Hur går skolplaceringen till för språkintroduktion?

Jag vill gärna hjälpa - vad kan jag göra?
Om jag har frågor, vem kan jag kontakta?

Vilket ansvar har Västerås stad och vilket ansvar har Migrationsverket?

Migrationsverket har ansvar för registrering av asylsökande och att utreda asylansökningar. En asylsökande har rätt att vänta i Sverige till dess ärendet är prövat. Migrationsverket har därför ansvar för att ordna mat och boende för asylsökande som inte kan ordna det själva. Det är även Migrationsverket som betalar ut dagersättning till asylsökande.
Kommuner har ansvar att ta hand om ensamkommande barn (under 18 år), det vill säga de barn som kommer utan att någon förälder eller annan vuxen som tagit över föräldrarnas ansvar är med dem. Det är fortfarande Migrationsverket som har ansvar för asylansökan, men när det gäller ensamkommande barn är omhändertagandet exempelvis boende ett kommunalt ansvar. Kommunen har även ansvar för att ordna skolgång åt alla barn som är i skolåldern. Detta gäller oavsett om barnet kommer med sina föräldrar eller är ensamkommande. Barn som är 3-5 år ska också erbjudas plats i allmän förskola.

Vad är skillnaden mellan asylsökande, flykting och kvotflykting?

Det finns många olika begrepp kring människor som flyttar till Sverige från ett annat land. Vi förklarar här några av de vanligaste begreppen. En mer heltäckande beskrivning hittar du hos Migrationsverket.

Länk till Migrationsverkets information om begrepplänk till annan webbplats

En asylsökande är en person som tagit sig till Sverige och sökt skydd. Han eller hon har inte fått svar på sin asylansökan och har alltså inte fått uppehållstillstånd. En asylsökande har rätt att vänta i Sverige under tiden deras asylansökan handläggs.

Kvotflyktingar är de som kommer direkt till kommunen via FN:s flyktingorgan, UNHCR. De kommer direkt från olika flyktingläger runt om i världen. De har fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen har fastställt redan innan de kommer till Sverige. UNHCR presenterar de flyktingar som behöver vidarebosättas, genom att skicka över personakter med dokumentation om varje enskild flykting till Migrationsverket. Migrationsverket prövar sedan om flykting- eller skyddsskälen är i överensstämmelse med den svenska utlänningslagen och tar beslut om uppehållstillstånd innan personen kommer till Sverige. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket.

Länk till Migrationsverkets information om kvotflyktingarlänk till annan webbplats

Flykting är en person som har sökt och beviljats asyl i Sverige. Den som har beviljats flyktingstatus har rätt att stanna i Sverige och får då uppehållstillstånd. Ett uppehållstillstånd kan vara tillfälligt eller permanent.

Hur många asylsökande har kommit till Sverige?

Under senare delen av 2015 ökade antalet människor som sökte asyl i Sverige kraftigt, bland annat på grund av kriget i Syrien. Vid årsskiftet 2016 infördes tillfälliga id-kontroller vid Sveriges gräns. Sedan dess har antalet asylsökande minskat. På Migrationsverkets hemsida hittar du aktuell statistik kring detta.

Migrationsverkets statistik för hur många som söker asyllänk till annan webbplats 

Varifrån kommer flyktingarna?

Det kommer människor från en mängd olika länder. På Migrationsverkets hemsida hittar du aktuell statistik kring detta. 

Migrationsverkets statistik om var flyktingarna kommer ifrånlänk till annan webbplats

Får alla flyktingar stanna permanent i Sverige?

Nej, Sveriges riksdag har fattat beslut om en ny lag som begränsar möjligheterna att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Lagen började gälla den 20 juli 2016.  Lagen innebär att den som är i behov av skydd får ett tillfälligt uppehållstillstånd. Den som bedöms vara flykting får ett uppehållstillstånd som gäller i tre år och den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får ett tillstånd för 13 månader. Lagen begränsar även anhöriginvandringen och ställer nya krav gällande försörjning på den som vill ta hit anhöriga. Den nya lagen ska gälla under tre år. Barnfamiljer och ensamkommande barn som sökte asyl senast den 24 november 2015 berörs inte av den nya lagen.

Du hittar mer information om den nya lagen hos Riksdagenlänk till annan webbplats.  

Migrationsverkets hemsidalänk till annan webbplats kan du också se hur ett asylärende går till.

Vad kostar det kommunen att ta emot flyktingar?

För varje flykting som tas emot får kommunen en schablonersättning från staten. Den täcker kostnader för mottagandet och praktisk hjälp vid bosättning och introduktionsinsatser. Den täcker även merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg, utbildning i svenska för invandrare, samhällsorientering, tolk med mera.

Vad avgör hur många flyktingar vi kan ta emot?

Ytterst bestäms flyktingmottagandet av regering och riksdag. Det kommunala mottagandet gäller de personer som fått beslut om uppehållstillstånd.
I början av 2016 stiftades en ny lag som innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot en andel av de som nyligen fått uppehållstillstånd. För Västerås del handlar det om 141 personer under 2018. Västerås stad får enligt lagen ansvar för att ordna bostad åt dem. Hur många människor respektive län ska ta emot bestäms av regeringen utifrån ett fördelningstal som bygger på prognoser om hur bland annat bostads- och arbetsmarknad ser ut i respektive kommun. Det är sedan länsstyrelsen som fördelar ut hur många respektive kommun i länet ska ta emot.

Hur stor ersättning får de asylsökande?

Om den asylsökande saknar pengar eller andra medel kan de ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket, så kallad dagersättning. Dagersättningen är olika stor beroende på om du bor i ett av Migrationsverkets boenden där mat ingår, eller ett boende där inte mat ingår. På boenden där mat ingår är dagersättningen:

  • 24 kronor/dag för vuxna ensamstående
  • 19 kronor/dag per person för vuxna som delar hushållskostnader
  • 12 kronor/dag för barn till och med 17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen)
  • Förutom mat ska dagersättningen också räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter. 

Hur ordnas boendet för asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd?

När en asylsökande kommer till Sverige ordnar Migrationsverket boende om personen i fråga inte har gjort det själv. De betalar också för boendet om den asylsökande inte har pengar till det själv. Det boende Migrationsverket ordnar är ofta ett så kallat anläggningsboende där många asylsökande bor. Den asylsökande kan också välja att ordna eget boende. Om Migrationsverket ordnar boende åt den asylsökande är det Migrationsverket som bestämmer var i landet personen ska bo.

Den som har bott i Migrationsverkets boende som asylsökande kan få hjälp att hitta en ny bostad om hen får uppehållstillstånd. Då är det Migrationsverket som bestämmer i vilken kommun personen ska bo och den berörda kommunen som ska ordna bostad.

Om en asylsökande själv har valt att flytta från Migrationsverkets boende under tiden som asylsökande eller flyttat därifrån när hen fick uppehållstillstånd har Migrationsverket eller kommunen inte längre ansvar för att ordna boende. Detsamma gäller om en asylsökande får uppehållstillstånd tack vara att denna har fått arbete.

Hur gör Västerås stad för att ordna bostäder till de som har fått uppehållstillstånd och blivit anvisade till Västerås?

I början av 2016 stiftades en ny lag som innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot en andel av de som nyligen fått uppehållstillstånd. För Västerås del handlar det om 279 personer under 2017. Västerås stad får enligt lagen ansvar för att ordna bostad åt dem. Det är förstås en utmaning eftersom bostadsmarknaden är ansträngd i Västerås.

Det är viktigt för oss att klara den uppgift vi har enligt lagen och att skapa en god inkludering för nyanlända. För att klara det samarbetar vi med flera hyresvärdar och fastighetsägare.

Sedan 2002 har vi ett samverkansavtal med Mimer och andra fastighetsägare. Syftet med avtalet är att hjälpa de som inte kan ordna bostad på egen hand. Det kan handla om bostadslösa och andra utsatta grupper i samhället. Avtalet omfattar nu även de som nyligen fått uppehållstillstånd och blivit anvisade till Västerås. Samverkansavtalet går ut på att de företag som är med avsätter 5% av sina hyresrätter till Västerås stads förfogande. Vi använder sedan dessa lägenheter till de människor ur utsatta grupper som staden enligt lagen är ansvariga att ordna lägenhet till.

Finns det några anläggningsboenden för asylsökande i Västerås?

Nej. De anläggningsboenden som Migrationsverket har haft i Västerås stängde i början av 2017. Anledningen var att antalet asylsökande till Sverige har minskat och att avtalen med de som drev asylboendena löpte ut.
En av de lokaler som tidigare användes som anläggningsboenden för asylsökande hyrs nu av Västerås stad. Den används till tillfälliga boenden för nyanlända som fått uppehållstillstånd och blivit anvisade till Västerås

Hur arbetar Västerås stad med lokaler som kan vara aktuella att använda som boenden?

Västerås stad ställer olika krav på varje fastighet/lokal som vi utreder. Brandsäkerheten är absolut viktigast. I vissa fall går det inte att lösa brandskydd och utrymning på ett tillräckligt bra sätt. I andra fall kan det vara närmiljön som är direkt olämplig att bo i, även under kortare tid. I vissa fall kan byggnadens storlek påverka, den kan vara både för liten eller för stor. Det kan även vara svårt att genomföra anpassningar för vatten och avlopp samt matlagning.

Hur gör jag för att hyra ut bostad till nyanlända?

Migrationsverket hyr lokaler och fastigheter för bostäder för nyanlända. Gå in på Migrationsverkets hemsida för att läsa mer om vad som gäller och för att lämna din intresseanmälan.

Länk till Migrationsverkets information om att hyra ut bostäderlänk till annan webbplats

Det kommunala bostadsbolaget Mimer i Västerås kan också hjälpa dig om du vill hyra ut din bostad eller del av din bostad till nyanlända. Du hittar mer information på Mimers webbplats. 

Länk till Mimers webbplatslänk till annan webbplats

Vad händer med de ensamkommande barnen?

Barn och unga som söker asyl i Sverige har samma rättigheter som andra barn som bor här. De har rätt till skydd, sjukvård och omsorg och de ska få gå i skola på den nivå som passar dem. Ett ensamkommande barn har rätt till en god man under asyltiden. Denne bevakar barnens rättigheter och ansvarar för barnets ekonomi. Den gode mannen har även kontakten med Migrationsverket och undertecknar avtal som gäller barnet till dess barnet är 18 år.

På Migrationsverkets webbplats kan du läsa mer om hur mottagandet av ensamkommande barn går till.

Länk till Migrationsverkets information om mottagandet av ensamkommande barnlänk till annan webbplats

Hur kan jag hjälpa till om jag möter ett ensamkommande barn exempelvis på centralstationen?

Om du möter ett ensamkommande barn, hjälp barnet att kontakta polisen eller socialtjänsten. Då får barnet hjälp med tillfälligt boende och kontakt med Migrationsverket i Örebro för att registrera sig och göra sin asylansökan. Socialtjänsten begär att Migrationsverket ska anvisa en kommunplacering för barnet.

Vid akuta ärenden under kontorstid

Måndag-fredag, kontakta socialkontoren via Kontaktcenter, Västerås stad, 021-39 00 00, val 4.

Vid akuta ärenden utanför kontorstid

Socialjouren, 021- 39 20 66 eller polisen, 114 14
Socialjourens öppettider: måndag till torsdag klockan 16.30-00.30, fredag 16.30-01.30, lördag 14.00-01.30, söndag 14.00-00.30. Övrig tid under nätter och helger finns en social beredskap som nås via polisen telefon 114 14.

Får alla ensamkommande barn en god man och vad gör en sådan?

Varje ensamkommande barn har rätt att få en god man som företräder henne eller honom i Sverige. Även barn som efter ankomsten till Sverige blir lämnade av sina vårdnadshavare, innan uppehållstillstånd har beviljats, betraktas som ensamkommande och har därför rätt till god man. Det är överförmyndaren i kommunen som, på ansökan av Migrationsverket eller socialnämnden, ordnar god man. Den gode mannen ansvarar för barnets alla angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga, men har inte ansvar för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet. Den gode mannen har inte heller någon försörjningsplikt gentemot barnet. 

Hur blir jag god man åt ensamkommande barn?

Om du vill bli god man kan du anmäla ditt intresse på Överförmyndarnämndens hemsida genom att fylla i det här formuläret
Länk till mer information om att bli god man länk till annan webbplats
I samband med att du skickar in din intresseanmälan ska du skicka in två rekommendationsbrev från två personer som känner dig väl. Det kan vara en nära vän, arbetsgivare, arbetskamrat, lärare eller liknande men inte en anhörig. Breven ska undertecknats av personen som har rekommenderat dig.

För att bli godkänd som god man måste du har fullgjort Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) webbutbildning.
Länk till SKL:s webbutbildning god man för ensamkommande barn.länk till annan webbplats

Hur arbetar Västerås stad med boende för ensamkommande barn?

Migrationsverket bestämmer i vilken kommun ett ensamkommande barn ska bo. När barnet kommer till den kommunen är det kommunen som får ansvar för att ordna boende. Det kan till exempel vara i ett Hem för vård och boende, HVB-hem. Där bor flera ensamkommande barn tillsammans och det finns personal dygnet runt. En del ensamkommande barn bor istället i ett familjehem, då bor de hemma hos en familj.

Hur gör jag för att öppna ett boende för ensamkommande barn, HVB eller stödboende?

Gå in på tendsign.com och delta i de upphandlingar som annonseras där.

Här hittar du länk till upphandlingsverktyget tendsign.comlänk till annan webbplats

Västerås stad meddelar via upphandlingsverktyget när en upphandling är aktuell. Kommunen får enligt lag inte meddela enskilda personer eller företag om eller när förfrågningsunderlag/upphandling ska publiceras.  

Om du önskar starta eget HVB och sälja enskilda platser till Västerås stad eller andra kommuner behöver du söka tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). På deras hemsida finns närmare information om den ansökningsprocessen, följ länken här nedanför:

Här hittar du länk till mer information på Inspektionen för vård och omsorg, IVOlänk till annan webbplats 

Hur får jag information om det planeras ett HVB-boende i närheten av min bostad?

Ett HVB-boende kan startas antingen av kommunen eller av en privat näringsidkare.

För att starta ett privat hem för vård och boende (HVB) avsett för ensamkommande barn behövs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Den som vill öppna ett privat HVB lämnar alltså in en ansökan till IVO. Västerås stad är inte med i den ansökningsprocessen och därför känner kommunen inte alltid till om det ska öppna ett HVB på en adress. En privat aktör kan köpa en lokal med planen att starta ett HVB, och anpassa lokalen utan inblandning av kommunen. Det är först om det görs förändringar som kräver bygglov som kommunen blir inblandad. Om en bygglovsansökan kommer in till kommunen hanteras den enligt den lagstiftning och de gängse rutiner som finns för bygglovsprocesser inom kommunen.

När kommunen själv ska starta ett HVB-boende är det också kommunen som genom sitt fastighetskontor letar lämplig lokal. Innan verksamheten startar ger kommunen information genom anslag och/eller brevutskick till och i närliggande fastigheter.

Utöver detta gäller samma rutiner och lagstiftning för eventuella bygglovsprocesser också när kommunen är huvudman(ansvarig) för verksamheten. Att kommunen är huvudman för verksamheten ska inte förväxlas med att det alltid är kommunen som driver boendet. Ibland görs upphandlingar där kommunen ger uppdrag till en privat utförare att sköta driften. Då upprättas ett så kallat entreprenadavtal.

Får de asylsökande barnen gå i förskola?

Asylsökande barn har rätt till förskola på samma villkor som alla andra barn i Sverige. Det betyder att barn från höstterminen det år de fyller tre år erbjuds allmän förskola tre timmar om dagen måndag till fredag. Allmän förskola är en frivillig verksamhet, till skillnad från grundskola som är en obligatorisk. Föräldrar kan välja mellan kommunala och fristående förskolor.

Läs mer om förskolan här

Får de asylsökande barnen gå i skolan?

Ja, kommunen har ett ansvar att ordna skolgång åt alla barn som bor kort eller lång tid i kommunen, så även de asylsökande. Detta gäller både de barn som kommer ensamma och är under 18 år, så kallade ensamkommande barn, samt de barn som är i skolåldern och kommer tillsammans med sina föräldrar. Skolplikten gäller inte så länge ett barn är asylsökande, men kommunen ska erbjuda plats i skolan.  

Hur ordnas barnens skolgång?

Nyanlända barn erbjuds plats på olika skolor i staden. Undervisningen för nyanlända elever kan se olika ut. Ibland får de gå enbart i en vanlig skolklass och ibland får de även undervisning i en förberedelseklass. I en förberedelseklass klass får eleverna bland annat lära sig svenska. Det är rektorn på skolan som bestämmer hur undervisningen ska gå till och beslutet utgår från varje elevs behov och förutsättningar.

De asylsökande som är i gymnasieåldern ska erbjudas plats i en språkintroduktionsklass på gymnasiet. Sådana klasser finns på flera gymnasieskolor i Västerås.

Alla asylsökande barn och unga som ska börja skolan får genomgå en kartläggning först. Där tar man reda på deras förkunskaper. Kartläggningar görs på Introduktionsskolan för de elever som ska gå där. Övriga kartläggs av de kommunala verksamheterna Origo och Arenan. Origo har hand om grundskolebarnen och Arenan om de som är i gymnasieåldern.

Hur går skolplacering till för språkintroduktion?

Alla ungdomar får till att börja med ett kartläggningssamtal för språkintroduktion på Arenan. Samtalet kan enbart bokas via telefon, 021-39 15 28. Efter det gör Arenan en skolplacering. Information om placeringen skickas ut per post. Då det är många som är i behov av språkintroduktion kan det för närvarande ta längre tid än vanligt att få sin skolplacering.

Länk till mer information om Arenan

Jag vill gärna hjälpa nyanlända, vad kan jag göra?

Du hittar information om olika sätt att hjälpa till på sidan här nedan:

Hur kan jag bidra?  

Om jag har frågor, vem kan jag kontakta?

Övergripande frågor:
Ami Netzler, stadsledningskontoret, 021-39 25 02

Frågor kring familjehem:  
Sociala nämndernas förvaltning, 021-39 25 02

Akuta ärenden
Socialjouren, 021- 39 20 66, eller polisen,114 14
Socialjourens öppettider:

Måndag till torsdag klockan 16.30-00.30, fredag 16.30-01.30, lördag 14.00-01.30, söndag 14.00-00.30.
Övrig tid under nätter och helger finns en social beredskap som nås via polisen telefon 114 14.

Vid akuta ärenden under kontorstid
Måndag – fredag, kontakta socialkontoren via Kontaktcenter telefon 021-39 00 00, knappval 4.

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

  • Kampanj mot tvångsgifte och utbildning om könsstympning

    Sommarlovet närmar sig och då ökar risken för att barn kan komma att giftas bort då de reser till sina hemländer. Därför genomför Västerås stad tillsammans med Länsstyrelsen Västmanland en informationskampanj som riktar sig till de som i sitt yrke möter barn i riskzonen. Kampanjen vill också nå ungd...

Hjälpte informationen på denna sida dig?