Visa sökformulär

Risker och sårbarheter i Västerås

I ett samhälle finns det risker och sårbarheter. Är vi förberedda kan vi minska både risker och skador. Västerås stad arbetar därför med att identifiera och förebygga risker.

Anläggningar med farlig verksamhet

Vid vissa anläggningar kan verksamheten vara farlig och en eventuell olycka kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljö. Sådana anläggningar kan klassas som farlig verksamhet av länsstyrelsen och kommunen. I Västerås finns det flera anläggningar som är klassade som farlig verksamhet.

 • OKQ8, Sevesoanläggning, högre kravnivå
 • Mälarenergi AB, Västerås Kraftvärmeverk, Sevesoanläggning, högre kravnivå
 • Biogasanläggning Vafab Miljö, Gryta, Sevesoanläggning, lägre kravnivån
 • Bergtäkter, Sevesoanläggning, lägre kravnivå
 • Bodycote Värmebehandling AB
 • Gasolomlastningsstationen Preem
 • Svensk Växtkraft AB vid Västmanlands Lokaltrafiks bussdepå
 • Westinghouse, Norra Finnslätten
 • Mälarhamnar
 • Rangerbangården
 • Västerås flygplats Hässlö
 • Johannisbergs flygplats
 • ABB Arena syd
 • Svensk oljeåtervinning AB

Mer information om möjliga risker vid anläggningar med farlig verksamhet hittar du i foldern här nedan.

Länk till foldern Viktig information - om möjliga risker vid anläggningar i din närhetPDF

Särskilt farlig verksamhet

Anläggningar som klassas som särskilt farlig verksamhet kallas för Sevesoverksamheter. Det är länsstyrelsen i samråd med kommunen som bestämmer vilka anläggningar det är. Det finns två kravnivåer, en högre kravnivå och en lägre kravnivå. Kravnivån är beroende på gränsmängder för respektive ämne.

Sevesolagstiftningen berör alla verksamheter som har tillräckligt mycket av ett ämne som är tillräckligt farligt. Sevesodirektivet omfattar åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av bland annat allvarliga kemikalieolyckor.

Mer information om Sevesolagstiftningen kan du läsa på MSB:s webbplats.länk till annan webbplats

Bild på Mälarenergis anläggning, Kraftvärmeverket i Västerås

Foto: Lasse Fredriksson

Mälarenergi AB, Västerås kraftvärmeverk

Västerås kraftvärmeverk ligger i Djuphamnen, Sjöhagsvägen 23 i Västerås. På kraftvärmeverket produceras el och fjärrvärme. De har Sevesolagstiftningens högre kravnivå.

Mälarenergi AB omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Tillsyn, så kallad Sevesoinspektion, utförs av Länsstyrelsen i Västmanland. För mer information om senaste tillsynsbesöket, kontakta Mälarenergi på tfn 021-39 50 00 (vxl) och be att få tala med arbetsmiljö- och säkerhetsansvarig eller HMS-koordinator.

Länk till Mälarenergis webbplats.länk till annan webbplats

 

OKQ8:s oljedepå

I oljehamnen finns OK Q8:s oljedepå som hanterar brandfarlig vara. Med hantering menas inlastning, förvaring och utlastning av produkter. OKQ8:s oljedepå omfattas av Sevesolagens högre kravnivå.

Vid oljedepån finns bensin, etanol, E85 – mycket brandfarligt, giftigt och miljöfarligt, diesel, eldningsolja – brandfarligt, giftigt och miljöfarligt samt biobränslen – brandfarligt, giftigt och miljöfarligt.

Länk till OKQ8:s webbplats.länk till annan webbplats

 

Västerås oljehamn

Hamnen ägs av Västerås stad och marken arrenderas ut till oljebolag. Mälarhamnar AB har det övergripande samordningsansvaret inom hamnen. I oljehamnen finns ett antal företag som hanterar brandfarliga varor. Med hantering menas inlastning, förvaring och utlastning av produkter.

Här finns Svensk oljeåtervinning, som klassas som Sevesoverksamhet på lägre kravnivå.

Länk till Mälarhamnar AB:s webbplatslänk till annan webbplats

Länk till Svensk oljeåtervinnings webbplatslänk till annan webbplats

VafabMiljö

VafabMiljös gasverksamhet vid Gryta (Returvägen 20 i Västerås) består av tillverkning, uppgradering och leverans av biogas. Biogasen används till största delen som bränsle till Västmanlands lokaltrafik, bussar och renhållningsfordon. VafabMiljö levererar även gas till ett antal publika tankställen för biogas i länet. Anläggningen omfattas av Sevesolagens lägre kravnivå.

Tillsyn, så kallad Sevesoinspektion, utförs av Länsstyrelsen i Västmanlands län. Protokoll från den senaste inspektionen finns på VafabMiljös webbplats.

Länk till VafabMiljö AB:s webbplatslänk till annan webbplats

Bergtäkter

Bergtäkter i Västerås räknas som Sevesoanläggningar, lägre kravnivå. Vid bergtäkten i Froby 2:6 och Vändle, inom fastigheterna Dingtuna-Vändle 7:1, 7:3 och 8:1 i Västerås kommun samt Åskebro 4:7 i Hallstahammars kommun, bedriver Swerock verksamhet som omfattas av Sevesolagstiftningen.

Syftet med verksamheten är att producera bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Produktionen innefattar borrning, sprängning, krossning och sortering samt maskinhantering av bergmaterial.

Risker med kemikalierna

Kemiska sprängmedel, som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, förekommer vid sprängning i täkten. Sprängämnena är ammoniumbaserade och kan ge hud- och lungskador vid kontakt eller förtäring. Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

Risken för en okontrollerad explosion är mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, som var för sig inte är explosiva. Det finns ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning i borrhålen i samband med sprängning som ämnet blir explosivt. Även i den formen är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olycka skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från Swerock. Om händelsen bedöms vara så allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten att gå ut med ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation. Lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVTtext.

Tillsyn av verksamheten enligt Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381) utförs av Länsstyrelsen.

Övriga anläggningar med farlig verksamhet

Farlig verksamhet är anläggningar där verksamhet innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarlig skada på människa eller miljö. Ägaren eller verksamhetsutövaren av en farlig verksamhet behöver ha en beredskap som kompletterar stadens beredskap för räddningsinsatser. De kan också behöva vidta andra nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador. Syftet är att kommunen ska kunna utföra effektiva räddningsinsatser om det sker en olycka.

Gasolomlastningsstationen Preem

På gasolomlastningsstationen förekommer stora mängder gasol.

Svensk Växtkraft AB vid Västmanlands Lokaltrafiks bussdepå

Vid Västmanlands Lokaltrafiks bussdepå i Västerås finns en större naturgas-/biogasanläggning.

Westinghouse Sweden Electric AB, Norra Finnslätten

Utöver kärnbränsle förekommer en omfattande lagring och hantering av brandfarlig gas och andra farliga kemikalier.

Mälarhamnar

Inom djuphamnsområdet lagras och distribueras diverse olika kemikalier i varierande mängd.

Rangerbangården

Ett stort antal tankvagnar med kondenserade brandfarliga och giftiga gaser samt andra giftiga kemikalier hanteras dagligen vid rangerbangården.

Västerås flygplats Hässlö

Flygplatsen betraktas som farlig verksamhet med tanke på de allvarliga konsekvenserna på liv, vattenverk och vattentäkt som en eventuell olycka på eller i omedelbar närhet till flygplatsen kan medföra.

Bodycote Värmebehandling AB

Bodycotes verksamhet i Västerås utför värmebehandling av i huvudsak stål. Här används olika giftiga och brandfarliga processgaser såsom metanol, gasol, ammoniak, kvävgas och koldioxid.

Johannisbergs flygplats

ABB Arena syd

Vad ska jag göra om en olycka inträffar?

Om du hamnar i rök- eller gasmoln – tänk på vindriktningen. Sök dig bort från olyckan. Gå tvärs vindriktningen, varken mot eller med vinden. Rök och gas kan ha en starkt stickande lukt som kan ge sveda i ögon och näsa samt ge irritation i halsen och hosta.

Hur får jag information?

Inträffar en olycka på den aktuella anläggningen finns rutiner för hur myndigheter larmas. Räddningsinsats leds av räddningsledare från Mälardalens Brand- och Räddningsförbund. Om det sker olyckor och allvarliga händelser där allmänheten kan vara i fara använder myndigheterna viktigt meddelande till allmänheten, VMA, ett varningssystem. Det finns två typer av VMA: en ljudsignal som sänds ut utomhus och ett informationsmeddelande i radio och tv.

Här kan du läsa mer om VMA – Viktigt meddelande till allmänheten.

Det här händer i Västerås

 • Kurs i hur du använder en smartphone

  Tillhör du den erfarna generationen? Behöver du hjälp med att använda de nya mobiltelefonerna, så kallade smartphones? Våra barn och ungdomar är experter på området. Därför vill de gärna visa dig hur ...

 • Kurs i hur du använder en smartphone

  Tillhör du den erfarna generationen? Behöver du hjälp med att använda de nya mobiltelefonerna, så kallade smartphones? Våra barn och ungdomar är experter på området. Därför vill de gärna visa dig hur ...

 • Kurs i hur du använder en smartphone

  Tillhör du den erfarna generationen? Behöver du hjälp med att använda de nya mobiltelefonerna, så kallade smartphones? Våra barn och ungdomar är experter på området. Därför vill de gärna visa dig hur ...

Nytt i Västerås

 • Du som är anhörig kan få hjälp och stöd

  Är du anhörig till någon som är sjuk? Vårdar du en närstående? Vi vet att det kan kännas ensamt och jobbigt ibland. Västerås stad erbjuder anhörigstöd för att stötta dig och ge dig kraft. Här kan du läsa mer om höstens utbud av stöd och aktiviteter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?