Trygghetsrådet

Västerås stad har ett trygghetsråd. Där sker samarbete bland annat med Polisen. Fokus för rådet ligger på strategiskt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Just nu planeras för aktiviteter inom områden där samverkan behövs. I målformuleringen för Trygghetsrådet betonas vikten av att samverkan sker inom vissa områden, som bland annat att förebygga att unga hamnar i riskzonen för att upptas i kriminalitet. Trygghetsrådet fokuserar också på särskilt utsatta brottsoffer. Ett annat prioriterat område är avhopparverksamheten.

Trygghetsarbete och brottsförebyggande arbete är två av kommunstyrelsens viktigaste frågor där man har ett samordningsansvar. Västerås stad har därför tillsammans med Polismyndigheten inrättat ett trygghetsråd i Västerås. Syftet är att skapa förutsättningar för att uppnå effekterna inom sociala hållbarhetsprogrammet och policyn för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Stadsledningskontoret håller ihop uppdraget där det ingår att:

  • hitta former för hur civilsamhället, näringsliv och andra myndigheter stödjer vårt gemensamma arbete
  • leda och samordna arbetet för att skapa förutsättningar för att den lokala närvaron i stads- och kommundelar förstärks
  • samordna utvärderingar, resultat och analys kring aktiviteter och insatser som är genomförda samt prova nya grepp och metoder
  • arbeta nära polisen och andra viktiga aktörer
  • tillsammans med polisen ta fram en lägesbild som ligger tillgrund för gemensamma beslut gällande till exempel nya strategiskt insatser eller metoder

Trygghetsrådet kommer att träffas 3-4 gånger per år och får i uppdrag att ta fram målformuleringar för sin verksamhet samt kontinuerligt hålla kommunstyrelsen informerad om sitt arbete. I trygghetsrådet ingår presidierna i kommunstyrelsen, grundskolenämnden, nämnden för idrott, fritid och förebyggande samt individ- och familjenämnden. Kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdeschefen har ett delat ordförandeskap i trygghetsrådet.

Staffan Jansson och Lars Jansson.

Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande och Lars Jansson, lokalpolisområdeschef Västerås delar på ordförandeskapet i Trygghetsrådet.

Personer i Trygghetsrådet februari 2023.

Trygghetsrådet februari 2023