Sätra

Västerås stad utvecklar Sätra – en ny stadsdel mellan Norra Erikslund och Brottberga, precis i utkanten av staden. Eller framkanten, om du så vill, för Sätra blir något alldeles extra. Här möts natur och stad, individer och generationer, återbruk och innovationer. Ledordet är hållbarhet.

Sätra idag och framöver

Vi svarar på de frågor som kommit in med anledning av byggbesparingar i stadsutvecklingsprojektet.

Läs mer i nyheten

Första radhuset på plats på Sätra

Här växer Sätra fram, våning för våning. I slutet av juni kom de första radhusen på plats i området, totalt blir det 25 radhus i den här etappen. I december 2023 flyttar de första boende in.

YouTube Visningbild

Dialogplatser

I skogsbrynet vid det 130 år gamla soldattorpet ligger den nya dialogplatsen i Sätra. Under våren har Västerås stad tillsammans med PQ Projektledning gjort i ordning platsen med odling och sittbänkar.

Kring soldattorpet finns en grillplats, odlingslådor kring torpet och sittbänkar. Platsen ger en bra utsikt över det framväxande Sätra strax intill – en mötesplats för boende och förbipasserande under alla årstider.

Det finns även en karta på plats vid dialogplatsen, där bygget av Sätras första etapp går att följa år för år.

Rött torp med sittbänkar och en trädgård.

Soldattorpet på dialogplatsen.

Aktuell tidplan

  • Byggstart bostäder: 2022.
  • Första inflytt: 2023.
  • Samhällsfastigheter projekteras: 2023.
Sätraområdet som ska fyllas med 2000 bostäder

Sätraområdet

Vision för Sätra

Planeringen av Sätra utgår från en vision för den nya stadsdelen som bygger på tre mål.

  • Det är lätt att leva hållbart på Sätra.
  • Sätraborna är stolta över sin stadsdel och känner gemenskap.
  • Sätra är tryggt och tillgängligt.

Sätra får ungefär 2 000 bostäder i olika storlek, från radhus och villor till större flerbostadshus. Det blir en modern version av den klassiska trädgårdsstaden med en lummig park som en grön midja genom området. Sätra ger möjlighet till kreativ stadsodling och rekreation i en vacker miljö. Ambitionen är en stadsdel med plusenergihus, lågtempererad fjärrvärme och solpaneler.

Visionsbild Vattenparken.

Visionsbild Vattenparken. Illustration: TowattMandaworks

Vattenparken på Sätra är idag en liten bäckfåra, men kommer att byggas ut för att ta hand om både dagvatten och större regnmängder för att förhindra översvämningar i stadsdelen. Vattenparken kommer även att fungera som ett centrum mitt i Sätra och bli en trevlig mötesplats med butiker och serveringar - ett mysigt ställe!

Inför planeringen av Sätra gjordes en fördjupning av översiktsplanen. Den gör det möjligt att bygga en ny hållbar stadsdel i Västerås med tyngdpunkt på bostäder med tillhörande service. Översiktsplanen ska även säkerställa och utveckla områdets höga natur- och rekreationsvärde.

Detaljplan för Sätra, DP 1913

Fördjupad översiktsplan för Sätra, FÖP 68

På gång i Sätra

Sätra växer fram fort. Här kan du se det senaste som är på gång.

Inriktningsmålen för Sätra är att där är lätt att leva hållbart, invånarna är stolta över sin stadsdel och känner gemenskap och att det är tryggt och tillgängligt. Sätra blir en naturlig del av Västerås med god tillgänglighet, inte minst med gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik till centrum och till Erikslund och andra närliggande stadsdelar.

De tre hållbarhetsområdena social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är viktiga för Sätra och viktiga för att skapa en ny hållbar stadsdel. Bussen prioriteras och det kommer att finnas buss från den första dagen som nya Sätrabor flyttar in. Det kommer att vara lätt att ta sig runt med cykel, cykel- och gångvägar är breda och lättillgängliga. En tredjedel av ytan är natur och ytterligare stor del är avsatta för stadsodling.

Just nu planeras för att ha solceller på alla kommunala byggnader såsom skola, äldreboende och idrottshall. Gatubelysningen blir också solcellsdriven.

I projektet MuKlis arbetar Västerås stad tillsammans med bland andra Stockholms stad, region Stockholm och Stockholms universitet för att kunna klimatanpassa den byggda stadsmiljön genom olika åtgärder. Fokus är på att minska risk för översvämningar och värmebölja. I Sätra bygger vi en vattenpark som kan ta emot regn, även skyfall utan att det blir översvämningar.

Projektet ska under två år arbeta gemensamt mellan städerna för att kunna hitta framtidens lösningar på klimatutmaningar.

I Sätra bygger vi en vattenpark som ska ta hand om dagvatten, men även ta hand om översvämningar vid stora regn.

Vid dialogplatsen på Sätra har Art Branny, klimatforskare vid Stockholms universitet satt upp en vädersensor som ska ge ledtrådar till framtidens hållbara byggande och boende.

Art Branny, klimatforskare vid Stockholms universitet,
intill den nya vädersensorn i Sätra.

Art Branny, klimatforskare vid Stockholms universitet, sätter upp en vädersensor vid dialogplatsen.

Västerås stad arbetar tillsammans med Mälarenergi, Mälardalens universitet samt en av de kommande byggaktörerna i den nya stadsdelen Sätra i ett projekt för energigemenskap. Projektet har beviljats medel från Energimyndighetens innovationsprogram för energieffektivt byggande och boende.

Projektet utreder hur möjligheten för förnybar energiproduktion i området kan maximeras och undersöker också möjligheten att Sätra blir en gemensam så kallad virtuell energigemenskap. Mälardalens universitet utreder tillsammans med Mälarenergi den verkliga potentialen för solelproduktion/konsumtion samt nätnyttan.

Höghus sedda uppifrån med solcellspaneler på taket.

Illustration av möjliga solceller på Sätra. Illustration: Sweco

Projektet ska arbeta för att hitta möjligheter för fastighetsägarna att producera och dela solel och annan förnybar el samt att dela denna mellan byggnader och fastigheter.

Sätras projekt är unikt eftersom det undersöker virtuell energigemenskap, storlek på området, brukare, inblandade aktörer och möjligheten för utveckling och implementering av resultatet från förstudien redan i byggnationsfasen av stadsdelen.

Eftersom Sätras vision är att det ska vara lätt att leva hållbart är energi och delning av energi en viktig del. Projektet pågår fram till våren 2023 och redovisas i ett slutseminarium och rapport.

Skissförslag av Katja Pettersson vinner projekttävling för nytt offentligt konstverk med solceller

Hösten 2022 utlystes en projekttävling för en ny konstnärlig gestaltning på bullervallen i Sätra. Kulturnämnden har beslutat om genomförande av Katja Petterssons vinnande skissförslag, som har utgångspunkt i Västerås industrihistoria, lokal folktro och urtida solmytologi. Konstverket kommer att invigas 2024.

Detalj ur Katja Petterssons skiss för Sätra – delprojekt 1: Bullervall © Katja Pettersson/Bildupphovsrätt 2023

Detalj ur Katja Petterssons skiss för Sätra – delprojekt 1: Bullervall © Katja Pettersson/Bildupphovsrätt 2023

Utgångspunkt för uppdraget är att skapa ett platsspecifikt konstverk för bullervallen som löper längsmed Norrleden i stadsdelen Sätra som just nu växer fram. Uppdraget omfattar ett konstverk för bullervallen, på vardera sida om in-/utfart till den norra delen av Sätra (etapp 1). Solceller är ett av materialen i konstverket. De kommer att generera el till området. I skissen föreslås inkomsten från den el som produceras av solcellerna samlas till ett konststipendium för barn och unga i området.

Läs mer i nyheten på Västerås stads webbplats

Skissförslag av Katja Pettersson vinner projekttävling för nytt offentligt konstverk med solceller - Västerås (vasteras.se)

Sätra ska det vara lätt att leva hållbart. Snart kommer de första husen att börja byggas på Sätra, det är 25 radhus som är först ut. Därefter kommer ytterligare flerfamiljshus och radhus att byggas. Vi hoppas att den första Sätrabon kan flytta in vid årsskiftet 2023/2024.

Hösten 2022 frågade vi västeråsare om vad som är viktigt i en ny stadsdel. Vi fick många svar, både på de enkäter som låg ute på hemsidan och i de invånardialoger som hölls i november.

Det viktigaste för att flytta till Sätra är boendeformen och att det blir grönt och naturnära, följt av att det är lätt att ta sig till och från området. De flesta vill enligt enkäterna bo i eget hus, följt av bostadsrätt och hyresrätt. 7 av 10 som svarat säger att med rätt service, nära till förskola, vardagsbutiker, restauranger och parker, känns området och planerna attraktiva.

Vi frågade också vad man kan tänka sig att dela med sina grannar och fick svaren att verktyg, trädgårdsredskap, cykel och lådcykel är det som de flesta som svarat kan tänka sig att dela. Lite mer än hälften kan tänka sig att bo på en mindre yta om man samtidigt kan dela gemensamma större utrymmen.

Alla svar är värdefulla och vi kommer att ta med dem till den fortsatta utvecklingen för Sätra.

Vi kommer fortlöpande att hålla dialoger med närboende och kommande boende på Sätra för att kunna utveckla Sätra till bästa möjliga stadsdel.

Kulturnämnden under våren 2022 beslutat om att genomföra Lisa Jeannins skissförslag med titeln Källan som konstverk för Vattenparken i Sätra.

Källan är ett nytt fontänverk för västeråsarna att uppleva och använda. Den interaktiva skulpturen kombinerar livets kretslopp med snäckan som symbol.

Vi inleder arbetet med Källan i Sätra under hösten 2023.

 Fontän i snäckform.

Källan. Bildupphovsrätt: Lisa Jeannin. Illustration: Sweco Architects

Västerås stad bjuder in marknadens aktörer till markanvisning för bostadsbebyggelse inom Sätraområdet och den första norra detaljplanen, dp 1913. Inom den första detaljplanen kommer det att finnas flera markanvisningsetapper. Varje etapp kommer att ha lite olika fokus och olika typer av bebyggelse, såsom flerbostadshus, rad-, par-, och kedjehus.

En övergripande utgångspunkt för markanvisningarna är Västerås stads arbete med Sätra som en hållbar stadsdel. För att förtydliga innebörden av hållbarhet i stadsbyggnadsidén för Sätra har Västerås stad tillsammans med Mälarenergi tagit fram en manual som ett komplement till markanvisningarna för Sätra.

Sätra - Hållbarhetsmanual för byggaktörer Pdf, 1.3 MB.

Markanvisningsetapperna kan sedan delas upp i flera områden, eller lotter, som fördelas vid olika tillfällen.

Kartan visar en preliminär indelning av markanvisningsetapperna på Sätra i detaljplan 1.

Via länken kan du läsa mer om pågående, avslutade och kommande markanvisningar. Markanvisningar Länk till annan webbplats.

Nytt i projektet

Prenumerera på nyheter

Är du intresserad av utvecklingen av Sätra och vill få löpande information när det händer saker i projektet? Anmäl din e-postadress nedan, så får du ett utskick när vi publicerar en nyhet eller uppdatering här på projektwebben. Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter under rubriken Samtycke för hantering av personuppgifter.

Hantera prenumeration

Följ oss i sociala medier

Följ oss i sociala medier och delta i samtalet om Västerås nya stadsdel. På Västerås stads sidor på Facebook och Linkedin delar vi med oss av nyheter och diskuterar vad som händer i området. Du kan också ställa frågor direkt till oss som arbetar med projektet.

Västerås stad på Facebook Länk till annan webbplats.

Västerås stad på Linkedin Länk till annan webbplats.

Därför behöver vi ditt samtycke
Västerås stad, kommunstyrelsen, behöver ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Personuppgiften, som i detta fall består av din mejladress, kommer att samlas in via denna sida och användas för att skicka ut information när det sker uppdateringar på sidan Sätra.

Du avgör själv om du vill lämna ut personuppgifter i form av din mejladress. Uppgifterna kommer att behandlas internt på stadsledningskontoret. Eftersom sidan Kopparlunden uppdateras kontinuerligt kommer dina personuppgifter (i form av din mejladress) att sparas och behandlas tillsvidare. Vid större tekniska uppdateringar kan Västerås stad, kommunstyrelsen, välja att radera prenumerationsfunktionen från sidan och därmed samtliga personuppgifter som samlats in via denna sida. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Läs mer om dina rättigheter via länken nedan.

Samtycke
Genom att under "Håll koll på vad som händer i projektet" klicka i ”Prenumerera”, skriva in din mejladress och slutligen klicka på ”ok” samtycker du till att Västerås stad, kommunstyrelsen, får behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovanstående text.

Du kan när som helst avregistrera dig från tjänsten genom att klicka i "Avsluta prenumeration" och ange din mejladress på samma sätt som vid registrering.

Kontakta oss

Ulf Edvardsson

Projektledare

Mark och exploatering

ulf.edvardsson@vasteras.se

Felix Blomstergren

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 56

byggnadsnamnd@vasteras.se
Hitta hit

Hitta hit

Text