Visa sökformulär

Frågor och svar

Den digitala tekniken finns överallt i samhället. Skolans uppgift är att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att nå goda kunskaper och att förbereda dem för ett aktivt medborgarskap i ett digitaliserat samhälle. Här finns vanliga frågor och svar om användning av IT i Västerås kommunala förskolor och skolor.

För information om hur de fristående skolorna i Västerås arbetar med IT, kontakta respektive skola.

Frågor och svar om IT i skolan

Var hittar jag gällande IT-riktlinje?

Här hittar du IT-riktlinjen för eleverPDF

Vilka digitala verktyg används i Västerås kommunala förskolor och skolor?

Datorer och lärplattor, som exempelvis PC, Mac och Ipad används. Varje skola väljer vilket verktyg som passar bäst utifrån utbildningsuppdraget.

När får elever datorer eller lärplattor?

Alla elever får använda en dator eller en lärplatta i de kommunala skolorna. Från årskurs 6 får alla elever en hemlånedator. Fråga din skola hur datorer används just där.

Använder barnen i förskolan datorer?

Alla barn i de kommunala förskolorna har tillgång till lärplattor för lek och lärande.

Hur ska eleven sköta om sin dator?

Om datorn lämnas utan uppsikt ska den förvaras i låst utrymme och inte vara synlig från annat utrymme eller utifrån. När datorn flyttas inomhus ska den alltid fällas ihop. När datorn flyttas utomhus ska den förvaras i en väska eller liknande som skydd för till exempel regn och snö samt stötar. Datorn får inte förvaras eller användas i närhet av mat och dryck.

Måste eleven ta med datorn hem?

Elevens skolarbete finns i datorn och den behövs för arbete både i skolan och hemma. Om eleven lämnar datorn i skolan behövs säker förvaring. Datorn behöver laddas för nästa skoldag vilket enklast görs hemma.

Vad händer med datorn när mitt barn slutar på skolan?

Eleven får låna en dator av skolan så länge de går på skolan. Om eleven slutar eller byter skola ska datorn lämnas tillbaka.

Vad händer om datorn blir stulen?

Förälder eller elev anmäler stölden till polisen.

Vad gör skolan när en dator skadas eller anmäls stulen?

Om en dator skadas eller anmäls stulen gör skolan en undersökning om hur skadan/stölden uppkommit. Om eleven avsiktligt eller genom vårdslöshet förstört, skadat, sålt eller överlåtit datorn, beslutar rektor om utredning för att fastställa om eventuellt fortsatta åtgärder.

Vad händer om datorn slutar fungera?

Eleven vänder sig till skolans IT-administratör för att få hjälp. Om datorn behöver skickas på reparation kan eleven få låna en annan dator under tiden.

Vad händer om eleven inte följer riktlinje för användning?

Om eleven inte följer riktlinjen för användning vidtas åtgärder. Skolan utreder orsaker och genomför lämpliga åtgärder i samverkan med föräldrar. Om eleven vid upprepade tillfällen inte tar ansvar för sin användning kan användarkontot spärras.

Hur ska eleven säkerhetskopiera sina filer?

Eleven ansvarar själv för säkerhetskopiering av skolarbetet genom en molntjänst som skolan tillhandahåller.

Vilka etiska regler gäller för användningen av datorer och lärplattor?

Det är inte tillåtet att använda datorerna och skolans nätverk för att skicka meddelanden eller sprida uppgifter eller påståenden om enskilda personer som kan uppfattas som kränkande. Det är inte heller tillåtet att surfa på sidor med olämpligt eller olagligt innehåll. Det finns även webbfiler som begränsar åtkomsten till webbplatser med den typen av innehåll.

All användning av datorer i skolans nätverk kan i efterhand följas upp på individnivå. Det innebär att kommunikation, material som lagrats och e-post kan följas upp genom särskilda loggar där aktiviteter, användare och tidpunkt dokumenteras.

Som förälder är du viktig för ditt barn och du kan få goda råd via wepplatserna Surfa lugnt och Ungas integritet på nätet.

Råd till vuxna att bli mer delaktig i sitt barns användning av internet, Surfa lugntlänk till annan webbplats

Om ungas integritet på nätet, Internetstiftelsenlänk till annan webbplats

Får elever installera egna program eller appar?

Datorn är utrustad med de program som behövs för utbildningen. Dessa får inte spridas. Eleven kan och får installera egna program, men är då skyldig att själv skaffa giltig licens för dessa.

Är datorerna utrustade med virusskydd?

Ja, datorerna är utrustade med virusskydd som uppdateras kontinuerligt.

Hur kan jag få mer information?

Du kan vända dig till mentor eller rektor på ditt barns skola.

Hjälpte informationen på denna sida dig?