Frågor och svar

Den digitala tekniken finns överallt i samhället. Skolans uppgift är att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att nå goda kunskaper och att förbereda dem för ett aktivt medborgarskap i ett digitaliserat samhälle. Här finns vanliga frågor och svar om användning av IT i Västerås kommunala förskolor och skolor.

För information om hur de fristående förskolorna och skolorna i Västerås arbetar med IT, kontakta respektive förskola eller skola.

Frågor och svar om IT i förskolan och skolan

Datorer och lärplattor, som exempelvis PC, Mac och Ipad används. Varje skola väljer vilket verktyg som passar bäst utifrån utbildningsuppdraget.

Alla elever får använda en dator eller en lärplatta i de kommunala skolorna. Från årskurs 6 får alla elever en hemlånedator. Fråga din skola hur datorer används just där.

Alla barn i de kommunala förskolorna har tillgång till lärplattor för lek och lärande.

Om datorn lämnas utan uppsikt ska den förvaras i låst utrymme och inte vara synlig från annat utrymme eller utifrån. När datorn flyttas inomhus ska den alltid fällas ihop. När datorn flyttas utomhus ska den förvaras i en väska eller liknande som skydd för till exempel regn och snö samt stötar. Datorn får inte förvaras eller användas i närhet av mat och dryck.

Elevens skolarbete finns i datorn och den behövs för arbete både i skolan och hemma. Om eleven lämnar datorn i skolan behövs säker förvaring. Datorn behöver laddas för nästa skoldag vilket enklast görs hemma.

Eleven får låna en dator av skolan så länge de går på skolan. Om eleven slutar eller byter skola ska datorn lämnas tillbaka.

Förälder eller elev anmäler stölden till polisen.

Om en dator skadas eller anmäls stulen gör skolan en undersökning om hur skadan/stölden uppkommit. Om eleven avsiktligt eller genom vårdslöshet förstört, skadat, sålt eller överlåtit datorn, beslutar rektor om utredning för att fastställa om eventuellt fortsatta åtgärder.

Eleven vänder sig till skolans IT-administratör för att få hjälp. Om datorn behöver skickas på reparation kan eleven få låna en annan dator under tiden.

Om eleven inte följer riktlinjen för användning vidtas åtgärder. Skolan utreder orsaker och genomför lämpliga åtgärder i samverkan med föräldrar. Om eleven vid upprepade tillfällen inte tar ansvar för sin användning kan användarkontot spärras

Eleven ansvarar själv för säkerhetskopiering av skolarbetet genom en molntjänst som skolan tillhandahåller.

Det är inte tillåtet att använda datorerna och skolans nätverk för att skicka meddelanden eller sprida uppgifter eller påståenden om enskilda personer som kan uppfattas som kränkande. Det är inte heller tillåtet att surfa på sidor med olämpligt eller olagligt innehåll. Det finns även webbfiler som begränsar åtkomsten till webbplatser med den typen av innehåll.

All användning av datorer i skolans nätverk kan i efterhand följas upp på individnivå. Det innebär att kommunikation, material som lagrats och e-post kan följas upp genom särskilda loggar där aktiviteter, användare och tidpunkt dokumenteras.

Som förälder är du viktig för ditt barn och du kan få goda råd via wepplatserna Surfa lugnt och Ungas integritet på nätet.

Råd till vuxna att bli mer delaktig i sitt barns användning av internet, Surfa lugnt Länk till annan webbplats.

Om ungas integritet på nätet, Internetstiftelsen Länk till annan webbplats.

Datorn är utrustad med de program som behövs för utbildningen. Dessa får inte spridas. Eleven kan och får installera egna program, men är då skyldig att själv skaffa giltig licens för dessa.

Ja, datorerna är utrustade med virusskydd som uppdateras kontinuerligt.

Du kan vända dig till mentor eller rektor på ditt barns skola.

De kommunala förskolorna och fritidshemmen byter från Vklass till IST Home den 27 mars. De kommunala grundskolorna kommer att börja använda IST Home i augusti. Det betyder att du behöver använda både IST Home och Vklass fram till augusti, då börjar även grundskolan börjar använda IST Home.