Logotyp
Visa sökformulär

Samhällsutveckling och planering

All planering och utveckling av Västerås stad tar avstamp i de visioner som finns för staden, och de inriktningar och mål som finns för en hållbar utveckling. Lagar och olika planer och program styr vårt arbete och anger våra mål. Byggande och annan användning av mark- och vattenområden regleras främst av översiktsplanen och detaljplaner.

På den här sidan och följande undersidor visar vi hur våra planer och strategier blir i verkligheten, när vi bygger på Öster Mälarstrand, Resecentrum med ny stadsdel och Kopparlunden.

De tre områdena Kopparlunden, Öster Mälarstrand och Stationsområdet är utmarkerade på en karta.

Öster Mälarstrand – etapp 3 och 4

Det har länge byggts längs med Öster Mälarstrand. Nu arbetar vi med etapp 3, som är ligger öster om Kokpunkten och Kraftverkshamnen. Området för etapp 3 är 5,7 hektar stort och planen ger byggrätter för cirka 700 lägenheter, olika verksamheter, en förskola och ett gemensamt parkeringshus. Detaljplanen vann laga kraft i maj 2015 och genomförandet har börjat. Vi har även börjat med planarbetet för etapp 4.

Läs mer om hur våra planer och strategier blir i verkligheten:
Hållbar utveckling / Klimatförändringar och miljö / Översiktsplan / Detaljplaner

Resecentrum och ny stadsdel - Mälarporten

Mellan stadskärnan och Mälaren finns idag tågstationen, bussterminalen och ett stort område som är delvis bebyggt. Främst är det gamla industrifastigheter, öde ytor och stora parkeringsytor i det 55 hektar stora området. Vi ska omvandla de öde ytorna till levande kvarter med bostäder, parker, torg, olika verksamheter och framförallt ett smidig och tillgängligt resecentrum som sätter resenären i fokus och människan i centrum.

Här kan du läsa mer om Resecentrum.
Här kan du läsa mer om hela projektet Mälarporten.

Läs mer om hur våra planer och strategier blir i verkligheten:
Hållbar utveckling / Klimatförändringar och miljö / Översiktsplan / Detaljplaner

Kopparlunden

Kopparlunden är en viktig del i Västerås industrihistoria. Den numer centralt belägna industrimarken på 26 hektar ska omvandlas till en stadsdel med en tät och blandad stadsbebyggelse. Den historiska industrimiljön är grunden för områdets identitet och en kvalitet som vi vill ta tillvara när området utvecklas. De studier vi har gjort visar att det skulle kunna få plats mellan 1 000-1 500 nya bostäder i området.

Här kan du läsa mer om utvecklingen av Kopparlunden.

Läs mer om hur våra planer och strategier blir i verkligheten:
Hållbar utveckling / Klimatförändringar och miljö / Översiktsplan / Detaljplaner

Ett kollage av bilder som används som inspiration till Kopparlndens utveckling. Mötet mellan kulturhistoria och nutida tillägg ger möjlighet att skapa en stadsdel med egen identitet.

Infrastruktur för gods i mälardalsregionen

Vi arbetar för att förbättra infrastrukturen i regionen. Godstransporterna ökar och vi arbetar för att transporterna ska ske på ett effektivt och hållbart sätt.

Läs gärna mer i vårt nya program där vi övergripande beskriver hur Västerås vill bidra till en regionalt och nationellt hållbar godstransportkedja där de olika trafikslagen samverkar:

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

 • Näringslivsträff om Kvicksund

  Den 6 mars anordnar Västerås stad och Eskilstuna kommun en träff med näringslivet i Kvicksund. Den riktar sig till dig som företagare på orten. Välkommen med dina tankar och hur Kvicksund kan utveckla...

Nytt i Västerås

 • Stort intresse under informationsträff

  Onsdagen den 24 januari hölls en gemensam informationsträff i Västerås för de entreprenörer och företag som är intresserade av att utföra hela eller delar av de muddrings- och solidifieringsarbeten som ska göras i Köpings hamn, Västerås hamn och i respektive farleder.

 • Västerås stad fortsätter att spola isbanor

  Liksom tidigare vintrar kommer Västerås stad även i fortsättningen att spola isbanor i stadsdelarna. Tekniska nämnden ändrade på tisdagen sitt tidigare beslut sedan finansieringen lösts.

 • Inspirationsdag och workshop om framtidens moderna äldreboenden

  Västerås stad bjuder in andra kommuner och fastighetsägare till två heldagar om framtidens äldreboenden 18-19 april. Vi har ett preliminärt program men vill gärna veta vad just du som jobbar med modernisering av äldreboenden tycker att vi ska diskutera. 

Hjälpte informationen på denna sida dig?