Visa sökformulär

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling innebär att hushålla med våra gemensamma resurser, nu och i framtiden. I ett hållbart samhälle finns förutsättningar för ett bra vardagsliv, för trygghet och social samvaro och möjligheter att påverka sin livsmiljö.
Här visar vi konkret hur vi arbetar med hållbarhet i tre stora projekt.

Hållbar utveckling av Öster Mälarstrand

Kartan visar var det finns parker, torg och andra mötesplatser

Den västligaste delen, den som ligger granne med Kokpunkten, av Öster Mälarstrand ligger i startgroparna till att bebyggas. Här kan du läsa om hur vi har tänkt för att bygga en hållbar stadsdel.

Gröna och sociala mötesplatser

Kajpromenaden med sittplatser, bryggor, små butiker/caféer och båtlivet i hamnbassängen kommer bli en myllrande mötesplats. Notuddsparken har öppna ytor för lek och samvaro och spännande promenadstigar. Det planerade parkstråket genom området blir både en plats för lek och vila. Utanför planområdet ansluter det blivande aktivitetstorget vid Kokpunkten i väster och det blivande gröna stråket mellan Mälarparken och Notuddsparken i öster. En viktig mötesplats, framför allt för barnfamiljer, blir förskolan. Parkeringshuset kan också bli något av en mötesplats, speciellt med tanke på bilpoolskontoret. För det boende i området blir de egna gårdarna de viktigaste mötesplatserna.  

Attraktivt för cyklister

I området finns flera cykelvägar och man kan cykla mellan dem på de nästan bilfria gatorna. På varje gård föreslås en separat cykelförråd i direkt anslutning från gatan. I den kommande planeringen ska en cykelpump på allmän plats projekteras in.

Parkeringshus med bilpool och laddning för elbilar

Det kan bli ett parkeringshus i området och i det bilpooler, så att de boende i området kan ha tillgång till bil utan att behöva äga en. Parkeringshuset kan innehålla laddningsstation för elbilar, gärna kopplade till solceller.

Gröna gårdar

De gröna gårdarna i området ger livskvalité, speciellt för barnen. De gemensamma men relativt små gårdarna, ger en bra förutsättning för lek och samvaro i den lilla skalan. Många av gårdarna ligger en våning upp, alltså inte på markplan och för att de ändå ska kunna ha gräs och växter är det viktigt att de konstrueras på rätt sätt.

Smart dagvattenhantering minskar utsläpp och risken för översvämning

I området kommer dagvattnet att både renas men också hanteras så att risken för översvämningar minskar. Längs gatorna filtreras dagvattnet till de alléträd som ska planteras där. På gårdarna ska dagvattnet samlas upp och användas till att vattna de växter som ska finns där. Parkstråket utformas med skålformade gräsytor där vattnet kommer att samlas vid extrema regn. Genom att ta hand om dagvattnet på de här sätten minskar vi utsläppen av föroreningar som annars hade hamnat i Mälaren. Området är planerat och höjdsatt så att risken för översvämningar är låg.

Solenergi

Taken på husen i området är riktade direkt mot söder. Det betyder att det passar bra med solpaneler och solceller på taken. Hänsyn till kulturarvet Ångkraftverket som ligger alldeles intill det här området är ett byggnadsminne. Vi har gjort en utredning som visar att det nya området inte kommer påverka Ångkraftverket negativt. Men för att behålla den industriella karaktären och arvet av området, vill vi att industrikajen med de stora pollarna behålls.

Kollektivtrafiken kan förbättras

Busstrafiken i området är inte den bästa. För att kunna konkurrera med bilanvändandet har vi som mål i staden att närmaste busshållplats helst ska ligga på ett kortare avstånd än parkeringsanläggningen. Det längsta avståndet till en busshållplats från området är cirka 500 meter. Det här kan förbättras och vi har börjat titta på möjligheten att lägga till en busslinje längs Öster Mälarstrands allé, fram till den blivande skoltomten.

Läs mer om hur våra planer och strategier blir i verkligheten:
Klimatförändringar och miljö / Översiktsplan

Strandpromenad och ny bebyggelse med sneda tak

Illustration av Öster Mälarstrand.

Mälarporten - hållbarhet genom innovation

Översikt Mälarporten

Området runt stationen ska förändras, från öde ytor till levande kvarter. Det är ett stort område med en viktig mittpunkt, Västerås nya resecentrum. För att möta och välkomna framtidens tåg och trafik, fler pendlare, nya västeråsare och nya besökare behöver Västerås centralstation och hela området däromkring omvandlas. När vi utvecklar Västerås nya resecentrum och den intilliggande stadsdelen samlar vi allt det där som kännetecknar vår stad - viljan att tänka nytt, innovativt och miljösmart.

Läs mer om Västerås nya resecentrum.

Läs mer här om hela projekt Mälarporten.

Tillgängligt, integrerande och klimatsmart planerat

Västerås nya resecentrum skapar en brygga mellan centrum, Mälaren och angränsande stadsdelar under dygnets alla timmar. Från fyra entréer kan du oavsett varifrån du kommer eller ska, enkelt ta dig över spåren mot hamnen eller mot citykärnan.

Det ska vara enkelt att resa miljövänligt vilket minskar utsläppen av avgaser samtidigt som vi mår bättre av att cykla och gå än att köra bil. Det som är bra för miljön är många gånger bra för oss. Att det är lätt att gå, cykla och åka kollektivt i området gör det också tillgängligt för alla som inte har bil.

Renad mark

Marken i området är till stor del gammal industrimark där det kan finnas föroreningar. I samband med att det byggs i området kommer marken saneras. Vi tar alltså hand om de farliga ämnen som annars kan läcka ut i Mälaren eller vara skadliga för djur och människor.

Innovativ miljöteknik

I nära samarbete med Mälarenergi arbetar aktivt med att försöka hitta nya smarta lösningar för hur vi kan till exempel minska energianvändningen i området eller om det finns något nytt sätt att ta hand om soporna. Projektet har också tagit fram en forskningsstrategi, för att på ett effektivt sätt kunna hitta och testa de innovativa lösningar som är bäst för Mälarporten och Västerås.

Vatten på rätt plats

I området kommer vi att bygga så att regnvattnet filtreras eller används när parker och växter ska vattnas, istället för att det rinner rakt ut i Mälaren.

Vi klimatanpassar när vi bygger nytt. Det betyder att vi bygger klokt, inte för lågt och inte för nära strandkanten men ändå Mälarnära.

Läs mer om hur våra planer och strategier blir i verkligheten:
Klimatförändringar och miljö / Översiktsplan

Hållbar utveckling av Kopparlunden

I Kopparlunden finns det idag fina gamla tegelhus.

De gamla, fina tegelhusen kommer att bevaras i Kopparlunden.

Kopparlunden ska vidareutvecklas till en stadsdel med såväl bostäder som arbetsplatser och kulturlokaler. En unik historisk miljö och gångavstånd till stadskärnan och till stationen ger goda förutsättningar att skapa en hållbar och levande stadsdel som är attraktiv att besöka, bo och verka i.

Levande, blandat och tryggt för alla

En blandad stadsdel med bostäder, kontor och butiker samt lokaler för möten och aktiviteter av olika slag skapar socialt samspel och trygghet. Även förbättrade och nya möjligheter att gå och cykla till, och genom, Kopparlunden bidrar till detta eftersom det ger fler besökare.

Unik historisk miljö

Kopparlundens historiska arv lever vidare när byggnader och miljöer ges nytt innehåll. Nytt möter gammalt och skapar förutsättningar för identitet och stolthet.

Nära till allt

I Kopparlunden ska det vara lätt att leva utan bil. Gående och cyklister blir prioriterade och det är nära till buss och tåg. Dessutom finns utbud av kultur, nöje och handel både i området och strax intill.

 

För bättre miljö och klimat

Energieffektiva byggnader, gröna tak, laddstationer för elbilar, gröna ytor där regnvatten renas och mycket mer ska känneteckna det hållbara Kopparlunden.

Läs mer om hur våra planer och strategier blir i verkligheten:
Klimatförändringar och miljö / Översiktsplan

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

Hjälpte informationen på denna sida dig?