Logotyp
Visa sökformulär

Klimatförändringar och miljö

Ett hållbart samhälle för ett gott liv.

Västerås stad vill skapa ett hållbart samhälle som kan ge många människor ett gott liv. Vi arbetar därför på två sätt samtidigt; den ena är att vi försöker minimera vår negativa påverkan på miljön och den andra är att vi planerar för att klimatförändringarna kommer att påverka vår natur, våra väderförhållanden och då också hela vårt samhälle. Det gör att vi måste tänka till när vi utvecklar nya områden och bygger nya stadsdelar.

Här kan du se hur vi arbetar med miljön och klimatanpassningar när vi planerar de nya stadsdelarna Öster Mälarstrand etapp 3 och 4, Mälarporten med Resecentrum och Kopparlunden.

Grävskopa på gång intill Kokpunkten

Foto: Håkan Wretljung

Öster Mälarstrand
– etapp 3 och 4

Renad mark

Marken i området är till stor del gammal industrimark där det kan finnas föroreningar. I samband med att det byggs i området kommer marken saneras. Vi tar alltså hand om de farliga ämnen som annars kan läcka ut i Mälaren eller vara skadliga för djur och människor.

Smart dagvattenhantering minskar utsläpp och risken för översvämning

I området kommer dagvattnet att både renas men också hanteras så att risken för översvämningar minskar. Längs gatorna filtreras dagvattnet till de alléträd som ska planteras där. På gårdarna ska dagvattnet samlas upp och användas till att vattna de växter som ska finns där. Parkstråket utformas med skålformade gräsytor där vattnet kommer att samlas vid extrema regn. Genom att ta hand om dagvattnet på de här sätten minskar vi utsläppen av föroreningar som annars hade hamnat i Mälaren. Området är planerat och höjdsatt så att risken för översvämningar är låg.

Solenergi

Taken på husen i området är riktade direkt mot söder. Det betyder att det passar bra med solpaneler och solceller på taken. 

Läs mer om hur våra planer och strategier blir i verkligheten:
Hållbar utveckling / Översiktsplan

Västerås central

Foto: Jakke Röntynen

Resecentrum och ny stadsdel - Mälarporten

Ingen passage under järn­vägen – över­svämnings­risk

Vi klimatanpassar när vi bygger nytt. Det betyder att vi arbetar med risken att Mälarens vattenyta kan höjas med mer än en och en halv meter. Det betyder att vi bygger klokt, inte för lågt och inte för nära strandkanten men ändå Mälarnära.

Vid Resecentrum har vi länge arbetat med olika alternativ för passage för cyklister och gående under eller över järnvägen.

Vi har nu arbetat vidare med ett förslag där cyklister och gående kan passera över järnvägen längs med stationsbyggnaden. En av anledningarna är just på grund av översvämningsrisken. De utredningar vi har gjort visar att det inte är särskilt klokt att gräva en tunnel i gammal sjöbotten som ska hålla tätt när vattennivån höjs i framtiden.

Minskar miljö- och klimatpåverkan

En smidig knutpunkt för resenärer leder förhoppningsvis till att fler börjar åka kollektivt istället för med egna bilar. Resecentrum har som mål att bli en tillgänglig plats där det ska vara smidigt att byta mellan tåg, buss, bil och cykel. I den nya stadsdelen prioriteras gående och cyklister framför bilister.

I området kommer vi att bygga så att regnvattnet filtreras eller används när parker och växter ska vattnas, istället för att det rinner rakt ut i Mälaren.

Läs mer om hur våra planer och strategier blir i verkligheten:
Hållbar utveckling / Översiktsplan

Läs mer om Resecentrum och hela projektet Mälarporten.

En person passerar en tegelvägg i Kopparlunden

Foto: Marie Fagerlund

Kopparlunden

Skapa mjuka, gröna ytor

I Kopparlunden har vi funderat på hur vi kan skapa fler mjuka, gröna ytor som fångar upp, filtrerar och eller använder det regnvatten som faller ner över området. Vi har i vårt förslag till Planprogram ritat in flera mindre ”pocketparker”, gröna tak och fasader som kan leda bort dagvatten och minskar på det sättet risken för översvämningar.

Renad mark

Precis som i området runt stationen är det gammal industrimark här. Den kommer att saneras i samband med att det byggs.

Tar tillvara gammal struktur

Kopparlunden ska vidareutvecklas men vi tar tillvara de gator, ledningsnät och kollektivtrafik med mera som fungerar.

Läs mer om hur våra planer och strategier blir i verkligheten:
Hållbar utveckling / Översiktsplan

Det här händer i Västerås

 • Näringslivsträff om Kvicksund

  Den 6 mars anordnar Västerås stad och Eskilstuna kommun en träff med näringslivet i Kvicksund. Den riktar sig till dig som företagare på orten. Välkommen med dina tankar och hur Kvicksund kan utveckla...

Nytt i Västerås

 • Stort intresse under informationsträff

  Onsdagen den 24 januari hölls en gemensam informationsträff i Västerås för de entreprenörer och företag som är intresserade av att utföra hela eller delar av de muddrings- och solidifieringsarbeten som ska göras i Köpings hamn, Västerås hamn och i respektive farleder.

 • Västerås stad fortsätter att spola isbanor

  Liksom tidigare vintrar kommer Västerås stad även i fortsättningen att spola isbanor i stadsdelarna. Tekniska nämnden ändrade på tisdagen sitt tidigare beslut sedan finansieringen lösts.

 • Inspirationsdag och workshop om framtidens moderna äldreboenden

  Västerås stad bjuder in andra kommuner och fastighetsägare till två heldagar om framtidens äldreboenden 18-19 april. Vi har ett preliminärt program men vill gärna veta vad just du som jobbar med modernisering av äldreboenden tycker att vi ska diskutera. 

Hjälpte informationen på denna sida dig?