Visa sökformulär

Klimatförändringar och miljö

Ett hållbart samhälle för ett gott liv.

Västerås stad vill skapa ett hållbart samhälle som kan ge många människor ett gott liv. Vi arbetar därför på två sätt samtidigt; den ena är att vi försöker minimera vår negativa påverkan på miljön och den andra är att vi planerar för att klimatförändringarna kommer att påverka vår natur, våra väderförhållanden och då också hela vårt samhälle. Det gör att vi måste tänka till när vi utvecklar nya områden och bygger nya stadsdelar.

Här kan du se hur vi arbetar med miljön och klimatanpassningar när vi planerar de nya stadsdelarna Öster Mälarstrand etapp 3 och 4, Mälarporten med Resecentrum och Kopparlunden.

Grävskopa på gång intill Kokpunkten

Foto: Håkan Wretljung

Öster Mälarstrand
– etapp 3 och 4

Renad mark

Marken i området är till stor del gammal industrimark där det kan finnas föroreningar. I samband med att det byggs i området kommer marken saneras. Vi tar alltså hand om de farliga ämnen som annars kan läcka ut i Mälaren eller vara skadliga för djur och människor.

Smart dagvattenhantering minskar utsläpp och risken för översvämning

I området kommer dagvattnet att både renas men också hanteras så att risken för översvämningar minskar. Längs gatorna filtreras dagvattnet till de alléträd som ska planteras där. På gårdarna ska dagvattnet samlas upp och användas till att vattna de växter som ska finns där. Parkstråket utformas med skålformade gräsytor där vattnet kommer att samlas vid extrema regn. Genom att ta hand om dagvattnet på de här sätten minskar vi utsläppen av föroreningar som annars hade hamnat i Mälaren. Området är planerat och höjdsatt så att risken för översvämningar är låg.

Solenergi

Taken på husen i området är riktade direkt mot söder. Det betyder att det passar bra med solpaneler och solceller på taken. 

Läs mer om hur våra planer och strategier blir i verkligheten:
Hållbar utveckling / Översiktsplan

Västerås central

Foto: Jakke Röntynen

Resecentrum och ny stadsdel - Mälarporten

Ingen passage under järn­vägen – över­svämnings­risk

Vi klimatanpassar när vi bygger nytt. Det betyder att vi arbetar med risken att Mälarens vattenyta kan höjas med mer än en och en halv meter. Det betyder att vi bygger klokt, inte för lågt och inte för nära strandkanten men ändå Mälarnära.

Vid Resecentrum har vi länge arbetat med olika alternativ för passage för cyklister och gående under eller över järnvägen.

Vi har nu arbetat vidare med ett förslag där cyklister och gående kan passera över järnvägen längs med stationsbyggnaden. En av anledningarna är just på grund av översvämningsrisken. De utredningar vi har gjort visar att det inte är särskilt klokt att gräva en tunnel i gammal sjöbotten som ska hålla tätt när vattennivån höjs i framtiden.

Minskar miljö- och klimatpåverkan

En smidig knutpunkt för resenärer leder förhoppningsvis till att fler börjar åka kollektivt istället för med egna bilar. Resecentrum har som mål att bli en tillgänglig plats där det ska vara smidigt att byta mellan tåg, buss, bil och cykel. I den nya stadsdelen prioriteras gående och cyklister framför bilister.

I området kommer vi att bygga så att regnvattnet filtreras eller används när parker och växter ska vattnas, istället för att det rinner rakt ut i Mälaren.

Läs mer om hur våra planer och strategier blir i verkligheten:
Hållbar utveckling / Översiktsplan

Läs mer om Resecentrum och hela projektet Mälarporten.

En person passerar en tegelvägg i Kopparlunden

Foto: Marie Fagerlund

Kopparlunden

Skapa mjuka, gröna ytor

I Kopparlunden har vi funderat på hur vi kan skapa fler mjuka, gröna ytor som fångar upp, filtrerar och eller använder det regnvatten som faller ner över området. Vi har i vårt förslag till Planprogram ritat in flera mindre ”pocketparker”, gröna tak och fasader som kan leda bort dagvatten och minskar på det sättet risken för översvämningar.

Renad mark

Precis som i området runt stationen är det gammal industrimark här. Den kommer att saneras i samband med att det byggs.

Tar tillvara gammal struktur

Kopparlunden ska vidareutvecklas men vi tar tillvara de gator, ledningsnät och kollektivtrafik med mera som fungerar.

Läs mer om hur våra planer och strategier blir i verkligheten:
Hållbar utveckling / Översiktsplan

Det här händer i Västerås

 • Ortsdialog Barkarö - var med och påverka

  Västerås stad vill veta vad du, ung som gammal, och som bor och verkar i Barkarö tycker om din ort. Hur tänker du att orten kan förändras och förbättras? Det vill vi veta! Därför bjuder vi in till ett...

 • Ortsdialog Dingtuna - var med och påverka

  Västerås stad vill veta vad du, ung som gammal, och som bor och verkar i Dingtuna tycker om din ort. Hur tänker du att orten kan förändras och förbättras? Det vill vi veta! Därför bjuder vi in till et...

Nytt i Västerås

 • Tyck till om hur vi ska minska bullret

  En del västeråsare störs av buller från de större trafiklederna och den täta vägtrafiken i de centrala delarna av staden. För att minska bullret har vi tagit fram ett åtgärdsprogram, som du nu kan tycka till om.

 • Skogsbranden i Sala kommun

  På grund av branden i Sala kommun har Västerås stad gått upp i stabsläge. I nuläget planerar vi för olika utvecklingsscenarier.

Hjälpte informationen på denna sida dig?