Visa sökformulär

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en över­sikts­plan. Över­sikts­planen ligger till grund för all planering av byggan­de och mark­använd­ning i kommunen. Den innehåller tolv strategier och beskriver hur vi ska använda kommunens mark och vatten.

Här kan du läsa om hur strategierna i översiktsplanen sätts
i verket i tre pågående projekt.

Översiktsplanen innehåller tretton strategier. Bland annat Levande innerstad, Attraktiv regionstad och Bostäder för alla.

Öster Mälarstrand

Öster Mälarstrand har byggts i flera etapper och under lång tid. Nu har vi kommit fram till området sydost om Kokpunkten och nordväst om Notuddsparken. Området ska, enligt Översiktsplanen bli vår första hållbara, teknik- och miljöstadsdel.

Arbetet med det här området knyter an Översiktsplanens strategier så här:

 • Balanserad komplettering: Grusplaner som tidigare använts för båtförvarning över vintern blir nu en livfull länk mellan grönområden och andra stadsdelar.
 • Kulturarv och utveckling i samklang: Kokpunkten och som ligger alldeles intill det här området är ett byggnadsminne. De nya husen som ska byggas har en speciell karaktär med sina sneda tak. De tror vi kommer passa bra ihop med den gamla tegelbyggnaden. Vi kommer även att bevara industrikajen med de stora pollarna.
 • Enkelt att gå och cykla: Nya cykelvägar och trevliga promenadstråk både i området och längs med vattnet.
 • Resurshushållning och klimatanpassning: Vi har i våra planer arbetat med att värna om vatten. Regnvattnet som faller över området filtreras och tas om hand på olika sätt innan det når Mälaren.
Det nya området sett från luften

Actionbadet Kokpunkten och Öster Mälarstrand vid kanten till Mälarskärgården.

Resecentrum och ny stadsdel - Mälarporten

Mellan Västerås stadskärna och Mälaren finns idag tågstationen, bussterminalen och ett stort område som är delvis bebyggt. Främst är det gamla industrifastigheter, öde ytor och stora parkeringsytor i området. Men det ska vi ändra på. Området ska få levande kvarter med ett smidigt och tillgängligt resecentrum.

Så här är det här projektet kopplat till några av strategierna i Översiktsplanen:

 • Attraktiv regionstad: Resecentrum blir en knutpunkt i regionen där det kommer bli lätt för invånare i hela länet att resa till och byta transportsätt.
 • Balanserad komplettering: Vi utnyttjar ödetomter och gamla industrifastigheter till att bygga bostäder, promenadstråk och parker och utökar på det sättet city.
 • Levande innerstad: Resecentrum och den nya stadsdelen ska vara tillgänglig och trygg för alla. Där ska det finnas trevliga mötesplatser i form av parker, torg och olika affärsverksamheter.
 • Kulturarv och utveckling i samklang: I området finns några kulturminnesmärkta fastigheter som kommer att bevaras och få nya fastigheter som grannar. Det blir en intressant stadsdel där nytt och gammalt blandas.
 • Enkelt att gå och cykla: Resecentrum kommer att erbjuda passager för cyklister och gående dygnets alla timmar alla dagar i veckan. I stadsdelen kommer det finnas cykelvägar som knyter an till det befintliga nätet av cykelvägar i närområdet. För gående kommer det finnas trevliga promenadstråk längs vattnet. Det ska bli lättare och säkrare att ta sig till och från resecentrum.
 • Kollektivtrafiken som ryggrad: Resecentrum blir en knutpunkt för resande med tåg, buss och taxi.

Läs mer här om hela projektet Mälarporten.

Flygbild med hela projektområdet för Mälarporten markerat

Området Mälarporten från luften

Kopparlunden

Kopparlunden ska utvecklas till en stadsdel med bostäder, arbetsplatser och kulturlokaler, enligt Översiktsplanen. Kopparlunden har goda förutsättningar att utvecklas till en levande stadsdel. Några av dem är den unika historiska miljön och gångavstånd till stadskärnan.

Så här är Kopparlunden kopplat till några av strategierna i Översiktsplanen:

 • Attraktiv regionstad: I Kopparlunden finns intressanta och attraktiva miljöer som kan berätta om stadens industrihistoria och erbjuda kulturupplevelser för boende och besökare.
 • Kreativt näringslivsklimat: Kopparlunden erbjuder intressanta och kreativa miljöer för olika verksamheter.
 • Kulturliv ger attraktivitet: Kopparlunden har goda förutsättningar att utvecklas till en kulturell mötesplats.
 • Bostäder för alla: Våra planer skapar förutsättningar för bostäder i centralt läge med närhet till stationsområdet, centrum och Mälaren.
 • Balanserad komplettering: En utveckling av Kopparlunden utnyttjar befintliga resurser och ger möjligheter till större mångfald.
 • Levande innerstad: Förbättrade gång- och cykelstråk förbinder Kopparlunden med city och gör Kopparlunden till en stadsdel sammanvävd med stadens centrala delar.
 • Kulturarv och utveckling i samklang: Den gamla bebyggelsen är utgångspunkt för fortsatt utveckling och mötet mellan kulturhistoria och nutida tillägg ger möjligheter att skapa en stadsdel med egen identitet.
 • Enkelt att gå och cykla: Gående och cyklister prioriteras i Kopparlunden. Gång- och cykelstråk länkar samman stadsdelen med omgivande områden och med stadens centrum och Mälaren.
 • Kollektivtrafiken som ryggrad: Gångavstånd till busshållplatser och centralstationen ger möjligheter till resor med kollektivtrafik.
Foto från luften över Kopparlunden

Kopparlunden från luften, många av byggnaderna är väldigt stora.

Det här händer i Västerås

 • Ortsdialog Barkarö - var med och påverka

  Västerås stad vill veta vad du, ung som gammal, och som bor och verkar i Barkarö tycker om din ort. Hur tänker du att orten kan förändras och förbättras? Det vill vi veta! Därför bjuder vi in till ett...

 • Ortsdialog Dingtuna - var med och påverka

  Västerås stad vill veta vad du, ung som gammal, och som bor och verkar i Dingtuna tycker om din ort. Hur tänker du att orten kan förändras och förbättras? Det vill vi veta! Därför bjuder vi in till et...

Nytt i Västerås

 • Tyck till om hur vi ska minska bullret

  En del västeråsare störs av buller från de större trafiklederna och den täta vägtrafiken i de centrala delarna av staden. För att minska bullret har vi tagit fram ett åtgärdsprogram, som du nu kan tycka till om.

 • Skogsbranden i Sala kommun

  På grund av branden i Sala kommun har Västerås stad gått upp i stabsläge. I nuläget planerar vi för olika utvecklingsscenarier.

Hjälpte informationen på denna sida dig?