Visa sökformulär

Bygglov för skyltar

Det finns en del saker att tänka på när det ska skyltas. Är det en helt ny skylt eller vill du byta ut en gammal? Vad är syftet med skylten? Ska folk hitta eller är det mest för marknadsföring? Ta gärna kontakt med oss innan du planerar din skyltning.

Vad innebär det?

I områden med detalj­plan krävs bygg­lov för att sätta upp en skylt eller en ljus­anordning. Det krävs även om du ska ändra skylten eller ljus­anordningen väsent­ligt.

Skyltar på en fasad ska alltid an­passas efter bygg­nadens arkitektur och karaktären på gatu­miljön. Tänk på att

 • hänsyn måste tas till gatu­bildens helhet (karaktär, material, färg och liknande)
 • byggnaden inte får döljas bakom stora hel­täckande skyltar
 • följa bygg­nadens egna horison­tella och verti­kala rikt­ningar.

Skyltar som är skrymmande ska an­vändas restriktivt. Det gäller främst ljus­låde­skyltar, det vill säga skyltar som täcker en stor yta och har kraftig be­lysning. En skylt ska placeras i direkt an­slutning till verk­sam­heten.

Skyltar i an­slutning till gator och vägar med mycket trafik får inte inne­hålla rörliga eller bild­växlande delar. Skyltar på tak och skyltar som når över tak­foten på bygg­naden ska an­vändas restriktivt.

Upprepning av bud­skap bör und­vikas. Varu­reklam på samma skylt som verk­sam­hetens namn ska und­vikas. Om det finns en an­visad skylt­plats i ett skylt­program ska skylten placeras där.

Bygglovsbefriade skyltar enligt nya regler från 1 juli 2017

I vissa fall krävs inte bygg­lov för att sätta upp en skylt eller annat liknande. Det kan dock finnas ett antal krav som ska vara upp­fyllda. De här skyltarna kräver inte bygg­lov

 • en skylt med högst 1 kvadratmeter stor area
 • en orienteringstavla med högst 2 kvadratmeter stor area
 • en skylt för ett tillfälligt evenemang, där skylten är uppsatt i högst 4 veckor
 • en skylt inomhus
 • reklam i samband med val eller folkomröstning
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik
 • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten.

Några av kraven är att

 • skylten inte strider mot den detaljplan eller annan bestämmelse som finns i området
 • ett par av undantagen inte gäller där område eller hus bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värde­fullt eller liknande. Det gäller för en skylt med högst 1 kvadrat­meter stor area och orienterings­tavla med högst 2 kvadrat­meter stor area.

Läs mer om skyltar på Boverkets webbplats .länk till annan webbplats

Så här gör du

Så här gör du

Ta kon­takt innan du skickar in an­sökan

Det är viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt innan du an­söker om bygg­lov. Det gör det enklare både för dig och för oss. Det är också viktigt att vara säker på att skylten är bra och godkänd enligt lag. Där­för är du är alltid väl­kommen med dina frågor till vår Bygglots innan du skickar in din an­sökan.

Du når vår Bygglots via e-post kontaktcenter[a]vasteras.se, på telefon 021-39 00 00, knappval 3 eller om du vill använda ett e-postformulär längst ner på sidan i kontaktrutan. Du kan också göra ett besök i Stadshusentrén, öppet vardagar 7.30-17.00.

 • Tala med fastighets­ägaren, det finns kanske ett skylt­program för fastig­heten eller gatan.
 • Se på hela fasaden, din skylt­ning kan bidra till att fram­häva bygg­nadens kvaliteter. Vänd dig till en kvalificerad skylt­tillverkare.
 • Ta fram bilder eller ritningar av hur skylt­ningen kommer att se ut.

Handlingar att lämna in för att söka lov

 • Ifylld och under­skriven ansöknings­blankett, (behövs inte i e-tjänsten)
 • Fastighets­beteckning och adress skrivs på an­sökan.
 • Fasad­ritning med mått, som visar skyltens placering på fasaden.
 • En ritning som visar hur skylten ser ut och dess mått.
 • Karta som över­siktligt visar var skylten ska stå (fri­stående skylt).
 • Ett fotografi över byggnaden och området (valfritt).

E-tjänst för ansökan om bygglov.

Blankett för ansökan om bygglov för skylt.Word

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.länk till annan webbplats

Ritningar

Vi vill att du skickar in ritningar som är av god kvalitet och gjorda på ett professionellt sätt. Anlita helst en fackman.

Ritningar ska ritas

 • på vitt papper, inte färgat, inte rutat eller milli­meter­papper
 • med svart, skarp penna
 • i skala 1:100 eller 1:200, så det passar in på en rit­ning i stor­leken A4 eller A3
 • med mått på det som ska byggas, ändras eller sättas upp.

Samma sak gäller för digitala ritningar. Det ska vara vit bakgrund och svarta linjer, skalenligt och måttsatt. Be­höver du hjälp med att ta fram en för­laga till din ritning är du väl­kommen att kon­takta vårt bygg­lovs­arkiv via vår Bygglots.

Läs mer om ritningar och handlingar här.

Du måste få start­besked och ha giltigt lov innan du får börja

Beslutet om bygglov kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Observera nya regler från 1 juli om när du sätta upp skylten: Beslutet blir giltigt efter fyra veckor från det datum beslutet har kungjorts. Först då och när du fått ditt startbesked, får du sätta upp skylten eller det du sökt lov för.

Om du inte följer reglerna

Vi måste ta ut en avgift om du inte följer de regler som gäller. Till exempel om du sätter upp lovpliktiga skyltar utan lov och startbesked. Läs mer om olovligt byggande i länken här nere.

Länk till sidan Om du inte följer reglerna.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Vem tar be­slut om ditt bygg­lov?

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ning­en som han­terar alla bygg­lovs­ären­den i Västerås stad. När vi prövar din an­sökan tar vi hänsyn till skyltens placering, ut­­form­ning och hur den på­verkar sin om­­givning. Vi styrs också av vad som står i plan- och bygg­­lagen, PBL.

Bygg­nads­nämnden är den nämnd som tar beslut. Nämnden har möte 11 gånger per år. Ibland är det tjänste­männen på för­valt­ningen som tar beslut. Nämnden har delegerat till tjänste­männen att ta vissa beslut. Vill du veta mer om hur delega­tions­ordning­en ser ut kan du höra av dig till Kontakt­center.

Vad kostar det?

Avgiften för bygglovet bestäms av en ­taxa. För vissa typer av åtgärder finns det fasta avgifter. I övriga ärenden räknar vi ut avgiften i varje enskilt fall.

Läs mer om taxan på sidan om avgifter och taxor.

Hur lång tid kan det ta innan bygg­lovet är klart?

Det får som längst ta tio veckor att hand­­lägga ditt ärende enligt BPL. Tiden räknas från det att alla hand­­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss.

Hur lång tid det tar att hand­­lägga din an­sökan beror på

 • om du har skickat in alla hand­­lingar som krävs
 • kvalitéten på de hand­­lingar du har lämnat in, om de är skal­­enliga samt om de är tydliga och rätt ut­förda
 • om bygg­­nads­­nämn­den behöver ta be­slut om ditt ärende
 • om ärendet strider mot detalj­­planen för om­rådet eller om vi be­höver kon­takta grannar eller andra be­rörda
 • vilken tid på året du an­söker om bygg­lov.

Hand­­lägg­­nings­­tiden kan för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­redas mer.

För­enklad del­giv­ning av be­slut

När bygg­nads­nämn­den ska över­läm­na ett beslut an­vänder vi oss av för­enk­lad del­giv­ning. Du som är be­rörd kommer att få mer in­forma­tion om vad det innebär, om det blir aktuellt.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: vardagar 07.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?