Om personuppgifter i förskola

På den här sidan kan du läsa om hur vi behandlar dina och ditt barns personuppgifter i förskola

Förskolenämnden ansvarar för förskola och pedagogisk omsorg för barn i förskoleålder.

Informationen på den här sidan är ett komplement till den allmänna informationen för Västerås stad som du hittar på följande sida.

Om personuppgifter

Behandling av personuppgifter inom förskola

Förskolenämnden får hantera personuppgifter om bland annat barn och vårdnadshavare för att bedriva förskola.

Den rättsliga grunden handlar om att det:

  • är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse,
  • är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Det är med stöd av dessa bestämmelser som vi inom förskolenämndens verksamhetsområde behandlar personuppgifter.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

De som tar del av dina personuppgifter är anställda i kommunen som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter som kan handla om att hantera just ditt ärende. Det kan vara din handläggare, pedagogisk personal, barnhälsopersonal, administrativ personal, eller rektorer, det beror på vilken typ av ärende det gäller.

I vissa fall måste vi lämna dina personuppgifter till organisationer utanför kommunen som till exempel Statistiska centralbyrån och Försäkringskassan. Det kan handla om uppgifter om personnummer, förskola, avdelning, utvecklingsdokumentation, närvaro, anpassningar eller särskilt stöd. Dina uppgifter behandlas också av kommunens så kallade personuppgiftsbiträden. Det är företag som behandlar uppgifter för kommunens räkning och på kommunens instruktioner, exempelvis en leverantör av ett IT-system.

För att placera och ta emot ditt barn i förskola hanterar förskolenämnden ditt barns och dina personuppgifter. De uppgifter som hanteras om barnet är namn, personnummer och folkbokföringsadress. Vi hämtar dessa uppgifter från Skatteverkets folkbokföringsregister.

När ditt barn fått en förskoleplats kompletteras uppgifterna med vilken förskola och avdelning ditt barn ska gå i.

De uppgifter som hanteras om dig som vårdnadshavare är namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress och typ av sysselsättning. Vi behandlar uppgifter om hushållets sammanlagda inkomst för fakturering vilket innebär att vi hanterar uppgifter på personer som bor hos dig. Namn och personnummer hämtar vi från Skatteverkets folkbokföringsregister och telefonnummer, e-post, inkomstuppgifter och typ av sysselsättning får vi från dig.

Om ditt barn har plats i en fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg har den enheten också ett ansvar för ditt barns och dina personuppgifter. Kontakta den aktuella enheten om du vill veta mer om hur de hanterar personuppgifter.

Varför får förskolenämnden hantera personuppgifterna?

Enligt skollagen ska kommunen erbjuda ett barn förskola inom fyra månader när en vårdnadshavare anmält önskemål. Det gör att vi kan hantera personuppgifterna med stöd av dataskyddsförordningens rättsliga grund, rättslig förpliktelse.

För att följa ett barns närvaro och frånvaro i kommunala förskolor hanterar vi barnets personuppgifter. Uppgifter som behandlas är namn, personnummer, enhet, avdelning, uppgift om närvaro och frånvaro. Uppgifter om namn, personnummer, förskola och avdelning hämtar vi från förskolenämndens administrativa system. Uppgifter om närvaro och frånvaro rapporteras av vårdnadshavare eller pedagog.

Om ditt barn har plats i en fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg ansvarar den enheten för ditt barns och dina personuppgifter. Kontakta den aktuella enheten om du vill veta mer om hur de hanterar personuppgifter.

Varför får förskolenämnden hantera personuppgifterna?

Eftersom uppgifterna är nödvändiga för att planera personaltäthet samt hantera försäkringar som barnet omfattas av under tiden på förskolan sker behandlingen med stöd av dataskyddsförordningens rättsliga grund, allmänt intresse.

För att följa barnets utveckling i kommunala förskolor, så förs dokumentation om barnet. De personuppgifter som behandlas är namn, förskola, avdelning, fotografier och beskrivning av barnet.

Om ditt barn har plats i en fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg ansvarar den enheten för ditt barns och dina personuppgifter. Kontakta den aktuella enheten om du vill veta mer om hur de hanterar personuppgifter.

Varför får förskolenämnden hantera personuppgifterna?

Enligt skollagen ska personalen ha fortlöpande samtal med vårdnadshavare om barnets utveckling samt minst en gång om året genomföra ett samtal om barnets utveckling och lärande. Det gör att vi kan hantera personuppgifterna med stöd av dataskyddsförordningens rättsliga grund, rättslig förpliktelse.

För att erbjuda modersmålsstöd hanterar förskolenämnden personuppgifter. De personuppgifter som hanteras är namn och personnummer. I vissa fall hantera även indirekt uppgift om etniskt ursprung (eftersom vissa modersmål avslöjar det). Vid modersmålsstöd kommer personuppgifterna från anställd eller vårdnadshavare.

Varför får förskolenämnden hantera personuppgifterna?

Efter som förskolan enligt skollagen ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål utförs behandlingen med stöd av dataskyddsförordningens lagliga grund, rättslig förpliktelse.

För att hantera dokumentation om enskilt barn i kommunala förskolor, utifrån ett barnhälsoarbete eller ett barn i behov av särskilt stöd hanterar förskolenämnden barnet och vårdnadshavarens personuppgifter. Specialpedagog och barnhälsovårdsarbete. Personuppgifter som vi hanterar som berör barnet ör förskola, avdelning, namn, personnummer, adressuppgifter, vårdnadshavare beskrivning och bedömning av barnet. De personuppgifter som berör vårdnadshavaren är namn, adress och telefonnummer. Uppgifterna hämtas från förskolenämndens administrativa system, vårdnadshavare, specialpedagog eller annan anställd.

Om ditt barn har plats i en fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg ansvarar den enheten för ditt barns och dina personuppgifter. Kontakta den aktuella enheten om du vill veta mer om hur de hanterar personuppgifter.

Varför får förskolenämnden hantera personuppgifterna?

Enligt skollagen ska barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Det gör att vi kan hantera personuppgifterna med stöd av dataskyddsförordningens rättsliga grund, rättslig förpliktelse.

För att erbjuda barn i kommunala förskolor specialkost behandlar förskolenämnden barn och vårdnadshavares personuppgifter. Vi behandlar barns uppgifter om namn, födelsedatum, förskola, avdelning och hälsouppgifter samt vårdnadshavarens namn och telefonnummer. Personuppgifterna får vi från vårdnadshavare.

Om ditt barn har plats i en fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg ansvarar den enheten för ditt barns och dina personuppgifter. Kontakta den aktuella enheten om du vill veta mer om hur de hanterar personuppgifter.

Varför får förskolenämnden hantera personuppgifterna?

Enligt Skolverkets allmänna råd för måluppfyllelse i förskolan ska barn i förskola serveras frukost, lunch och mellanmål. Det gör att vi kan hantera personuppgifterna med stöd av dataskyddsförordningens rättsliga grund, rättslig förpliktelse.

För att betala ut skolpeng till kommunala förskolor samt andra huvudmän behandlar förskolenämnden dina personuppgifter. De uppgifter som hanteras är namn, personnummer, förskola och eventuell individuellt belopp. Uppgifterna hämtas från förskolenämndens administrativa system och Skatteverket.

Om förskolan ansökt om tilläggsbelopp för extraordinärt stödbehov (det som för barn på kommunala förskolor kallas för Bibass), hanteras namn, personnummer, förskola, barnets situation, anledning till insats och motivering i fritext samt eventuellt individuellt belopp. Uppgifter hämtas från respektive rektor.

Varför får förskolenämnden hantera personuppgifterna?

Eftersom förskolenämnden, enligt skollagen, är skyldig att betala ut skolpeng samt tilläggsbelopp för extraordinärt stödbehov för elev utförs behandlingen med stöd av dataskyddsförordningens lagliga grund, rättslig förpliktelse. Den lagliga grunden, allmänt intresse, kan användas när förskolenämnden handlägger och betalar ut Bibass-medel.

För att vid behov hantera ärenden om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i kommunala förskolor behöver förskolenämnden hantera barnets personuppgifter. De personuppgifter som hanteras är barnets namn, personnummer, förskola och avdelning. Eftersom dokumentationen innehåller en beskrivning av en viss händelse kan omdömen, hälsouppgifter samt uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, sexuell läggning eller religiös eller filosofisk övertygelse hanteras. Personuppgifterna lämnas av anställd inom förskolenämnden.

Om ditt barn har plats i en fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg ansvarar den enheten för ditt barns och dina personuppgifter. Kontakta den aktuella enheten om du vill veta mer om hur de hanterar personuppgifter.

Varför får förskolenämnden hantera personuppgifterna?

Eftersom förskolenämnden är skyldig att hantera ärenden rörande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utförs behandlingen med stöd av dataskyddsförordningens lagliga grund, rättslig förpliktelse.

För att vid behov hantera orosanmälningar till individ- och familjenämnden behöver förskolenämnden hantera barnets personuppgifter. De personuppgifter som hanteras är barnets namn, personnummer och förskola. Utöver det kan uppgifter om hälsa, etniskt ursprung, politiska åsikter samt religiös eller filosofiska övertygelse hanteras. Även uppgifter om tredje person kan hanteras. Personuppgifterna lämnas av den inom förskolenämnden som gör orosanmälan.

Varför får förskolenämnden hantera personuppgifterna?

Eftersom förskolenämndens anställda, enligt socialtjänstlagen, är skyldiga att anmäla till individ- och familjenämnden om de får kännedom om eller misstänker att ett barn i verksamheten far illa utförs behandlingen med stöd av dataskyddsförordningens lagliga grund, rättslig förpliktelse.

Personuppgiftsansvarig

Det är förskolenämnden, organisationsnummer 212 000-20 80, som är personuppgiftsansvarig vilket innebär att nämnden har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina och ditt barns personuppgifter ska du kontakta förskolenämnden eller dataskyddsombudet.

Förskolenämnden, Västerås stad
Stadshuset
721 87 Västerås
buf@vasteras.se
021-39 00 00, knappval 2

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

  • förskola och fritidshem
  • grundskola och anpassad grundskola
  • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

Kontaktvägar

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

kontaktcenter@vasteras.se