Visa sökformulär

Om personuppgifter i förskoleklass, fritidshem grund- och grundsärskola

På den här sidan kan du läsa om hur vi behandlar dina och ditt barns personuppgifter i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Informationen på den här sidan kompletterar den som finns på sidan Om personuppgifter.

Grundskolenämnden ansvarar för att barn i Västerås kommun kan gå i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Nämnden medverkar också i samhällsplaneringen som berör barn och ungdom.

Informationen på den här sidan är ett komplement till informtionen som står på sidan Om personuppgifter.

Behandling av personuppgifter inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem

Grundskolnämnden får hantera personuppgifter om dig och ditt barn så att ditt barn kan gå i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Den rättsliga grunden handlar om att det:

 • är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse,
 • är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse,
 • behövs för myndighetsutövningen.

Det är med stöd av dessa bestämmelser som vi inom skolan behandlar personuppgifter.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

De som tar del av dina personuppgifter är anställda i kommunen som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter som kan handla om att hantera just ditt ärende. Det kan vara din handläggare, administrativ personal, rektorer eller bibliotekarier, det beror på vilken typ av ärende det gäller.

I vissa fall måste vi lämna dina personuppgifter till organisationer utanför kommunen som till exempel Statistiska centralbyrån. Det kan handla om uppgifter om personnummer, skola, klass, betyg i årskurs 6 och 9, åtgärdsprogram, anpassad studiegång eller särskild undervisningsgrupp. Dina uppgifter behandlas också av kommunens så kallade personuppgiftsbiträden. Det är företag som behandlar uppgifter för kommunens räkning och på kommunens instruktioner, exempelvis en leverantör av ett IT-system.

För att kunna leva upp till skollagens krav om att alla barn i skolpliktig ålder ska gå i skola utför grundskolenämnden så kallad skolpliktbevakning.

De personuppgifter som grundskolenämnden hanterar för att utföra skolpliktsbevakning är skolpliktiga barns namn, personnummer och folkbokföringsadress. Om ett barn saknar registrerad placering behandlas även vårdnadshavares namn, personnummer och folkbokföringsadress för att grundskolenämnden ska kunna kontakta berörda vårdnadshavare.

Personuppgifterna som grundskolenämnden hanterar för att utföra skolpliktsbevakning hämtats från Skatteverkets folkbokföringsregister, vilka har kompletterats med uppgift om skolplacering i grundskolenämndens elevadministrativa system.

Varför får grundskolenämnden behandla personuppgifterna?

Eftersom grundskolenämnden, enligt skollagen, måste säkerställa att skolpliktiga barn har en skolplacering utförs skolpliktsbevakningen med stöd av dataskyddsförordningens lagliga grund, rättslig förpliktelse.

För att placera och ta emot ditt barn i grundskola hanterar grundskolenämnden ditt barns och dina personuppgifter. De uppgifter som hanteras om elev är namn, personnummer och folkbokföringsadress. Vi hämtar dessa uppgifter från Skatteverkets folkbokföringsregister.

När ditt barn fått en skolplacering kompletteras uppgifterna med vilken skola och klass ditt barn ska gå i.

De uppgifter som hanteras om dig som vårdnadshavare är namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Namn och personnummer hämtar vi från Skatteverkets folkbokföringsregister och telefonnummer och e-post från dig.

Om ditt barn ska börja i grundsärskola behandlas ditt barns personuppgifter i form av namn och personnummer samt pedagogisk, social, medicinsk och psykologisk utredning. Vi behandlar också ditt barns personuppgifter när vi följer upp ditt barns placering i grundsärskola.

Varför får grundskolenämnden behandla personuppgifterna?

Eftersom grundskolenämnden är skyldig att erbjuda utbildning för alla barn som enligt skollagen har rätt att gå i grundskola eller grundsärskola utförs behandlingen med stöd av dataskyddsförordningens lagliga grund, rättslig förpliktelse.

För undervisningsändamål, som pedagogisk planering, hantering av ditt barns inlämningsuppgifter och provresultat samt hantering och administrering av ditt barns användarkonton i digitala läromedel, hanterar vi ditt barns personuppgifter. De personuppgifter som vi hanterar är namn, skola, klass, provresultat och bedömning. Namn, skola och klass hämtar vi från grundskolenämndens elevadministrativa system. Provresultat och bedömning från ansvarig lärare.

Varför får grundskolenämnden behandla personuppgifterna?

Utbildning räknas som en uppgift av allmänt intresse. Det gör att vi kan hantera personuppgifterna med stöd av dataskyddsförordningens rättsliga grund, allmänt intresse.

För att kunna följa och bedöma ditt barns kunskapsutveckling, bland annat genom dokumentation från ditt barns pedagoger, individuella utvecklingsplaner och betyg, hanterar grundskolenämnden ditt barns personuppgifter. De personuppgifter som hanteras är namn, födelsedatum (vid betygsättning personnummer), skola, klass samt bedömningar och omdömen. Vid modersmålsundervisning hanteras även ditt barns språk, vilket i vissa fall kan vara en indirekt uppgift om etnisk tillhörighet. Namn, födelsedatum/personnummer, skola, klass och i tillämpliga fall språk (och indirekt etniskt ursprung) hämtar vi från grundskolenämndens elevadministrativa system. Bedömningar och omdömen från ansvarig lärare.

Varför får grundskolenämnden behandla personuppgifterna?

Eftersom grundskolenämnden, enligt skollagen, är skyldig att följa elevers kunskapsutveckling utförs behandlingen med stöd av dataskyddsförordningens lagliga grund, rättslig förpliktelse. Den lagliga grunden, myndighetsutövning, kan även tillämpas vid betygsättning.

För att kunna hantera schema för ditt barn behandlar grundskolenämnden ditt barns namn, skola, klass, e-post och eller användarnamn.

För att kunna administrera ditt barns användarkonton och ditt barns familjemedlemmar i våra IT-system behandlar vi ditt barns namn, personnummer, nationalitet, adress, e-post, eventuellt telefonnummer, eventuellt dossiernummer, skola, klass eller undervisningsgrupp och mentorsgrupp, syskons namn, personnummer, nationalitet, adress och eventuellt dossiernummer samt ditt namn, personnummer, nationalitet, adress, e-postadress och telefonnummer.

Ditt barns namn, eventuella syskons namn och ditt namn, personnummer, nationalitet och adress hämtar vi från Skatteverkets folkbokföringsregister. Dossiernummer hämtar vi från migrationsverket.

Ditt barns användarnamn, skola, klass eller undervisningsgrupp och mentorsgrupp skapas i grundskolenämndens elevadministrativa system utifrån rektors beslut. Ditt barns e-post synkroniseras från MIM/FIM. Din e-postadress och telefonnummer samt ditt barns eventuella telefonnummer får vi från dig.

Varför får grundskolenämnden behandla personuppgifterna?

Utbildning räknas som en uppgift av allmänt intresse. Det gör att vi kan hantera personuppgifterna med stöd av dataskyddsförordningens rättsliga grund, allmänt intresse.

För att ditt barn ska kunna låna och reservera böcker och andra läromedel samt för att vi ska kunna följa upp att böcker och andra läromedel återlämnas behöver grundskolenämnden hantera ditt barns och i viss mån dina personuppgifter. De personuppgifter som behandlas är ditt barns namn, personnummer, folkbokföringsadress, skola, e-post, lånekortsnummer och låntagar-ID. Personnummer behövs av hänsyn till vikten av en säker identifiering. Om ditt barn har ett telefonnummer registrerat i grundskolenämndens elevadministrativa system behandlas även det. Vi behandlar även din e-post och ditt telefonnummer.

Ditt barns namn, personnummer, folkbokföringsadress, skola och e-postadress hämtar vi från grundskolenämndens elevadministrativa system. Om ditt barn har ett telefonnummer registrerat i elevdatabasen hämtar vi även detta från grundskolenämndens elevadministrativa system. Lånekortsnummer och låntagar-ID skapas i samband med att ditt barn registreras i skolbibliotekets system eller manuella register.

Din e-post och ditt telefonnummer hämtar vi från stadsbibliotekets system eller från grundskolenämndens elevadministrativa system.

Varför får vi behandla ditt barns och dina personuppgifter?

Utbildning, och därmed skolbibliotek, räknas som en uppgift av allmänt intresse. Det gör att vi kan hantera personuppgifterna med stöd av dataskyddsförordningens rättsliga grund, allmänt intresse.

För att kunna följa ditt barns när- och frånvaro hanterar vi ditt och ditt barns personuppgifter. De personuppgifter som vi hanterar är ditt barns namn och klass eller undervisningsgrupp samt ditt mobilnummer (eftersom vi skickar ett SMS till dig om ditt barn har ogiltiga frånvaro). Om du frånvaroanmäler ditt barn via talsvarstjänst hanterar vi även ditt och ditt barns personnummer. Ditt barns namn och klass eller undervisningsgrupp samt ditt mobilnummer hämtar vi från grundskolenämndens elevadministrativa system. Ditt barns och ditt personnummer får vi från dig.


Varför får grundskolenämnden behandla personuppgifterna?

Utbildning räknas som en uppgift av allmänt intresse. Det gör att vi kan hantera personuppgifterna med stöd av dataskyddsförordningens rättsliga grund, allmänt intresse.

För att erbjuda modersmålsundervisning, inskolningsassistent samt studiehandledning på ditt barns modersmål hanterar grundskolenämnden ditt barns personuppgifter. De personuppgifter som hanteras är namn, personnummer, skola, klass/årskurs. I vissa fall hantera även indirekt uppgift om etniskt ursprung (eftersom vissa modersmål avslöjar det). Vid modersmålsundervisning kommer personuppgifterna från dig som vårdnadshavare. Vid inskolningsassistent och studiehandledning på ditt barns modersmål kommer uppgifterna från ditt barns lärare.

Varför får grundskolenämnden behandla personuppgifterna?

Eftersom grundskolenämnden är skyldig att erbjuda modersmålsundervisning för alla barn som enligt skollagen har rätt till det utförs behandlingen med stöd av dataskyddsförordningens lagliga grund, rättslig förpliktelse. För inskolningsassistent och studiehandledning kan den lagliga grunden, allmänt intresse, användas.

Grundskolenämnden är, enligt skollagen, skyldiga att kartlägga nyanlända elevers kunskaper. De personuppgifter som grundskolenämnden hanterar när nyanländas kunskaper kartläggs är elevs namn, personnummer/födelsedatum, dossiernummer, skola, tidigare skola, kön, adress och omdömen. I vissa fall hanteras även indirekt uppgift om etniskt ursprung (eftersom vissa modersmål avslöjar det). Samtliga personuppgifter får vi från eleven själv eller elevens vårdnadshavare.

Varför får grundskolenämnden behandla personuppgifterna?

Eftersom grundskolenämnden är skyldig att kartlägga nyanlända elevers kunskaper utförs behandlingen med stöd av dataskyddsförordningens lagliga grund, rättslig förpliktelse.

För att erbjuda plats, placera och ta emot ditt barn i fritidshem hanterar grundskolenämnden dina och ditt barns personuppgifter. De uppgifter som hanteras om ditt barn är namn, personnummer, folkbokföringsadress och skolplacering. Vi hämtar dessa uppgifter från Skatteverkets folkbokföringsregister.

När ditt barn fått en fritidshemsplacering kompletteras uppgifterna med vilket fritidshem ditt barn ska gå i.

De uppgifter som hanteras om dig som vårdnadshavare är namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Namn och personnummer hämtar vi från Skatteverkets folkbokföringsregister och telefonnummer samt e-post från dig.

Varför får grundskolenämnden behandla personuppgifterna?

Eftersom grundskolenämnden är skyldig att erbjuda fritidshem för alla barn som enligt skollagen har rätt till det utförs behandlingen med stöd av dataskyddsförordningens lagliga grund Rättslig förpliktelse.

För att fakturera dig som vårdnadshavare för ditt barns fritidshemsplats hanterar vi personuppgifter om dig och ditt barn. De uppgifter vi hanterar är ditt barns namn, personuppgifter samt placering och ditt namn, personnummer, adress och inkomstuppgift. Namn, personnummer, adress och ditt barns fritidshemsplacering hämtar vi från grundskolenämndens elevadministrativa system. Uppgifter om din inkomst får vi från dig.


Varför får grundskolenämnden behandla personuppgifterna?

Eftersom grundskolenämnden, enligt skollagen, har rätt att fakturera vårdnadshavare för fritidshemsplats utförs behandlingen med stöd av dataskyddsförordningens lagliga grund Rättslig förpliktelse.

För att stödja barns utveckling och ge särskilt stöd, bland annat genom specialundervisning, extra anpassningar, utredningar, kartläggningar, åtgärdsprogram, handlingsplaner och uppföljningar, behandlar grundskolenämnden barnets personuppgifter. De personuppgifter som hanteras är barnets namn, personnummer, skola, klass, födelsedatum samt omdöme och bedömning. I vissa fall kan även hälsouppgifter behandlas. Uppgifterna hämtas från till exempel lärare på skolan, elevhälsan samt från barn och barnets vårdnadshavare.

Varför får grundskolenämnden behandla personuppgifterna?

Eftersom grundskolenämnden är skyldig att stödja elever utveckling och ge särskilt stöd utförs behandlingen med stöd av dataskyddsförordningens lagliga grund, rättslig förpliktelse.

För att erbjuda skolskjuts behandlar grundskolenämnden elevs och vårdnadshavares personuppgifter. De personuppgifter som hanteras är elevs namn, personnummer, folkbokföringsadress, skola, årskurs och hälsouppgifter. Om en elev beviljas skolskjuts utifrån funktionsnedsättning eller för elev i särskola hanterar vi även vårdnadshavares namn, personnummer, folkbokföringsadress, telefon och e-post. Samtliga uppgifter lämnas av vårdnadshavaren.

Varför får grundskolenämnden behandla personuppgifterna?

Eftersom grundskolenämnden är skyldig att erbjuda skolskjuts till elever som behöver det utförs behandlingen med stöd av dataskyddsförordningens lagliga grund, rättslig förpliktelse.

För att erbjuda elevhälsa hanteras ditt barns och dina personuppgifter. De personuppgifter som hanteras är ditt barns namn, personnummer, skola, klass, adress, telefonnummer, hälsouppgifter och ditt barns situation samt ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post. Namn, personnummer, skola, klass, adress, telefonnummer och e-post hämtar vi från grundskolenämndens elevadministrativa system. Hälsouppgifter och information om ditt barns situation får vi från ditt barn och dig.

Varför får grundskolenämnden behandla personuppgifterna?

Eftersom grundskolenämnden är skyldig att tillhandahålla elevhälsa utförs behandlingen med stöd av dataskyddsförordningens lagliga grund, rättslig förpliktelse.

För att betala ut skolpeng till våra skolor samt andra huvudmän behandlar grundskolenämnden ditt barns personuppgifter. De uppgifter som hanteras är ditt barns namn, personnummer, skola och klass. Uppgifterna hämtas från grundskolenämndens elevadministrativa system.

Om skolan ansökt om tilläggsbelopp för extraordinärt stödbehov för ditt barn (det som för elever på kommunala skolor kallas för Bibass), hanteras ditt barns namn, personnummer, skola, ditt barnets situation, anledning till stödbehov samt eventuellt hälsouppgifter. Uppgifter om ditt barn hämtas från respektive rektor.

Varför får grundskolenämnden behandla personuppgifterna?

Eftersom grundskolenämnden, enligt skollagen, är skyldig att betala ut skolpeng samt tilläggsbelopp för extraordinärt stödbehov för elev utförs behandlingen med stöd av dataskyddsförordningens lagliga grund, rättslig förpliktelse. Den lagliga grunden, allmänt intresse, kan användas när grundskolenämnden handlägger och betalar ut Bibass-medel.

För att vid behov hantera ärenden om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling behöver grundskolenämnden hantera elevers personuppgifter. De personuppgifter som hanteras är elevers namn, personnummer, skola och klass. Eftersom dokumentationen innehåller en beskrivning av en viss händelse kan omdömen, hälsouppgifter samt uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, sexuell läggning eller religiös eller filosofisk övertygelse hanteras. Personuppgifterna lämnas av anställd inom grundskolenämnden.


Varför får grundskolenämnden behandla personuppgifterna?

Eftersom grundskolenämnden är skyldig att hantera ärenden rörande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utförs behandlingen med stöd av dataskyddsförordningens lagliga grund, rättslig förpliktelse.

För att vid behov hantera orosanmälningar till individ- och familjenämnden behöver grundskolenämnden hantera elevers personuppgifter. De personuppgifter som hanteras är elevs namn, personnummer och skola. Utöver det kan uppgifter om hälsa, etniskt ursprung, politiska åsikter samt religiös eller filosofiska övertygelse hanteras. Även uppgifter om tredje person kan hanteras. Personuppgifterna lämnas av den inom grundskolenämnden som gör orosanmälan.

Varför får grundskolenämnden behandla personuppgifterna?

Eftersom grundskolenämndens anställda, enligt socialtjänstlagen, är skyldiga att anmäla till individ- och familjenämnden om de får kännedom om eller misstänker att ett barn i verksamheten far illa utförs behandlingen med stöd av dataskyddsförordningens lagliga grund, rättslig förpliktelse.

För att vid behov hantera utredningar och beslut gällande disciplinära åtgärder behöver grundskolenämnden hantera elevers personuppgifter. De personuppgifter som hanteras är elevs namn, personnummer, skola och klass. Om den disciplinära åtgärden föranletts av ett brott förekommer brottsuppgifter. Personuppgifterna lämnas av anställd inom grundskolenämnden.


Varför får grundskolenämnden behandla personuppgifterna?

Utbildning räknas som en uppgift av allmänt intresse. Det gör att vi kan hantera personuppgifterna med stöd av dataskyddsförordningens rättsliga grund, allmänt intresse.

Andra exempel på när vi behandlar personuppgifter om ditt barn

Förutom de exempel du kan läsa om på denna sida behandlar vi ytterligare personuppgifter om elever i våra skolor. Det handlar bland annat om:

 • beslut att gå om/hoppa över en årskurs
 • beslut att förlänga skolplikten
 • beslut om att skolplikten ska upphöra i förtid
 • beslut om uppskjuten skolplikt

De personuppgifter vi hanterar är elevs namn, personnummer, skola och klass. Personuppgifterna lämnas av anställd inom grundskolenämnden.

I förekommande fall hanterar vi även beslut om tidigare skolstart. De personuppgifter som grundskolenämnden hanterar är elevs namn, personnummer och adress samt vårdndshavares namn och telefonnummer.

Varför får grundskolenämnden behandla personuppgifterna?

Utbildning räknas som en uppgift av allmänt intresse. Det gör att vi kan hantera personuppgifterna med stöd av dataskyddsförordningens rättsliga grund, allmänt intresse.

Personuppgiftsansvarig

Det är grundskolenämnden, organisationsnummer 212 000-20 80, som är personuppgiftsansvarig vilket innebär att nämnden har ansvaret för att dina och ditt barns personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina och ditt barns personuppgifter ska du kontakta grundskolenämnden eller dataskyddsombudet.

Grundskolenämnden, Västerås stad
Stadshuset
721 87 Västerås
buf@vasteras.se
021-39 00 00

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

 • förskola och fritidshem
 • grundskola och grundsärskola
 • gymnasieskola och gymnasiesärskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se - Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Kultur för äldre på mötesplatserna i sommar – hela programmet

  Sommarturnén för kultur i äldreomsorgen drogs igång sommaren 2020 för att bryta den isolering som många äldre hamnade i på grund av coronapandemin. Det blev så uppskattat att det har fortsatt på somrarna sedan dess. Sommaren 2023 bjuder på 208 kulturprogram från juni till augusti på våra 35 enheter ...

 • Bygglov för de första bostadshusen i Kopparlunden

  Den 25 maj godkände byggnadsnämnden bygglovet för de första bostäderna i Kopparlunden. Det är Riksbyggen som kommer bygga bostäderna och själva byggandet planeras att starta nästa år.

 • Vinnare av Hederscupen 2023 utsedd

  Varje år genomförs fotbollsturneringen Hederscupen 2023. I samband med det utses också en vinnare av årets hejaramsa. Årets vinnare går på Mälarparksskolan!