Om personuppgifter i gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, komvux som anpassad utbildning, svenska för invandrare och yrkeshögskoleutbildning

På den här sidan kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter i gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, komvux som anpassad utbildning, svenska för invandrare och yrkeshögskoleutbildning.

Utbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, komvux som anpassad utbildning, svenska för invandrare och yrkeshögskoleutbildning.

Informationen på den här sidan är ett komplement till den allmänna informationen för Västerås stad som står på följande sida.

Om personuppgifter

Behandling av personuppgifter inom gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, komvux som anpassad utbildning, svenska för invandrare och yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsnämnden får hantera personuppgifter om bland annat barn, elever, studerande och vårdnadshavare för att bedriva gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, komvux som anpassad utbildning, svenska för invandrare och yrkeshögskoleutbildning.

Den rättsliga grunden handlar om att det:

  • är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse,
  • är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Det är med stöd av dessa bestämmelser som vi inom utbildningsnämndens verksamhetsområde behandlar personuppgifter.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

De som tar del av dina personuppgifter är anställda i kommunen eller på uppdrag av kommunen som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter som kan handla om att hantera just ditt ärende. Det kan vara pedagogisk personal, elevhälsopersonal, administrativ personal, rektorer eller skolbibliotekarier, det beror på vilken typ av ärende det gäller.

I vissa fall måste vi lämna dina personuppgifter till organisationer utanför kommunen som till exempel Statistiska centralbyrån, Centrala studiestödsnämnden och universitet- och högskoleämbetet. Det kan handla om uppgifter om personnummer, skola, klass, betyg, närvaro, åtgärdsprogram, anpassad studiegång eller särskild undervisningsgrupp. Om du bor i en annan kommun än den du studerar i behöver utbyte av personuppgifter ske mellan Västerås Kommun och din hemkommun. Dina uppgifter behandlas också av kommunens så kallade personuppgiftsbiträden. Det är företag som behandlar uppgifter för kommunens räkning och på kommunens instruktioner, exempelvis en leverantör av ett IT-system.

För att placera en person i gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, komvux som anpassad utbildning, svenska för invandrare eller yrkeshögskoleutbildning behöver vi hantera vissa personuppgifter. De uppgifter som hanteras om en elev är namn, personnummer och folkbokföringsadress. Vi hämtar dessa uppgifter från Skatteverkets folkbokföringsregister.

När man blivit antagen kompletteras uppgifterna med exempelvis vilken skola, klass, kurser och program du ska gå i.

Ibland kan det vara nödvändigt att vi behöver hantera personuppgifter om vårdnadshavare och omfattar då namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Namn och personnummer hämtar vi från Skatteverkets folkbokföringsregister och telefonnummer och e-post från vårdnadshavaren.

Om personen går i en anpassad utbildning, exempelvis anpassad gymnasieskola eller komvux som anpassad utbildning behandlas personuppgifter i form av namn och personnummer samt pedagogisk, social, medicinsk och psykologisk utredning.

Inom vissa utbildningar behöver vi hantera e-postadress, telefonnummer, tidigare utbildning och jobbhistorik.

Varför får utbildningsnämnden hantera personuppgifterna?

Utbildning räknas som en uppgift av allmänt intresse. Det gör att vi kan hantera personuppgifterna med stöd av dataskyddsförordningens rättsliga grund, allmänt intresse.

Gällande anpassad utbildning som anpassad gymnasieskola ska hemkommunen enligt skollagen prövar frågan om en sökande tillhör målgruppen. Inom kommunal vuxenutbildning är utgångspunkten för utbildningen av en enskild elev ska vara elevens behov och förutsättningar. Det gör att vi kan hantera personuppgifterna med stöd av dataskyddsförordningens rättsliga grund, rättslig förpliktelse.

För att följa en elevs närvaro och frånvaro i den kommunala gymnasieskolan och vuxenutbildningen hanterar vi elevens och eventuell vårdnadshavares personuppgifter. För elever hanterar vi uppgifter om namn, personnummer, ämne och kurs, närvaro och frånvaro. För eventuell vårdnadshavare hanterar vi mobilnummer och personnummer. Dessa uppgifter får vi från lärare, utbildningskonsult, vårdnadshavare eller eleven själv vid frånvaroanmälan eller dokumentation av ogiltig frånvaro.

För att hantera schema behandlar utbildningsnämnden elevens namn, skola, klass, användarnamn. Uppgifterna hämtas ur utbildningsnämndens elevadministrativa system.

Om ditt barn eller du som myndig elev/studerande har plats i en fristående gymnasieskola eller vuxenutbildning ansvarar den skolan för ditt barns/dina personuppgifter. Kontakta den aktuella skolan om du vill veta mer om hur de hanterar personuppgifter.

Varför får utbildningsnämnden behandla personuppgifterna?

Enligt skollagen ska en elev i gymnasieskola delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Det gör att vi kan hantera personuppgifterna med stöd av dataskyddsförordningens rättsliga grund, rättslig förpliktelse inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

Utbildning räknas som en uppgift av allmänt intresse. Det gör att vi kan hantera personuppgifterna med stöd av dataskyddsförordningens rättsliga grund, allmänt intresse inom yrkeshögskolan och vuxenutbildningar.

För att följa och bedöma kunskapsutveckling och att en elev uppnår sina kunskapsmål i den kommunala gymnasieskolan och vuxenutbildningen, bland annat genom dokumentation från lärare och utbildningsledare, individuella utvecklingsplaner och betyg, hanterar utbildningsnämnden personuppgifter. De personuppgifter som hanteras är namn, födelsedatum (vid betygsättning personnummer), skola, klass/program/kurs, pedagogisk dokumentation samt bedömningar och omdömen. Vid modersmålsundervisning hanteras även språk, vilket i vissa fall kan vara en indirekt uppgift om etnisk tillhörighet.

Namn, födelsedatum, personnummer, skola, klass och i tillämpliga fall språk (och indirekt etniskt ursprung) hämtar vi från utbildningsnämndens administrativa system. Bedömningar och omdömen från ansvarig lärare.

Om ditt barn eller du som myndig elev/studerande har plats i en fristående gymnasieskola eller vuxenutbildning ansvarar den skolan för ditt barns/dina personuppgifter. Kontakta den aktuella skolan om du vill veta mer om hur de hanterar personuppgifter.

Varför får utbildningsnämnden behandla personuppgifterna?

Enligt skollagen ska betyg sättas i ämnen inom gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning. Det gör att vi kan hantera personuppgifterna med stöd av dataskyddsförordningens rättsliga grund, rättslig förpliktelse.

Enligt lag och förordning om yrkeshögskola ska den studerande uppfylla de krav på kunskap som utbildningen kräver för en yrkesexamen. Det gör att vi kan hantera personuppgifterna med stöd av dataskyddsförordningens rättsliga grund, rättslig förpliktelse.

För att ge särskilt stöd i den kommunala gymnasieskolan och vuxenutbildningen, bland annat genom specialundervisning, extra anpassningar, utredningar, kartläggningar, åtgärdsprogram, handlingsplaner och uppföljningar, behandlar utbildningsnämnden personuppgifter. De personuppgifter som hanteras är namn, personnummer, skola, klass, kurs/program, födelsedatum, omdöme och bedömning, grundskola och klass som eleven tidigare kommer från, modersmål, uppgifter om elevs kunskapsutveckling, studieresultat, stödbehov och genomförda stödinsatser, problematisk frånvaro. I vissa fall kan även hälsouppgifter behandlas. Uppgifterna hämtas från till exempel lärare på skolan, elevhälsan samt från eleven och elevens vårdnadshavare.

Om ditt barn eller du som myndig elev/studerande har plats i en fristående gymnasieskola eller vuxenutbildning ansvarar den skolan för ditt barns/dina personuppgifter. Kontakta den aktuella skolan om du vill veta mer om hur de hanterar personuppgifter.

Varför får utbildningsnämnden behandla personuppgifterna?

Eftersom utbildningsnämnden är skyldig att stödja elever utveckling och ge särskilt stöd i de skolformer som omfattas av skollagen utförs behandlingen med stöd av dataskyddsförordningens lagliga grund, rättslig förpliktelse.

För att erbjuda modersmålsundervisning hanterar utbildningsnämnden personuppgifter. De personuppgifter som hanteras är namn, personnummer, skola, klass/årskurs. I vissa fall hantera även indirekt uppgift om etniskt ursprung (eftersom vissa modersmål avslöjar det). Vid modersmålsundervisning kommer personuppgifterna från vårdnadshavare eller utbildningsnämndens skoladministrativa system.

Varför får utbildningsnämnden behandla personuppgifterna?

Eftersom utbildningsnämnden är skyldig att erbjuda modersmålsundervisning för alla elever som enligt skollagen har rätt till det utförs behandlingen med stöd av dataskyddsförordningens lagliga grund, rättslig förpliktelse.

För att utbildningsnämnden ska erbjuda svenska för invandrare hanterar vi personuppgifter som namn, planerad skola, personnummer, användar-ID, adress, e-post, telefonnummer, datum för permanent uppehållstillstånd, invandringsår, tidigare utbildning och invandringsorsak. Vissa uppgifter som e-post och telefonnummer hämtas in från den studerande. Övriga uppgifter hämtar vi från Skatteverket.

Varför får utbildningsnämnden behandla personuppgifterna?

Enligt skollagen är hemkommunen skyldig att se till att utbildning i svenska för invandrare erbjuds invandrare från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år är bosatt i landet och saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge. Det gör att vi kan hantera personuppgifterna med stöd av dataskyddsförordningens rättsliga grund, rättslig förpliktelse.

För att erbjuda elevhälsa i den kommunala gymnasieskolan hanteras elevens och eventuell vårdnadshavares personuppgifter. De personuppgifter som hanteras är elevens namn, personnummer, skola, klass, adress, telefonnummer, hälsouppgifter och elevens situation samt eventuell vårdnadshavares namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post. Namn, personnummer, skola, klass, adress, telefonnummer och e-post hämtar vi från utbildningsnämndens elevadministrativa system. Hälsouppgifter och information om elevens situation får vi från eleven och eventuell vårdnadshavare.

Om ditt barn eller du som myndig elev har plats i en fristående gymnasieskola ansvarar den skolan för ditt barns/dina personuppgifter. Kontakta den aktuella skolan om du vill veta mer om hur de hanterar personuppgifter.

Varför får utbildningsnämnden behandla personuppgifterna?

Eftersom utbildningsnämnden är skyldig att tillhandahålla elevhälsa inom gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola samt får erbjuda elevhälsa för kommunal vuxenutbildning utförs behandlingen med stöd av dataskyddsförordningens lagliga grund, rättslig förpliktelse.

För att erbjuda elever specialkost i den kommunala gymnasieskolan behandlar utbildningsnämnden elever och eventuell vårdnadshavares personuppgifter. Vi behandlar elevers uppgifter om namn, födelsedatum, skola, klass och hälsouppgifter samt eventuell vårdnadshavarens namn och telefonnummer. Personuppgifterna får vi från myndig elev eller omyndig elevs vårdnadshavare.

Om ditt barn eller du som myndig elev har plats i en fristående gymnasieskola ansvarar den skolan för ditt barns/dina personuppgifter. Kontakta den aktuella skolan om du vill veta mer om hur de hanterar personuppgifter.

Varför får utbildningsnämnden behandla personuppgifterna?

Eftersom utbildningsnämnden årligen tar beslut om budget för skolmåltider kan vi hantera personuppgifterna med stöd av dataskyddsförordningens rättsliga grund, allmänt intresse.

För att Arenan ska uppfylla sitt aktivitetsansvar behandlar vi personuppgifter som namn, personnummer, adress, skola och program. Dessa uppgifter kommer från utbildningsnämndens elevadministrativa system samt migrationsverket.

Varför får utbildningsnämnden behandla personuppgifterna?

Utbildningsnämnden ska enligt skollagen löpande ska hålla sig informerad och föra register över de ungdomar som:

  1. inte har fyllt 20 år,
  2. har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har skolplikt,
  3. inte genomför utbildning i gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola eller motsvarande utbildning,
  4. inte har en gymnasieexamen,
  5. inte har ett gymnasiebevis avseende anpassad gymnasieskola, och
  6. inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller anpassade gymnasieskolan med godkänt resultat.

Det gör att vi kan hantera personuppgifterna med stöd av dataskyddsförordningens rättsliga grund, rättslig förpliktelse.

För att låna och reservera böcker och andra läromedel i den kommunala gymnasieskolan samt för att vi ska följa upp att böcker och andra läromedel återlämnas behöver utbildningsnämnden hantera elever och i viss mån eventuella vårdnadshavares personuppgifter. De personuppgifter som behandlas är elevens namn, personnummer, folkbokföringsadress, skola, e-post, lånekortsnummer och låntagar-ID. Personnummer behövs av hänsyn till vikten av en säker identifiering. Om eleven har ett telefonnummer registrerat i utbildningsnämndens elevadministrativa system behandlas även det. Vi behandlar även eventuell vårdnadshavares e-post och ditt telefonnummer.

Namn, personnummer, folkbokföringsadress, skola och e-postadress samt eventuellt registrerat telefonnummer hämtar vi från utbildningsnämndens elevadministrativa system. Om ditt barn har ett telefonnummer registrerat i elevdatabasen hämtar vi även detta från utbildningsnämndens elevadministrativa system. Lånekortsnummer och låntagar-ID skapas i samband med att ditt barn registreras i skolbibliotekets system eller manuella register.

Eventuell vårdnadshavares e-post och ditt telefonnummer hämtar vi från stadsbibliotekets system eller från utbildningsnämndens elevadministrativa system.

Om ditt barn eller du som myndig elev har plats i en fristående gymnasieskola ansvarar den skolan för ditt barns/dina personuppgifter. Kontakta den aktuella skolan om du vill veta mer om hur de hanterar personuppgifter.

Varför får utbildningsnämnden behandla personuppgifterna?

Utbildning, och därmed skolbibliotek, räknas som en uppgift av allmänt intresse. Det gör att vi kan hantera personuppgifterna med stöd av dataskyddsförordningens rättsliga grund, allmänt intresse.

För att erbjuda skolskjuts till elever i anpassad gymnasieskola behandlar utbildningsnämnden elevs och vårdnadshavares personuppgifter. De personuppgifter som hanteras är elevs namn, personnummer, folkbokföringsadress, skola, årskurs och hälsouppgifter. Om en elev beviljas skolskjuts utifrån funktionsnedsättning eller för elev i anpassad skola hanterar vi även vårdnadshavares namn, personnummer, folkbokföringsadress, telefon och e-post. Samtliga uppgifter lämnas av vårdnadshavaren.

Busskort som erbjuds elever som går i gymnasieskola hanteras av kollektivtrafikmyndigheten och utbildningsnämnden hanterar av den anledningen inga personuppgifter.

Varför får utbildningsnämnden behandla personuppgifterna?

Eftersom utbildningsnämnden är skyldig att erbjuda skolskjuts till elever som behöver det utförs behandlingen med stöd av dataskyddsförordningens lagliga grund, rättslig förpliktelse.

För att administrera ditt barns eller myndig elevs/studerandes användarkonton i de IT-system som de kommunala gymnasieskolorna och vuxenutbildningen använder behandlar vi namn, personnummer, nationalitet, adress, e-post, eventuellt telefonnummer, eventuellt dossiernummer, skola, klass eller undervisningsgrupp och mentorsgrupp.

Användarnamn, skola, klass eller undervisningsgrupp och mentorsgrupp skapas i utbildningsnämndens elevadministrativa system utifrån rektorsbeslut. Namn, personnummer, nationalitet, adress och vårdnadshavares namn hämtar vi från Skatteverkets folkbokföringsregister. Dossiernummer hämtar vi från migrationsverket. Ny e-post genereras från stadens system. Vårdnadshavares e-postadress och telefonnummer samt elevens telefonnummer får vi från vårdnadshavare eller elev.

Om ditt barn eller du som myndig elev/studerande har plats i en fristående gymnasieskola eller vuxenutbildning ansvarar den skolan för ditt barns/dina personuppgifter. Kontakta den aktuella skolan om du vill veta mer om hur de hanterar personuppgifter.

Varför får utbildningsnämnden behandla personuppgifterna?

Utbildning räknas som en uppgift av allmänt intresse. Det gör att vi kan hantera personuppgifterna med stöd av dataskyddsförordningens rättsliga grund, allmänt intresse.

För att betala ut skolpeng till våra skolor samt andra huvudmän behandlar utbildningsnämnden dina personuppgifter. De uppgifter som hanteras är namn, personnummer, skola och klass. Uppgifterna hämtas från utbildningsnämndens elevadministrativa system.

Om skolan ansökt om tilläggsbelopp för extraordinärt stödbehov (det som för elever på kommunala skolor kallas för Bibass), hanteras namn, personnummer, skola, situation, anledning till stödbehov samt eventuellt hälsouppgifter. Uppgifter hämtas från respektive rektor.

Varför får utbildningsnämnden behandla personuppgifterna?

Eftersom utbildningsnämnden, enligt skollagen, är skyldig att betala ut skolpeng samt tilläggsbelopp för extraordinärt stödbehov för elev utförs behandlingen med stöd av dataskyddsförordningens lagliga grund, rättslig förpliktelse. Den lagliga grunden, allmänt intresse, kan användas när utbildningsnämnden handlägger och betalar ut Bibass-medel.

För att vid behov hantera ärenden om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i den kommunala gymnsieskolan och vuxenutbildningen behöver utbildningsnämnden hantera elevers/studerandes personuppgifter. De personuppgifter som hanteras är elevers namn, personnummer, skola och klass. Eftersom dokumentationen innehåller en beskrivning av en viss händelse kan omdömen, hälsouppgifter samt uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, sexuell läggning eller religiös eller filosofisk övertygelse hanteras. Personuppgifterna lämnas av anställd inom utbildningsnämnden.

Om ditt barn eller du som myndig elev/studerande har plats i en fristående gymnasieskola eller vuxenutbildning ansvarar den skolan för ditt barns/dina personuppgifter. Kontakta den aktuella skolan om du vill veta mer om hur de hanterar personuppgifter.

Varför får utbildningsnämnden behandla personuppgifterna?

Eftersom utbildningsnämnden är skyldig att hantera ärenden rörande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utförs behandlingen med stöd av dataskyddsförordningens lagliga grund, rättslig förpliktelse.

För att vid behov hantera orosanmälningar till individ- och familjenämnden behöver utbildningsnämnden hantera elevers personuppgifter. De personuppgifter som hanteras är elevs namn, personnummer och skola. Utöver det kan uppgifter om hälsa, etniskt ursprung, politiska åsikter samt religiös eller filosofiska övertygelse hanteras. Även uppgifter om tredje person kan hanteras. Personuppgifterna lämnas av den inom utbildningsnämnden som gör orosanmälan.

Varför får utbildningsnämnden behandla personuppgifterna?

Eftersom utbildningsnämndens anställda, enligt socialtjänstlagen, är skyldiga att anmäla till individ- och familjenämnden om de får kännedom om eller misstänker att ett barn i verksamheten far illa utförs behandlingen med stöd av dataskyddsförordningens lagliga grund, rättslig förpliktelse.

För att vid behov hantera utredningar och beslut gällande disciplinära åtgärder i den kommunala gymnasieskolan och vuxenutbildningen behöver utbildningsnämnden hantera elevers personuppgifter. De personuppgifter som hanteras är elevs namn, personnummer, skola och klass. Om den disciplinära åtgärden föranletts av ett brott förekommer brottsuppgifter. Personuppgifterna lämnas av anställd inom utbildningsnämnden.

Om ditt barn eller du som myndig elev/studerande har plats i en fristående gymnasieskola eller vuxenutbildning ansvarar den skolan för ditt barns/dina personuppgifter. Kontakta den aktuella skolan om du vill veta mer om hur de hanterar personuppgifter.

Varför får utbildningsnämnden behandla personuppgifterna?

Utbildning räknas som en uppgift av allmänt intresse. Det gör att vi kan hantera personuppgifterna med stöd av dataskyddsförordningens rättsliga grund, allmänt intresse.

Personuppgiftsansvarig

Det är utbildningsnämnden, organisationsnummer 212 000-20 80, som är personuppgiftsansvarig vilket innebär att nämnden har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina och ditt barns personuppgifter ska du kontakta utbildningsnämnden eller dataskyddsombudet.

Utbildningsnämnden, Västerås stad
Stadshuset
721 87 Västerås
buf@vasteras.se
021-39 00 00, knappval 2

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet