Visa sökformulär

Personuppgifter

Så här hanterar Västerås stadsbibliotek dina personuppgifter

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera m.m.

Personuppgiftsansvarig

Det är Kultur- Idrott- och Fritidsnämnden, org.nr 212 000-20 80, som är personuppgiftsansvarig vilket innebär att de har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsombudet.

Kultur- Idrott- och Fritidsnämnden, Västerås stad
Stadshuset
721 87 Västerås
kontaktcenter@vasteras.se
021-39 00 00
Dataskyddsombudet nås på dataskyddsombud@vasteras.se

Hur har vi fått in dina personuppgifter?

De personuppgifter vi hanterar är de som du som låntagare lämnar till oss när du ansöker om bibliotekskort. Vi kan komma att uppdatera dina personuppgifter från Region Västmanlands befolkningsregister med uppgifter som hämtas från Skatteverket. Om du har frågor om varifrån dina personuppgifter har inhämtats så kontakta personuppgiftsansvarig eller dataskyddsombudet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Biblioteken som ingår i Bibliotek i Västmanland och som du lånar eller reserverar media hos, behandlar personuppgifter om dig för att kunna hantera lån och reservationer. Behandlingen är nödvändig för att biblioteken ska kunna utföra uppgifter av allmänt intresse och för att kunna fullgöra avtal som ingås mellan dig som låntagare och de bibliotek inom Bibliotek i Västmanland där du lånar och reserverar media.

Dina personuppgifter kommer att behandlas under den tid som det behövs för att du som låntagare ska ha möjlighet att använda bibliotekets tjänster.

Det är nödvändigt att du lämnar de personuppgifter som biblioteket begär för att låneavtalet med dig ska kunna ingås, annars blir följden att du inte kan låna hos biblioteken i Bibliotek i Västmanland.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till personuppgiftsbiträden som behandlar information för Bibliotek i Västmanlands räkning. Bibliotek i Västmanland anlitar personuppgiftsbiträde för lagring av databasen med information om låntagare och deras lån
och reservationer, för att tillhandahålla webbaserad självservice åt låntagare och för utskick av sms.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter vi behandlar är: namn, personnummer, adress, mejl, telefon och/eller mobilnummer.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter hanteras av bibliotekarier och annan personal inom Bibliotek i Västmanland. De kommuner som ingår i regionssamarbetet Bibliotek i Västmanland är: Västerås, Sala, Köping, Arboga, Hallstahammar, Surahammar, Fagersta, Norberg, Kungsör och Skinnskatteberg.

Dina personuppgifter behandlas av Kultur- Idrotts- och Fritidsnämnden och nämndens personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är exempelvis det företag som levererar bibliotekssystemet.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas av nämnden till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Kontakta den personuppgiftsansvariga nämnden eller Dataskyddsombudet för mer information.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss

- Begära tillgång till dina personuppgifter
- Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter
- Invända mot behandling av dina personuppgifter
- Begära dataportabilitet
- När som helst återkalla eventuellt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde.
- Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är
tillsynsmyndighet.

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av information i en kommun kan vissa
av dessa rättigheter vara begränsade.

Hjälpte informationen på denna sida dig?