Visa sökformulär

Bidrag, ekonomiskt stöd till föreningar

Vilket ekonomiskt stöd kan min förening få?

Det är olika nämnder som beslutar om stöd till föreningar. Därför gäller olika riktlinjer för olika sorts föreningar. Det är också olika datum för ansökan. Läs noga om vad som gäller för just er.

Västerås stad har även gemensamma riktlinjer och kriterier för föreningsstöd som gäller alla bidragsgivande nämnder beslutade av kommunstyrelsen.

Västerås stads övergripande riktlinje för föreningsstöd

1. Idrottsföreningar

Vill er förening ansöka om stöd? Då behöver ni vara medlemmar i riksidrottsförbundet. Er verksamhet ska vara för barn och ungdomar, 7–20 år. Ni ska också vara en godkänd förening av Västerås stad. Ta kontakt med stadens Kontaktcenter för att påbörja processen för att bli bidragsberättigad! Ring 021-39 00 00 eller skicka mail till kontaktcenter@vasteras.se.

Ansökan om stöd till idrottsförening
Om ni vill söka stöd för det kommande verksamhetsåret ska ni göra det senast den 15 oktober. Har ni brutet verksamhetsår så söker ni stöd senast 1 mars. Det är viktigt att ni läser igenom våra riktlinjer innan ni gör ansökan.

Riktlinjer för stöd till idrottsföreningar

Ansökan av föreningsstödet görs i vårt föreningsverktyg Interbook Go. Har ni problem med att logga in i systemet, kontakta Marie Sandersson Bergwall.

Projekt – och arrangemangsstöd

Din förening kan också söka stöd för enskilda projekt eller arrangemang. Det ska vara något som sker utöver er vanliga verksamhet. Du kan söka stödet löpande under året men minst en månad i förväg.

Så gör vi vår bedömning av stödet

Det är nämnden för idrott, fritid och förebyggande som ger stöd till idrottsföreningar. När vi ger er ekonomiskt stöd tittar vi på jämställdhet och utbildningsgrad i styrelse och bland ledare. Vi bedömer också hur bred barn- och ungdomsverksamhet föreningen har. Vi tittar vidare på hur er förening arbetar med medlemsvård för olika åldersgrupper, hur ni arbetar med tillgänglighet och inkludering av olika målgrupper i föreningen.

Enligt riktlinjen för föreningsstöd till idrottsföreningar, får förvaltningen löpande in information från föreningarna via möten, telefonsamtal, årshandlingar, bokningar samt besök i verksamheten.

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstödet följs upp genom att stämma av uppgifterna med det statliga LOK-stödet (statligt lokalt aktivitetsstöd). Utöver det gör Riksidrottsförbundet, RF, djupgranskning vid ett tiotal föreningar varje år som vi får del av. Stämmer inte utfall från RF med lämnade uppgifter till kommunen, får föreningen skicka in en redovisning. Avstämningen mot RF:s siffror görs under april och september månad. Finns ingen godtagbar förklaring dras mellanskillnaden av summan vid sista utbetalningen i oktober.

Medlemsstöd

Medlemsstödet följs upp via att djupgranska ett tiotal föreningar per år. Föreningar väljs slumpmässigt ut om det inte är några föreningar som uppgett stora förändringar mellan åren. Försöker ta hänsyn till att föreningar inte under samma år följs upp via RF. Uppföljningen av förvaltningen under september månad. Det som följs upp är att antalet aktiva medlemmar stämmer (minst 10 aktivitetstillfällen under ett år/en säsong) med det antal aktiva medlemmar som föreningen lämnat in vid föreningsstödsansökan. Stämmer inte inlämnade uppgifter med utfallet dras mellanskillnaden bort från sista utbetalningen i
oktober.

Bedömningsstöd

Bedömningsstödet följs upp i samband med uppföljning av medlemsstöd vid tio föreningar per år, de olika bedömningsparametrarna stäms av mot ansökan och det som skett i verksamheten. Det kan också kontrolleras mot bokningar av lokaler exempelvis arrangemang och liknande.

Årshandlingar

Årshandlingar skall efter årsmötet infogas i bidragssystemet Interbook Go och godkänns av handläggare att alla handlingar finns.

2. Kultur- och fritidsföreningar

För att kunna ansöka om föreningsstöd ska er förening vara en godkänd bidragsberättigad förening. Ta kontakt med stadens Kontaktcenter för att påbörja processen för att bli bidragsberättigad! Ring 021-39 00 00 eller skicka mail till kontaktcenter@vasteras.se. Läs också kulturnämnden beslutade riktlinjer för kultur- och fritidsföreningar.

Riktlinjer för stöd till kultur- och fritidsföreningar

Verksamhetsstöd

Bidragsberättigade ideella föreningar söker verksamhetsstöd genom ansökan i föreningsverktyget Interbook Go och det nås via länken nedan. När förening blivit godkänd som bidragsberättigad förening skicka e-post till karin.engelholm@vasteras.se för att få inloggningsuppgifter. Sista dagen att ansöka om verksamhetsstöd för kommande år är den 15 oktober.

Projekt- och arrangemangsstöd

Er förening kan också söka stöd för enskilda projekt eller arrangemang. Det ska vara något som sker utöver er vanliga verksamhet. Ni kan söka stödet löpande under året men minst en månad i förväg. Alla ansökningar sker via föreningsverktyget Interbook Go.

Så görs bedömningen av stödet

Det är kulturnämnden som beviljar det ekonomiska stödet till kulturföreningar och fritidsföreningar. Stödet ska bidra till att föreningar kan ha en bra och utvecklande verksamhet som främjar olika intressen. Stödet skapar även förutsättningar för bredd och mångfald i stadens kultur- och fritidsliv. Läs mer under riktlinjer för stöd till kultur- och fritidsföreningar!

3. Föreningar för personer med funktionsnedsättning

För att kunna ansöka om föreningsstöd ska er förening vara en godkänd bidragsberättigad förening. Ta kontakt med stadens Kontaktcenter för att påbörja processen för att bli bidragsberättigad! Ring 021-39 00 00 eller skicka mail till kontaktcenter@vasteras.se

Riktlinjer för stöd till föreningar för personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsstöd

Vi har ett system för ansökan av föreningsstöd/verksamhetsstöd, föreningsverktyget heter Interbook Go och det nås via länken nedan. Skicka e-post till monica2.holm@vasteras.se för att få inloggningsuppgifter. Sista ansökningsdagen är 15 november för ansökan om verksamhetsstöd för kommande år.

Projekt- och arrangemangsstöd

Er förening kan också söka stöd för enskilda projekt eller arrangemang. Det ska vara något som sker utöver er vanliga verksamhet. Ni kan söka stödet löpande under året men minst en månad i förväg. Alla ansökningar sker via föreningsverktyget Interbook Go.

Så görs bedömningen av stödet

Det är nämnden för personer med funktionsnedsättning som beviljar det ekonomiska stödet. Stödet bedöms utifrån kriterier, bland annat förväntas föreningen arbeta med att förbättra medlemmarnas livsvillkor och bevaka deras intressen. Föreningen ska rikta sig till personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Läs mer under riktlinjer!

4. Sociala föreningar med särskild inriktning

För att kunna ansöka om föreningsstöd ska er förening vara en godkänd bidragsberättigad förening. Ta kontakt med stadens Kontaktcenter för att påbörja processen för att bli bidragsberättigad! Ring 021-39 00 00 eller skicka mail till kontaktcenter@vasteras.se

Riktlinje för föreningsstöd till sociala föreningar

Verksamhetsstöd

Vi har ett system för ansökan av föreningsstöd/verksamhetsstöd, föreningsverktyget heter Interbook Go och det nås via länken nedan. Skicka e-post till monica2.holm@vasteras.se för att få inloggningsuppgifter. Sista ansökningsdagen är normalt sett 1 oktober för ansökan om verksamhetsstöd för kommande år. Inför 2022 är ansökningstiden förlängd och sista ansökningsdag är den 15 oktober 2021.

Ansök om verksamhetsstöd i Interbook Go. Länk till annan webbplats.

Projekt- och arrangemangsstöd

Er förening kan också söka stöd för enskilda projekt eller arrangemang. Det ska vara något som sker utöver er vanliga verksamhet. Ni kan söka stödet löpande under året men minst en månad i förväg. Alla ansökningar görs via föreningsverktyget Interbook Go.

Så görs bedömningen av stödet

Det är individ- och familjenämnden som beviljar stöd till sociala föreningar med särskild inriktning. Stödet bedöms utifrån kriterier, bland annat hur omfattande den utåtriktade verksamheten är samt hur föreningen arbetar med stöd och rådgivning. Läs mer under riktlinjer!

5. Pensionärsföreningar

För att kunna ansöka om föreningsstöd ska er förening vara en godkänd bidragsberättigad förening. Ta kontakt med stadens Kontaktcenter för att påbörja processen för att bli bidragsberättigad! Ring 021-39 00 00 eller skicka mail till kontaktcenter@vasteras.se

Riktlinjer för föreningsstöd till Pensionärsföreningar

Verksamhetsstöd

Vi har ett system för ansökan av föreningsstöd/verksamhetsstöd, föreningsverktyget heter Interbook Go och det nås via länken nedan. Skicka e-post till monica2.holm@vasteras.se för att få inloggningsuppgifter. Sista ansökningsdagen är 31 oktober för ansökan om verksamhetsstöd för kommande år.

Projekt- och arrangemangsstöd

Er förening kan också söka stöd för enskilda projekt eller arrangemang. Det ska vara något som sker utöver er vanliga verksamhet. Ni kan söka stödet löpande under året men minst en månad i förväg. Alla ansökningar görs via föreningsverktyget Interbook Go.

Så görs bedömningen av stödet

Äldrenämnden ger stöd till pensionärsföreningar. Stödet bedöms utifrån kriterier, bland annat förväntas föreningen ha en bred, utåtriktad och öppen programverksamhet samt att erbjuda social gemenskap. Läs mer under riktlinjer!

6. Avgiftsfria lovaktiviteter

Västerås stad vill att barn i Västerås ska få en bra upplevelse. Nu erbjuder vi ideella föreningar som är registrerade och godkända av nämnden för idrott, fritid och förebyggande eller kulturnämnden att ansöka om bidrag för att arrangera avgiftsfria höst och jullovsaktiviteter. Stödet skall möjliggöra återstart för ett ökat deltagande och ökat antal medlemmar i föreningarna efter pandemin

Västerås stad vill att det ska finnas olika former av aktiviteter för barn under loven. Det kan vara aktiviteter under en dag, en veckoaktivitet eller kortare spontanaktivitet/arrangemang.

Vid aktiviteter som pågår en hel eller halv dag ser vi gärna att barnen erbjuds någon form av förtäring.

Västerås stad vill att stödet ska bidra till:

 • Meningsfull fritid.
 • Deltagande av flickor, pojkar och annan könstillhörighet.
 • Främja möten mellan barn från olika social bakgrund.
 • Främja inkludering för barn med funktionsvariationer.

Ansökningsperiod

16 augusti - 19 september

Målgrupp

Barn i åldersgruppen 6–15 år. Ansökan kan gälla hela åldersspannet 6–15 år eller del, till exempel 6–10 eller 13–15 år.

Bedömning av ansökan

En arbetsgrupp bestående av tre tjänstepersoner på kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen granskar och beslutar om tilldelning av medel eller avslag. Arbetsgruppen baserar sina beslut på:

 • Projekt som tydligt beskriver hur stadens syfte ska uppnås.
 • Projekt fördelade i flera av våra stadsdelar.
 • Projekt som säkerställer aktiviteter under lovens olika dagar.
 • Projekt som på helhet blir en bredd av olika former av aktiviteter. Vi beviljar inte många projekt med samma inriktning.
 • Projektansökningar från 1 000 kronor till maximalt 50 000 kronor kommer att handläggas med syfte att det ska bli många olika alternativa projekt för barnen att delta i.

Vid eventuella frågor, kontakta Marie Sandersson Bergwall eller Karin Engelholm, kontaktuppgifter finns nedan. Du kan även kontakta Torbjörn Berggren på telefon 021-39 36 96.

Ansökan om bidrag för att arrangera avgiftsfria sommarlovsaktiviteter görs i vårt föreningsverktyg Interbook Go.

Stipendier

Elitidrottsstipendium

Västerås stad ger varje år stipendier till en eller flera elitidrottare. Idrottaren ska vara från Västerås. Syftet är att idrottaren ska kunna utvecklas ännu mer inom sin idrott. Det kan vara träningsmässigt eller tävlingsmässigt. Stipendiebeloppet är på 25 000 kr. Det delas ut på Västerås Idrottsgala eller vid ett annat passande tillfälle.

Information om Västerås stads elitidrottsstipendium

Kulturstipendium

Information om Västerås stads kulturstipendium

Eldsjälsstipendium och barn- och ungdomsledarstipendium (Föreningsledarstipendium)

Västerås stad har i flera år delat ut föreningsledarstipendier på 10 000 kronor till två eldsjälar och två barn- och ungdomsledare. Både föreningar och privatpersoner kan nominera en ledare. Kriterierna som gäller för båda stipendierna:

 • Ledaren ska ha ett flerårigt ideellt arbete med barn och ungdomar inom området idrott, kultur, fritid eller friluftsliv.
 • Ledaren ska vara engagerad och kunnig och ha möjlighet att genom stipendiet utvecklas och fördjupas i ledarskapet.
 • Ledaren ska vara bosatt och aktiv inom Västerås kommun.
 • Ledaren ska vara ideellt arbetande i föreningen (ersättning för utlagda kostnader accepteras).

Nomineringsperioden för 2021 års föreningsledarstipendier har inte öppnat.

Kontakta oss

Monica Holm

Föreningssamordnare

Telefon: 021-39 13 25

Marie Sandersson Bergwall

Idrottsstrateg

Telefonnummer 021-39 12 84

Karin Engelholm

Samordnare kultur och civilsamhälle

Telefon: 021- 39 16 88