Riktlinje för Västerås stads föreningsstöd

Beslutad av Kommunstyrelsen 2018-03-28

Västerås stads föreningsstöd

Västerås stads föreningsstöd syftar till att uppmuntra engagemang, delaktighet och samverkan i civilsamhället för att stärka demokrati, social hållbarhet och livskvalité för kommunens invånare. Föreningsstödet ska ge förutsättningar för en bra och utvecklande verksamheter inom civilsamhället som främjar medlemmarnas och stadens intressen. Föreningsstödet ska bidra till att föreningar kan ha en bra och utvecklande verksamhet som främjar olika intressen och ger möjlighet till social, kulturell och fysisk utveckling.

Västerås stad ger bidrag till föreningsverksamhet genom de nämnder där uppdraget ingår i nämndens reglemente.
Gemensamma riktlinjer och kriterier för stödet som gäller för alla bidragsgivande nämnder beslutas av kommunstyrelsen. Utöver de gemensamma riktlinjerna beslutar respektive nämnd om riktlinjer och kriterier för föreningsstödet inom sina respektive områden. Dessa riktlinjer kriterier ska följa stadens övergripande riktlinjer för föreningsstödet och inte strida mot dessa.

Gemensamma riktlinjer för föreningsstöd för Västerås stad

 • Föreningen ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet inom Västerås kommun.
 • Föreningen ska vara öppen för alla som instämmer i föreningens målsättning.
 • Föreningen ska ha demokratiska arbetsformer som stärker det grundläggande syftet med föreningsstöd; engagemang, samverkan och delaktighet.
 • Föreningen ska arbeta i enlighet med Västerås stads värdegrund och diskrimineringslagen samt aktivt arbeta för jämställdhet och tillgänglighet för olika grupper och integrering i verksamheten oavsett förutsättningar.
 • Föreningsstöd ges inte till religionsutövning eller partipolitisk förening.
 • Föreningsstöd ges inte till verksamhet som ingår i skolor, förskolors eller offentliga verksamheters ordinarie arbete.
 • Föreningsstöd ges inte till stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål.
 • Föreningen ska följa FNs konvention om barnets rättigheter i sitt arbete med barn och unga och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
 • Föreningen ska vara godkänd av respektive nämnd.
 • Föreningen ska ha en organisatorisk stabilitet. Det innebär att föreningen ska ha organisationsnummer, stadgar som antagits på föreningens årsmöte, föra medlemsmatrikel och ha styrelse som utsetts av föreningens årsmöte.
 • Föreningen ska ha en sund ekonomisk hantering och rapportering till bidragsgivande nämnd.
 • Föreningen ska följa de riktlinjer respektive nämnd beslutar om som kriterier för föreningsstöd utöver stadens gemensamma.
 • Utöver ordinarie verksamhetsbidrag och projekt enligt riktlinjerna ovan kan även bidragsgivande nämnder utveckla stödformer för aktiviteter och grupperingar som inte omedelbart organiseras i traditionell föreningsform. Det kan gälla nya former för kultur-, fritids- och idrottsutövande, andra sociala aktiviteter eller enskilda aktörer som inte är organiserade som ideell förening.