Visa sökformulär

Riktlinje för föreningsstöd till sociala föreningar

Beslutad av Individ- och familjenämnden 18 juni 2013 och gäller tillsvidare.

Riktlinje för föreningsstöd

För att erhålla ekonomiskt stöd ska föreningarna bedriva sin verksamhet i enlighet med stadens strategiska plan och individ- och familjenämndens mål och indikatorer. Utöver nämndens specifika mål så arbetar Västerås stad i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. En förutsättning för att stöd ska ges är att föreningslivet beaktar barnkonventionen i all verksamhet
som rör barn och ungdom så att verksamheten inte strider mot denna och att föreningen har värderingar och verksamhet i enlighet med stadens handikappolitiska program samt integrationsprogram.

Viljeinriktningen för Västerås stads samverkan med civilsamhället, KS § 267, 2010/291-KS, ligger även som grund för arbetet med sociala föreningar. Föreningar med särskild social inriktning Individ- och familjenämnden lämnar stöd till föreningar med särskild social inriktning. För att komma ifråga för föreningsstöd ska verksamheten:

 • Rikta sig till de målgrupper som tillhör individ- och familjenämndens målområden
 • Vara rådgivande och stödjande
 • utgöra ett komplement till nämndens verksamhet

Stödberättigad förening

 • Bedriva verksamhet inom Västerås kommun
 • Medlemskap i föreningen ska vara öppet för alla som instämmer i föreningens målsättning
 • Bedriva all verksamhet i drogfri miljö
 • Ha en organisatorisk fasthet, vilket innebär att föreningen ska ha organisationsnummer, stadgar som antagits på föreningens årsmöte, föra medlemsmatrikel, ha en egen styrelse som utsetts av föreningens årsmöte
 • Ha en sund ekonomisk hantering och valda revisorer
 • Totalt ha minst 15 medlemmar som betalat årsavgift
 • Ha rösträtt för alla medlemmar som betalat årsavgift
 • Vara godkänd av individ- och familjenämnden i Västerås stad
 • Ha en policy för föreningens arbete beträffande värdegrundsfrågor inom de områden som ingår i diskrimineringslagen. Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,
  könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
 • Ha demokratiska arbetsformer som leder till engagemang, delaktighet och samverkan.

Föreningsstöd

Det finns två olika föreningsstöd som föreningar kan söka från individ- och familjenämnden; verksamhetsstöd och projekt/arrangemangsstöd. Större bidrag utbetalas tertialsvis, mindre bidrag som engångsbelopp.

Verksamhetsstöd

Föreningarna kan söka verksamhetsstöd en gång per år för sin planerade verksamhet. Som grund för bedömning av föreningsstödets storlek beslutar nämnden om ett antal parametrar som kan variera utifrån nämndens viljeinriktning.
Parametrarna ska kommuniceras med föreningarna och eventuella förändringar påtalas i god tid. För de föreningar som får 100 000 kronor eller mer i årligt verksamhetsstöd upprättas ett-, två-, eller treåriga åtaganden.

Projekt/arrangemangsstöd

Föreningarna kan söka stöd för projekt eller enstaka arrangemang löpande under året. Denna stödform avser verksamhet som inte ingår i det ordinarie verksamhetsstödet och stödet kan även sökas av nya föreningar som bildas under året. Handläggningsprocess
Inför ansökan om verksamhetsstöd bjuder sociala nämndernas förvaltning in till möte för tydliggörande av ansökningsprocess och möjlighet att ställa frågor. Ansökning för verksamhetsstöd inför nästkommande år ska ske senast 1 oktober. Ansökningar som inte är kompletta kommer inte att handläggas. Beslut fattas på individ- och familjenämndens december sammanträde. Besked om nämndens beslut lämnas senast 14 dagar efter sammanträdet. Handläggningstiden för projekt/arrangemangsstöd är som mest fyra veckor från komplett inkommen ansökan till beslut. Senast två månader efter genomfört projekt/arrangemang ska redovisning lämnas på särskild blankett.

Grund för bedömning av föreningsstöd 2013 och tills vidare

Individ- och familjenämnden vill i sin bedömning av föreningsstöd särskilt lägga vikt vid följande parametrar (varje förening behöver inte beröras av alla punkter):

 • Verksamhetens innehållsmässiga bredd
 • Omfattning av stöd- och rådgivande verksamhet
 • Omfattning av utåtriktad verksamhet
 • Utvecklande verksamhet
 • Omfattning av verksamhet som antingen riktar sig direkt till barn och ungdomar eller som indirekt verkar för barns och ungdomars bästa
 • Omfattning av verksamhet som antingen riktar sig direkt eller indirekt till någon av nämndens målområden.
 • Samarbete med andra föreningar, aktörer, studieförbund med flera.
 • Möten mellan olika kulturer.

Uppföljning/granskning

Förening som fått ekonomiskt stöd skall informera nämnden om verksamheterna. Verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll ska överlämnas snarast efter genomfört årsmöte. Föreningen skall också vara behjälplig
om nämnden önskar kompletterande uppgifter. Om verksamheten genomgår väsentliga förändringar under verksamhetsåret ska nämnden genast underrättas. Föreningen ska av nämnden underrättas om aktuella politiska beslut som kan beröra
verksamheten. Granskning av föreningens verksamhet kan ske såväl av Västerås stad som av för ändamålet engagerad extern aktör.