Riktlinje för föreningsstöd till sociala föreningar

Beslutad av Individ- och familjenämnden 26 juni 2023 och gäller tillsvidare.

Syfte med föreningsstöd till sociala föreningar

Individ och familjenämndens riktlinje bygger på Västerås stads riktlinje och syfte med föreningsstöd. Syftet är att uppmuntra engagemang, delaktighet och samverkan i civilsamhället för att stärka demokrati, social hållbarhet och livskvalité för kommunens invånare.

Förutsättning för sociala föreningar att få ekonomiskt stöd

Individ- och familjenämnden kan lämna föreningsstöd till föreningar med särskild social inriktning. Förutsättning för att få föreningsstöd ska verksamheten:

 • Rikta sig till de målgrupper som tillhör individ- och familjenämndens områden.
 • Vara rådgivande och stödjande.
 • Utgöra ett komplement till individ och familjenämndens verksamhet.

Allmänna förutsättningar för att få ekonomiskt stöd

För att vara bidragsberättigad ska föreningen:

 • Beakta FN:s konvention och svensk lag (ny lag 1 januari 2020) i all verksamhet som rör barn och ungdomar. Vilket bland annat handlar om att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt.
 • Bedriva sin huvudsakliga verksamhet inom Västerås kommun.
 • Vara öppen för alla som instämmer i föreningens målsättning.
 • Ha demokratiska arbetsformer som stärker det grundläggande syftet med föreningsstöd; engagemang, samverkan och delaktighet.
 • Arbeta i enlighet med Västerås stads värdegrund och diskrimineringslagen samt aktivt arbeta för jämställdhet och tillgänglighet för olika grupper och integrering i verksamheten oavsett förutsättningar.
 • Främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
 • Ha rösträtt för alla medlemmar som betalat årsavgift.
 • Ha en organisatorisk stabilitet. Det innebär att föreningen ska ha. organisationsnummer, stadgar som antagits på föreningens årsmöte, föra medlemsmatrikel och ha styrelse som utsetts av föreningens årsmöte.
 • Ska ha en sund ekonomisk hantering med vald revisor.
 • Rapportera verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll.
 • Bedriva all verksamhet i drogfri miljö.
 • Ha totalt minst 15 medlemmar, varav minst 70% bosatta i Västerås.
 • Vara godkänd som bidragsberättigade förening av Västerås stads Kontaktcenter, på delegation av individ- och familjenämnden.

 

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet är avsett för aktiviteter enligt den sökta föreningens verksamhetsplan för nästkommande år. Stödet kan sökas för medlemsaktiviteter, programverksamhet, föreläsningar, marknadsföring mm av de föreningar som är bidragsberättigade. Föreningarna förväntas bedriva verksamheten med ideella resurser, bidrag ges inte till lön eller till förtäring.

Verksamhetsstödet fördelas en gång per år och ansökning inför nästkommande år ska ske senast 1 oktober. En komplett ansökan innehåller förutom ansökan en preliminär budget och en preliminär verksamhetsplan för det år ansökan avser. Ansökning som inte är komplett kommer inte att handläggas. Beslut fattas på individ- och familjenämndens decembersammanträde. Besked om nämndens beslut lämnas cirka 14 dagar efter sammanträdet, då görs även utbetalning.

Som grund för bedömning av föreningsstödets storlek beslutar individ- och familjenämnden utifrån ett antal kriterier och parametrar. Dessa ska kommuniceras med föreningarna och eventuella förändringar påtalas i god tid.

Kriterier för bedömning av föreningsstöd

Varje ansökan prövas och bedöms enskilt, oavsett tidigare beviljat stöd. Individ- och familjenämnden lägger särskilt vikt vid följande parametrar (varje förening behöver inte beröras av alla punkter):

 • Verksamhetens innehållsmässiga bredd.
 • Omfattning av stöd- och rådgivande verksamhet.
 • Omfattning av utåtriktad verksamhet.
 • Utvecklande verksamhet.
 • Omfattning av verksamhet som antingen riktar sig direkt till barn och ungdomar eller som indirekt verkar för barns och ungdomars bästa.
 • Omfattning av verksamhet som antingen riktar sig direkt eller indirekt till någon av individ- och familjenämndens målområden.
 • Samarbete med andra föreningar, aktörer, studieförbund med flera.
 • Möten mellan olika kulturer.
 • Föreningens egna kapital, tillgångar och resurser.
 • Budget och verksamhetsplan för kommande sökt år.

Projekt- och arrangemangsstöd

De föreningar som är bidragsberättigade kan även söka stöd för projekt eller enstaka arrangemang löpande under året. Det kan till exempel vara arrangemang som främjar sociala kontakter, kulturprogram, seminarier och föreläsningar med angelägna frågor för stadens invånare. Denna stödform avser verksamhet som inte ingår i det ordinarie verksamhetsstödet och stödet kan även sökas av nya föreningar som bildas under året. Aktiviteterna ska vara öppna för allmänheten.

Förening som beviljats verksamhetsstöd för likvärdig aktivitet kan inte förväntas beviljas ytterligare stöd för samma aktivitet. Handläggningstiden för projekt – och arrangemangsstöd är cirka fyra veckor från komplett inkommen ansökan till beslut.
Senast två månader efter genomfört projekt/arrangemang ska redovisning lämnas i verksamhetssystemet. Bidrag ges inte till förtäring.

Kontakt, handläggning och verksamhetssystem

Västerås stads Kontaktcenter svarar på eventuella frågor från föreningar. Efter godkännande som bidragsberättigade förening skapar Kontaktcenter inloggningsuppgifter i gällande verksamhetssystemet. Samtliga ansökningar görs i verksamhetssystemet. Där samlas och lagras även redovisningar och årsmöteshandlingar.

Ansökning för verksamhetsstöd inför nästkommande år ska ske senast 1 oktober. Beslut fattas på individ- och familjenämndens decembersammanträde. Besked om beslut lämnas cirka 14 dagar efter sammanträdet.
Föreningen ska av Individ och familjenämnden underrättas om aktuella politiska beslut som kan beröra verksamheten.

Handläggningstiden för projekt- och arrangemangsstöd är cirka fyra veckor från komplett inkommen ansökan till beslut. Senast två månader efter genomfört projekt/arrangemang ska redovisning lämnas i verksamhetssystemet. Ansökningar som saknar redovisning av tidigare beviljade stöd avslås.

Ansökningar som inte är kompletta handläggs inte.

Bedömning, uppföljning och granskning

Förening ska i ansökan bifoga en preliminär verksamhetsplan och preliminär budget för det år ansökan gäller, för att ansökan kan anses vara komplett.

Förening som fått ekonomiskt stöd skall bifoga det aktuella årets årsmötesprotokoll samt tillhörande handlingar, så som verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse gällande föregående år. Detta ska ske snarast efter genomfört årsmöte och läggas in i verksamhetssystemet.

Föreningen skall också vara behjälplig om utsedd tjänsteperson (handläggare) på kultur- idrott- och fritidsförvaltningen eller individ- och familjenämnden önskar kompletterande uppgifter. Om föreningens verksamhet genomgår väsentliga förändringar under verksamhetsåret ska föreningen genast underrätta handläggaren.

Handläggare sammanställer och presenterar förslag till individ- och familjenämnden på fördelning av verksamhetsstöd för nästkommande år.

Bedömning av fördelningsförslag utgår bland annat från årsmöteshandlingar, föreningens egen preliminära budget och verksamhetsplan för nästkommande år. Hur väl verksamheten harmoniserar eller kompletterar Individ och familjenämndens verksamhetsområde. Rådande riktlinjer och kriterier i detta dokument är också ett stöd i bedömningen.

Handlingarna som legat till grund för förslag på beslut finns kvar i verksamhetssystemet och om så önskas kan information lämnas till ledarmötena i individ och familjenämnden. Detta sker då digitalt.

Granskning av föreningens verksamhet kan ske såväl av Västerås stad som av för ändamålet engagerad extern aktör.