Riktlinje för föreningsstödet till föreningar för äldre

Äldrenämnden framhåller i sin policy vikten av att stödja och utveckla samverkan med frivilligorganisationerna, vilka utgör en viktig del i närsamhället.

Beslutad av äldrenämnden 2021-09-21

1. Syfte med föreningsstöd

Syftet med äldrenämndens föreningsstöd är att det medverkar till att öka livskvaliteten för äldre, ökar deras engagemang i föreningslivet och bidrar till jämställdhet och integration.

Syftet är även att föreningarna genom sin verksamhet kan medverka till minskad ofrivillig ensamhet bland äldre, bidra till delaktighet och möjliggöra för äldre att skapa nya sociala kontakter. Föreningarnas verksamhet kan ibland fungera som ett komplement till det sociala arbete som utförs i stadens verksamheter.

Sammantaget vill äldrenämnden att nämndens syften ska uppnå stadens vilja med föreningsstöd: uppmuntra engagemang, delaktighet och samverkan i civilsamhället för att stärka demokrati, social hållbarhet och livskvalité för kommunens invånare. Likaså att föreningsstödet ger förutsättningar för en bra och utvecklande verksamhet inom civilsamhället som främjar deras och stadens intressen.

2. Allmänna förutsättningar

Bidrag utgår till föreningar som har sin huvudsakliga verksamhet inom Västerås kommun. En grundförutsättning för att en förening ska kunna erhålla bidrag är att föreningen:

 • Är uppbyggd enligt demokratisk grundsyn, driver en planerad verksamhet och stärker stadens grundläggande syfte med föreningsstöd; engagemang, samverkan och delaktighet.
 • Har en organisatorisk fasthet, vilket innebär att föreningen ska ha organisationsnummer, stadgar som antagits på föreningens årsmöte, för medlemsmatrikel, har en egen styrelse som utsetts av föreningens årsmöte.
 • Har en tydlig och transparent löpande bokföring av föreningens intäkter, kostnader, tillgångar och skulder som årligen avslutas med ett bokslut. Till bokföringsposterna ska relevanta underlag finnas. Föreningen ska på uppmaning från förvaltning/nämnd redovisa bokslut, bokföring och bokföringsunderlag samt uppvisa revisionsberättelse.
 • Har minst en, på föreningsstämman vald, revisor som årligen ska avge revisionsberättelse avseende bokföring och bokslut.
 • Har minst 15 medlemmar varav minst 70 % bosatta i Västerås.
 • Har rösträtt för alla medlemmar som betalat medlemsavgift.
 • Är godkänd av Föreningsstödet i Västerås stad.
 • Bedriver verksamhet som är öppen för alla pensionärer enligt antagna stadgar.
 • Stadens riktlinje för föreningsstöd medger inte stöd till verksamheter som ingår i offentliga verksamheters ordinarie arbete, vilket omfattar där äldrenämndens verksamheter ingår, exempelvis mötesplatser.

Föreningsstödet är uppdelat i tre delar: verksamhetsstöd, medlemsbidrag (för medlemsbidragsberättigade föreningar) samt projekt- och arrangemangsstöd. Alla former av föreningsstöd ansöks om i föreningsverktyget Interbook Go (blankett för ansökan om medlemsbidrag togs bort omkring 2013).

3. Verksamhetsstöd

Med verksamhetsstödet avser äldrenämnden att stödja och stimulera den verksamhet som bedrivs av bidragsberättigade pensionärsföreningar. Verksamhetsstödet är avsett för föreningarnas planerade verksamhet och fördelas en gång per år. Stödet kan sökas för medlemsaktiviteter, programverksamhet, föreläsningar och marknadsföring av de föreningar som är bidragsberättigade. Föreningarna förväntas bedriva verksamheten med ideella resurser. Bidrag ges inte till förtäring.

Ansökning för verksamhetsstöd inför nästkommande år ska ske senast 31 oktober. Ansökningar som inte är kompletta kommer inte att handläggas. En komplett ansökan ska lämnas in av den sökande föreningen via Interbook Go. Beslut fattas på äldrenämndens januarisammanträde. Besked om nämndens beslut lämnas senast 14 dagar efter sammanträdet, då görs även utbetalningar.

4. Medlemsbidrag

Medlemsbidrag betalas endast ut till föreningar som på förhand är godkända av äldrenämnden och därmed är medlemsbidragsberättigade föreningar. För att komma ifråga för medlemsbidrag ska föreningen:

 • Ha en bred och utåtriktad programverksamhet.
 • Vända sig till alla äldre.
 • Verka för att öka livskvaliteten för äldre.
 • Bedriva aktiviteter som ger social-, kulturell- och fysisk utveckling.
 • Göra det möjligt för personer med funktionsvariation att delta.
 • Bidra till medlemmarnas minskade upplevelse av oönskad isolering.
 • Uppmuntra social gemenskap.
 • Om en föreningsverksamhet är svag på någon eller några av ovanstående punkter, kan detta uppvägas av extra tyngd på annan punkt.

Medlemsbidraget är 80 kr per bidragsberättigad medlem. Som bidragsberättigad medlem avses:

 • Medlem som på heltid är ålderspensionär eller uppbär heltids sjukersättning.
 • Medlem som uppfyller de krav som organisationen ställer enligt sina stadgar.
 • Medlem som betalat årsavgift.
 • Medlem som är bosatt inom Västerås kommun.

Utbetalning av medlemsbidraget sker snarast efter det att fullständiga årsmöteshandlingar lämnats in och behandlats dvs:

 • Verksamhetsberättelse och bokslut avseende senast avslutat verksamhetsår. Av verksamhetsberättelsen ska framgå antalet bidragsberättigade medlemmar samt medlemsavgiftens storlek.
 • Revisionsberättelse avseende senast avslutade verksamhetsår.
 • Årsmötesprotokoll – innevarande år.

5. Projekt- och arrangemangsstöd

Projekt- och arrangemangsstöd kan erhållas av pensionärsorganisationer som bedriver verksamhet för äldre. Projekt – och arrangemangsstöd kan även sökas av nystartade föreningar för att komma igång med sin verksamhet. Bidrag ges inte till förtäring. Deltagaravgifter medges.

Frivilligorganisationernas verksamhet, såsom väntjänst, kan ibland fungera som ett komplement till det sociala arbete som utförs inom stadens organisation. Frivilligorganisationer kan ansöka om projekt- och arrangemangsstöd via Interbook Go. Bidrag ges inte till förtäring.

Följande faktorer väger tungt vid bedömningen av en ansökan:

 • Samverkansprojekt
 • Social gemenskap, fysisk-, kulturell- och åldersöverbryggande verksamhet.
 • Utåtriktad verksamhet.

Ansökan om projekt- och arrangemangsstöd kan ske löpande under året, dock minst en månad före projektets/arrangemangets start. Denna stödform avser verksamhet som inte ingår i det ordinarie verksamhetsstödet och stödet kan även sökas av nya föreningar som bildas under året. Förening som beviljats verksamhetsstöd för likvärdig aktivitet beviljas inte ytterligare stöd för samma aktivitet.

Senast två månader efter genomfört projekt/arrangemang ska redovisning lämnas i Interbook Go. Ansökningar som saknar redovisning av tidigare beviljade stöd avslås.

6. Grund för bedömning av föreningsstöd

 • Mål och syfte med verksamheten.
 • Vilken form/typ av aktiviteter som föreningen bedriver (exempelvis programaktiviteter, uppsökande verksamhet, folkhälsoaktiviteter, kulturella aktiviteter öppen verksamhet, social verksamhet, stöd- och rådgivande verksamhet).
 • Omfattningen på den verksamhet som bedrivs och när (vilka årstider, helger, veckodagar).
 • Geografisk täckning (områden, stadsdelar).
 • Verksamhetsbudget för kommande år.

7. Uppföljning och granskning

Förening som fått ekonomiskt stöd ska informera äldrenämnden om verksamheten. Verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll ska överlämnas snarast efter genomfört årsmöte. Föreningen ska också vara behjälplig om nämnden önskar kompletterande uppgifter. Om föreningen genomgår väsentliga förändringar under verksamhetsåret ska handläggare för Föreningsstödet genast underrättas.

Föreningen ska av nämnden underrättas om aktuella politiska beslut som kan beröra verksamheten. Granskning av föreningens verksamhet kan ske såväl av Västerås stad som av för ändamålet engagerad extern aktör.

8. Interbook Go, föreningsverktyg för ansökan och handläggning av föreningsstöd

I samband med att föreningen anses vara en godkänd bidragsberättigad förening, skapas inloggningsuppgifter till föreningsverktyget Interbook Go. Tjänsteperson på Föreningsstödet eller på stadens Kontaktcenter, kommunicerar med ansvarig föreningsmedlem som introduceras i systemet.

Samtliga ansökningar, bilagor och även redovisningar skickas till Interbook Go, då det gäller lagring av uppgifter/ansökningar.