Riktlinjer för ekonomiskt föreningsstöd
Idrottsföreningar

För att kunna söka ekonomiskt stöd finns en del riktlinjer att följa.

Varför ger vi stöd till föreningar?

Nämnden för idrott och friluftsliv stödjer idrotts- och friluftslivet i Västerås. Det gör nämnden bland annat genom att ge ekonomiskt stöd till idrottsföreningar som är medlem i Riksidrottsförbundet och har verksamhet för barn och unga 7–20 år. Stödet bidrar till att föreningar för barn och ungdomar kan ha en bra och utvecklande verksamhet som främjar olika intressen. Som medlem i en förening får man möjlighet till social, kulturell och fysisk utveckling. Föreningsstödet syftar till att medlemmarna i en förening ska lära sig mer om samarbete, demokrati och föreningsverksamhet, samt att säkerställa att föreningar arbetar i linje med barnrättslagen. Stödet skapar även förutsättningar för bredd och mångfald i stadens idrottsliv och bidrar till ett socialt hållbart Västerås.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd söks en gång per år, på hösten. Föreningar med brutet verksamhetsår söker på våren. Stödet är uppdelat i tre delar:

 • Den första delen är ett medlemsstöd som ges per aktiv medlem. För att räknas som aktiv medlem ska barnet/ungdomen 7–20 år ha deltagit i minst 10 aktivitetstillfällen per år/säsong.
 • Den andra delen, aktivitetsstödet, baseras på hur många aktivitetstillfällen som genomförs per barn och ungdom 7–20 år.
 • Den tredje delen är ett så kallat bedömningsstöd som baseras på verksamhetens innehåll och inriktning. Bedömningsstödet beviljas utifrån särskilda parametrar. Nämnden kommunicerar parametrarna till föreningarna och eventuella förändringar påtalas i god tid.

Projekt- och arrangemangsstöd

När nämnden beslutar om föreningsstöd tar de hänsyn till de projekt och arrangemang som föreningen planerar att genomföra under det kommande året. Skulle det tillkomma projekt eller enstaka arrangemang kan föreningen söka stöd för det separat. Detta kan sökas löpande under året.

Subvention lokalhyra

Lokalsubvention vid cuper och större arrangemang ingår som en del av föreningsstödet. Detta hanteras i samband med uthyrningen. Föreningar med egna lokaler kan få ett lokal-/driftsstöd för ordinarie verksamhet, baserat på antal medlemmar 7–20 år.

Vad krävs för att få stöd?

För att föreningen skall få stöd ska den:

 • Vara ansluten Riksidrottsförbund.
 • Bedriva sin huvudsakliga verksamhet inom Västerås kommun.
 • Föreningen ska verka för öppenhet och inkludering samt ge möjlighet till påverkan och delaktighet bland medlemmarna.
 • Föreningen ska vara en ideell förening
 • Ha en organisatorisk fasthet. Det betyder att föreningen ska ha organisationsnummer, stadgar som antagits på föreningens årsmöte, föra medlemsmatrikel, ha en egen styrelse som utsetts av föreningens årsmöte.
 • Ha en sund ekonomisk hantering och valda revisorer.
 • Ha minst 10 medlemmar 7–20 år som betalat medlemsavgift.
 • Medlem som betalat föreningens medlemsavgift och har uppnått föreningens beslutade rösträttsålder har rösträtt, rekommendation från Riksidrottsförbundet är 12 år för rösträtt. Medlem utan rösträtt har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.
 • Vara godkänd av nämnden för idrott och friluftsliv i Västerås stad.
 • Bedriva all barn- och ungdomsverksamhet i en trygg, säker och drogfri miljö.
 • Föreningen ska beskriva hur de arbetar med att ha ett barnrättsperspektiv i sin verksamhet utifrån relevanta artiklar för idrottsföreningar, bilaga 2. Se länk till barnkonventionen och registerutdrag.
 • Ha demokratiska arbetsformer som leder till engagemang, delaktighet och samverkan där
  det tydligt visar hur barn och ungas synpunkter beaktas.

Skulle det framkomma information till nämnden att en förening inte uppfyller riktlinjerna som krävs för att få ekonomiskt stöd kan föreningen bli återbetalningsskyldig.

Föreningen ansvarar för att hålla nämnden informerad

Om er förening får ekonomiskt stöd ska ni hålla nämnden informerad om verksamheten som ni har i föreningen. När ni haft årsmöte ska årshandlingar verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll infogas i bidragssystemet. Vill nämnden ha kompletterande uppgifter ska er förening förse nämnden med det. Om er verksamhet förändras under verksamhetsåret ska ni genast informera nämnden. Om nämnden tar politiska beslut som påverkar föreningen så ska nämnden informera föreningen om detta.

Verksamhet som inte omfattas av stöd

Verksamhet som inte omfattas av stöd från nämnden för idrott och friluftsliv:

 • Religionsutövning, politisk verksamhet eller social verksamhet som får stöd via andra nämnder
 • Aktiebolag, ekonomisk förening eller andra verksamheter med vinstdrivande
  ändamål
 • Modersmålsundervisning
 • Utbildningsprogram och/eller studiecirklar som anordnas av studieförbund eller motsvarande
 • Verksamhet som ingår i skolors, förskolors och andra institutioners ordinarie verksamhet och som enbart är avsedda för deltagare i den egna verksamheten
 • Verksamhet som anordnas i andra kommunala förvaltningars regi
 • Stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål

Barn och ungdomsidrotten i Västerås skall bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och följa barnkonventionen vilket säkerställer att verksamheten bedrivs utifrån barnen bästa! Nedan är relevanta artiklar för idrottsföreningar att utgå ifrån i sitt föreningsarbete.

Artikel 2, alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Det innebär att du skall ha samma förutsättningar för att idrotta i Västerås oavsett socioekonomiskt status, etnicitet, kön eller vart du bor.

Artikel 3 handlar om att alla beslut som berör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. I praktiken så innebär det att vid alla beslut som tas exempelvis avgifter i en förening eller fördelning av träningstider så skall man göra en prövning av barnets bästa.

Artikel 6, att alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling, idrotten behöver här ta ansvar och ha utbildade ledare i sin förening för att kunna ge bästa förutsättningarna för barn och unga till att utvecklas.

Artikel 12, barn har rätt att utrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn skall tas till barnets åsikter utifrån barnets ålder och mognad.

Artikel 13, barn har rätten till att vara med och påverka och få sina röster hörda, barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter med respekt för andra personers rättigheter.

Artikel 15 som säger att barn har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster.

Artikel 17, barn har rätt att få tillgång till information, att det skall skapas material som är av värde för barnen och inte är skadligt. Vi ska nå ut till våra barn och unga på bästa sätt, att skapa möjligheter att få information på olika språk behöver utvecklas inom idrotten.

Artikel 19 där barn skall skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande inklusive sexuella övergrepp. Idrotten tar ansvar idag genom att ta registerutdrag på ledare, hur fungerar det med orosanmälningar.

Artikel 23, barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället. I praktiken kan det innebära för en förening att lokalen anpassas och specialanpassat material.

Artikel 31 som säger att barn har rätt till lek vila och fritid. Idrotten står i dag för ett brett utbud som ger alla barn möjlighet till en meningsfull fritid.