Visa sökformulär

Riktlinjer för kultur- och fritidsföreningar

Kulturnämnden stödjer kultur- och fritidslivet i Västerås. Det gör nämnden bland annat genom att ge ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsföreningar.

Vad gör stödet?

Stödet bidrar till att föreningar kan ha en bra och utvecklande verksamhet som främjar olika intressen. Som medlem i en förening får man möjlighet till social, kulturell och fysisk utveckling. Föreningsstödet syftar till att medlemmarna i en förening ska lära sig mer om samarbete, demokrati och föreningsverksamhet. Stödet skapar även förutsättningar för bredd och mångfald i stadens kultur- och fritidsliv.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd söks en gång per år, på hösten. Verksamhetsstödet bedöms utifrån parametrar som nämnden beslutat om.

Projekt och arrangemangsstöd

Kultur- och fritidsföreningar kan även söka stöd för fristående projekt eller arrangemang. Detta stöd kan ni söka för verksamhet i er förening som inte ingår i det ordinarie stödet. Projekt- och arrangemangsstöd kan ni söka löpande under året.

Kulturnämnden ger inte stöd till följande verksamheter:

 • Religionsutövning, politisk verksamhet eller social verksamhet som får stöd via andra nämnder
 • Modersmålsundervisning
 • Utbildningsprogram och/eller studiecirklar som anordnas av studieförbund eller motsvarande
 • Verksamhet som ingår i skolors, förskolors och andra institutioners ordinarie verksamhet och som enbart är avsedda för deltagare i den egna verksamheten
 • Verksamhet som anordnas i andra kommunala förvaltningars regi
 • Stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål

Vad krävs för att få stöd?

För att kunna ansöka om stöd ska förening:

 • Bedriva sin huvudsakliga verksamhet inom Västerås kommun
 • Vara öppen för alla som instämmer i föreningens målsättning
 • Ha en organisatorisk fasthet. Det betyder att föreningen ska ha organisationsnummer, stadgar som antagits på föreningens årsmöte, föra medlemsregister, ha en egen styrelse som utsetts av föreningens årsmöte
 • Ha en sund ekonomisk hantering och valda revisorer
 • Ha minst 15 medlemmar som betalat årsavgift
 • Ha rösträtt för alla medlemmar som betalat årsavgift
 • Vara godkänd av kulturnämnden i Västerås stad
 • Bedriva all barn- och ungdomsverksamhet i drogfri miljö.
 • Ha en policy för föreningens arbete beträffande värdegrundsfrågor inom de områden som ingår i diskrimineringslagen. Denna lag har till ändamål att diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
 • Ha demokratiska arbetsformer som leder till engagemang, delaktighet och samverkan.

Föreningen ska även följa barnkonventionen

Västerås stad arbetar i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. En förutsättning för att få ekonomiskt stöd är att föreningen följer barnkonventionen i all sin verksamhet som rör barn och ungdom.

Föreningsstödets bedömningsdel

Som grund för bedömning av föreningsstödets storlek beslutar nämnden om ett antal parametrar. Parametrarna ska kommuniceras med föreningarna och eventuella förändringar påtalas i god tid.

Föreningen ansvarar för att hålla nämnden informerad

Om er förening får ekonomiskt stöd ska ni hålla kulturnämnden informerad om verksamheten som ni har i föreningen. När ni haft årsmöte ska ni skicka in verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll. Vill nämnden ha kompletterande uppgifter ska er förening förse nämnden med det. Om er verksamhet förändras under verksamhetsåret ska ni genast informera nämnden. Om nämnden tar politiskabeslut som påverkar föreningen så ska nämnden informera föreningen om detta.