Visa sökformulär

Riktlinjer för kultur- och fritidsföreningar

Kulturnämnden stödjer kultur- och fritidslivet i Västerås. Det gör nämnden bland annat genom att ge ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsföreningar.

Stödet bidrar till att föreningar kan ha en bra och utvecklande verksamhet som främjar olika intressen. Som medlem i en förening får man möjlighet till social, kulturell och fysisk utveckling. Föreningsstödet syftar till att medlemmarna i en förening ska lära sig mer om samarbete, demokrati och föreningsverksamhet. Stödet skapar även förutsättningar för bredd och mångfald i stadens kultur- och fritidsliv.

Godkänd bidragsberättigad ideella föreningar kan söka verksamhetsstöd och projekt och arrangemangsstöd.

Vad krävs för att få stöd?

För att kunna ansöka om stöd ska förening:

 • Vara godkänd bidragsberättigad förening hos Västerås stad
 • Bedriva sin huvudsakliga verksamhet inom Västerås kommun
 • Vara öppen för alla som instämmer i föreningens målsättning
 • Ha en organisatorisk fasthet. Det betyder att föreningen ska ha organisationsnummer, stadgar som antagits på föreningens årsmöte, föra medlemsregister, ha en egen styrelse som utsetts av föreningens årsmöte
 • Ha en sund ekonomisk hantering och valda revisorer
 • Ha minst 15 medlemmar som betalat årsavgift
 • Ha rösträtt för alla medlemmar som betalat årsavgift
 • Bedriva all barn- och ungdomsverksamhet i drogfri miljö.
 • Ha en policy för föreningens arbete beträffande värdegrundsfrågor inom de områden som ingår i diskrimineringslagen. Denna lag har till ändamål att diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
 • Ha demokratiska arbetsformer som leder till engagemang, delaktighet och samverkan.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd söks en gång per år. Ansökningsperioden är mellan den 15 augusti till 15 oktober för verksamhetsstöd till det nästkommande året.

Som grund för bedömning av verksamhetsstödets storlek beslutar nämnden om ett antal bedömningsparametrar. Eventuella förändringar av parametrarna påtalas i god tid. Aktuella bedömningsparametrar är följande:

 • Aktivt arbeta för jämställdhet, tillgänglighet för olika grupper och integrering i verksamhet oavsett förutsättningar
 • Medvetet arbete med ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak) hör till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet
 • Omfattning av utåtriktad verksamhet
 • Omfattning av föreningens barn- och ungdomsverksamhet
 • Tillgång till utbildade ledare i barn- och ungdomsverksamheten
 • Verksamhet som är generationsöverbryggande
 • Nyskapande och utvecklande verksamhet, exempelvis projekt

Verksamhetsstödet har en basnivå på 10 000 kr. För att söka stöd på basnivå behöver föreningen bara beskriva sin verksamhet utifrån de två första bedömningsparametrarna. Föreningar som vill söka stöd över basnivå behöver beskriva föreningens verksamhet utifrån samtliga bedömningsparametrar i ansökan. Samtliga ansökningar ska kompletteras med en preliminär budget och en preliminär verksamhetsplan. Ansökan görs i föreningsverktyget Interbook Go.

Projekt och arrangemangsstöd

Kultur- och fritidsföreningar kan även söka stöd för fristående projekt eller arrangemang. Detta stöd kan sökas för verksamhet som inte ingår i den det ordinarie verksamhetsstödet. Projekt- och arrangemangsstöd söks löpande under året. Ansökan görs i föreningsverktyget Interbook Go.

Beviljade projekt och arrangemangsstöd ska redovisas inom 2 månader efter genomfört projekt/arrangemang. Redovisningsmall finns i Interbook Go.

Föreningen ansvarar för att hålla nämnden informerad

Förening som får ekonomiskt stöd ska hålla kulturnämnden informerad om verksamheten som föreningen har. När föreningen haft årsmöte ska verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll skickas in via föreningsverktyget Interbook Go. Vill nämnden ha kompletterande uppgifter ska föreningen förse nämnden med det. Om föreningens verksamhet förändras under verksamhetsåret ska nämnden genast informeras om det. Om nämnden tar politiska beslut som påverkar föreningen så ska nämnden informera föreningen om detta.

Kulturnämnden ger inte stöd till följande verksamheter

 • Religionsutövning, politisk verksamhet eller social verksamhet som får stöd via andra nämnder
 • Modersmålsundervisning
 • Utbildningsprogram och/eller studiecirklar som anordnas av studieförbund eller motsvarande
 • Verksamhet som ingår i skolors, förskolors och andra institutioners ordinarie verksamhet och som enbart är avsedda för deltagare i den egna verksamheten
 • Verksamhet som anordnas i andra kommunala förvaltningars regi
 • Stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål

Kontakta oss

Karin Engelholm

Samordnare kultur och civilsamhälle

Telefon: 021- 39 16 88