Visa sökformulär

Riktlinjer för kultur- och fritidsföreningar

Kulturnämnden stödjer kultur- och fritidslivet i Västerås. Det gör nämnden bland annat genom att ge ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsföreningar.

Stödet bidrar till att föreningar kan ha en bra och utvecklande verksamhet som främjar olika intressen. Som medlem i en förening får man möjlighet till social, kulturell och fysisk utveckling. Föreningsstödet syftar till att medlemmarna i en förening ska lära sig mer om samarbete, demokrati och föreningsverksamhet. Stödet skapar även förutsättningar för bredd och mångfald i stadens kultur- och fritidsliv.

Godkänd bidragsberättigad ideella föreningar kan söka verksamhetsstöd och projekt och arrangemangsstöd.

Vad krävs för att få stöd?

För att kunna ansöka om stöd ska förening:

 • Vara godkänd bidragsberättigad förening hos Västerås stad
 • Bedriva sin huvudsakliga verksamhet inom Västerås kommun
 • Vara öppen för alla som instämmer i föreningens målsättning
 • Ha en organisatorisk fasthet. Det betyder att föreningen ska ha organisationsnummer, stadgar som antagits på föreningens årsmöte, föra medlemsregister, ha en egen styrelse som utsetts av föreningens årsmöte
 • Ha en sund ekonomisk hantering och valda revisorer
 • Ha minst 15 medlemmar som betalat årsavgift
 • Ha rösträtt för alla medlemmar som betalat årsavgift
 • Bedriva all barn- och ungdomsverksamhet i drogfri miljö.
 • Ha en policy för föreningens arbete beträffande värdegrundsfrågor inom de områden som ingår i diskrimineringslagen. Denna lag har till ändamål att diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
 • Ha demokratiska arbetsformer som leder till engagemang, delaktighet och samverkan.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd söks en gång per år. Ansökningsperioden är mellan den 15 augusti till 15 oktober för verksamhetsstöd till det nästkommande året.

Som grund för bedömning av verksamhetsstödets storlek beslutar nämnden om ett antal bedömningsparametrar. Eventuella förändringar av parametrarna påtalas i god tid. Aktuella bedömningsparametrar är följande:

 • Aktivt arbeta för jämställdhet, tillgänglighet för olika grupper och integrering i verksamhet oavsett förutsättningar
 • Medvetet arbete med ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak) hör till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet
 • Omfattning av utåtriktad verksamhet
 • Omfattning av föreningens barn- och ungdomsverksamhet
 • Tillgång till utbildade ledare i barn- och ungdomsverksamheten
 • Verksamhet som är generationsöverbryggande
 • Nyskapande och utvecklande verksamhet, exempelvis projekt

Verksamhetsstödet har en basnivå på upp till 10 000 kr. För att söka stöd på basnivå behöver föreningen bara beskriva sin verksamhet utifrån de två första bedömningsparametrarna. Föreningar som vill söka stöd över basnivå behöver beskriva föreningens verksamhet utifrån samtliga bedömningsparametrar i ansökan. Samtliga ansökningar ska kompletteras med en preliminär budget och en preliminär verksamhetsplan. Ansökan görs i föreningsverktyget Interbook Go.

Projekt och arrangemangsstöd

Kultur- och fritidsföreningar kan även söka stöd för fristående projekt eller arrangemang. Detta stöd kan sökas för verksamhet som inte ingår i den det ordinarie verksamhetsstödet. Projekt- och arrangemangsstöd söks löpande under året. Ansökan görs i föreningsverktyget Interbook Go.

Beviljade projekt och arrangemangsstöd ska redovisas inom 2 månader efter genomfört projekt/arrangemang. Redovisningsmall finns i Interbook Go.

Föreningen ansvarar för att hålla nämnden informerad

Förening som får ekonomiskt stöd ska hålla kulturnämnden informerad om verksamheten som föreningen har. När föreningen haft årsmöte ska verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll skickas in via föreningsverktyget Interbook Go. Vill nämnden ha kompletterande uppgifter ska föreningen förse nämnden med det. Om föreningens verksamhet förändras under verksamhetsåret ska nämnden genast informeras om det. Om nämnden tar politiska beslut som påverkar föreningen så ska nämnden informera föreningen om detta.

Kulturnämnden ger inte stöd till följande verksamheter

 • Religionsutövning, politisk verksamhet eller social verksamhet som får stöd via andra nämnder
 • Modersmålsundervisning
 • Utbildningsprogram och/eller studiecirklar som anordnas av studieförbund eller motsvarande
 • Verksamhet som ingår i skolors, förskolors och andra institutioners ordinarie verksamhet och som enbart är avsedda för deltagare i den egna verksamheten
 • Verksamhet som anordnas i andra kommunala förvaltningars regi
 • Stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål

Uppföljning av föreningsstödet

Nedan kan du läsa om hur användningen av verksamhetsstödet följs upp.

Generell uppföljning av verksamhetsstödet

Hur verksamhetsstödet använts följs upp när föreningen, efter sitt årsmöte, skickar in sina årshandlingar: verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll. Detta omfattar alla föreningar som erhållit verksamhetsstöd, oavsett stödbelopp. Kulturnämnden kan även begära kompletterande uppgifter som föreningen då ska förse nämnden med. Om föreningens verksamhet förändras under verksamhetsåret ska föreningen genast informera nämnden. I mån av tid gör också samordnare gärna besök under året hos de föreningar som beviljas stöd för att få bättre förståelse för den verksamhet föreningen bedriver. Om föreningens handlingar inte är inskickade innan sista dagen att söka verksamhetsstöd för nästkommande år kan inte stöd beviljas. Föreningen ges en ny chans att söka stöd vid nästa ansökningstillfälle men kan då bara beviljas stöd om de handlingar som tidigare saknats har inkommit.

Utökad uppföljning för samtliga föreningar med stöd över 100,000 kr

En utökad uppföljning av stödet i form av dialogmöten sker med förening som erhåller ett verksamhetsstöd över 100 000 kr.

Stickprovskontroll av föreningar med stöd över basnivå men under 100,000 kr

Varje år genomförs också en stickprovskontroll av minst 3 och max 10 föreningar som erhållit stöd. Detta för att säkerställa att de föreningar som är bidragsberättigade fortfarande uppfyller Västerås stads gemensamma riktlinjerna för föreningsstöd samt riktlinjer för kultur- och fritidsföreningar. Förening som erhåller verksamhetsstöd på basstödsnivå eller ett stöd över 100 000 kr blir inte föremål för stickprovskontroll om inte särskilda skäl föreligger.

Särskilda granskningar

Kulturnämnden och dess förvaltning kan alltid besluta om att särskilt granska en förening oavsett stödbelopp. Till exempel när nämnden blivit uppmärksammad på att stödet använts till andra saker än vad det är avsett för.

Om det upptäcks fel vid uppföljning, kontroll eller särskild granskning

Fel som upptäcks vid uppföljningen eller granskning kan leda till att föreningen får en spärr i föreningsverktyget Interbook Go. En sådan spärr lyfts när förening återigen genomgått processen för att bli en bidragsberättigad föreningen och godkänts. Om misstanke om brott uppstår vid uppföljning eller granskning sker en polisanmälan. Krav på återbetalning av stöd, helt eller delvis, bedöms vid varje enskilt fall.

Återrapportering till kulturnämnden

Det sammantagna resultatet av uppföljning av verksamhetsstödet och stickprovskontroller samt granskningen rapporteras till Kulturnämnden samband med att beslut för kommande års verksamhetsstöd behandlas i december.

Redovisning av projekt och arrangemangsstödet

Projekt- och arrangemangsstödet ska redovisas inom två månader efter avslutat arrangemang/projekt. En förening kan bli återbetalningsskyldig av utbetalt belopp om ingen redovisning inkommer. Påminnelser skickas ut cirka två gånger per år. Om redovisning uteblir beviljas inga nya projekt- eller arrangemangsstöd till berörd förening fram tills att utbetalat stöd har redovisats.

Rutin för uppföljning av föreningsstödet till kultur och fritidsföreningar, beslutad av Kulturnämnden 2021-09-30, DNR: 2021/00292.

Kontakta oss

Karin Engelholm

Samordnare kultur och civilsamhälle

Telefon: 021- 39 16 88

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.