Riktlinjer för föreningsstöd till föreningar för personer med funktionsnedsättning

Nämnden för personer med funktionsnedsättning lämnar stöd till föreningar som riktar sig till personer med varaktiga funktionsnedsättningar.

Beslutad av nämnden för personer med funktionsnedsättning 22 september 2021

1. Syfte med föreningsstöd

Nämnden för personer med funktionsnedsättning lämnar stöd till föreningar som riktar sig till personer med varaktiga funktionsnedsättningar. För att kunna söka föreningsstöd från nämnden för personer med funktionsnedsättning ska föreningarna rikta sig till personer som har svårigheter att delta i samhällslivet på lika villkor som andra.

Syftet är att civilsamhället genom sin verksamhet ska medverka till minskad ofrivillig ensamhet för sina medlemmar, skapa meningsfulla aktiviteter, bidra till delaktighet och möjliggöra nya sociala kontakter samt ingå i ett sammanhang.Likaså att föreningsstödet ger förutsättningar för en bra och utvecklande verksamhet inom civilsamhället som främjar deras och stadens intressen.

Sammantaget vill nämnden för personer med funktionsnedsättning att nämndens syften ska uppnå stadens vilja med föreningsstöd:

 • uppmuntra engagemang, delaktighet och samverkan i civilsamhället för att stärka demokrati, social hållbarhet och livskvalité för kommunens invånare.

Västerås stad arbetar i enlighet med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, gäller i Sverige sedan 2009. FN:s konvention om barnets rättigheter blev svensk lag den 1 januari 2020 och förväntas skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.

2. Allmänna förutsättningar

Bidrag utgår till intresseorganisationer som har sin huvudsakliga verksamhet inom Västerås stad. Föreningsstödet är uppdelat i tre delar: verksamhetsstöd, samt projekt- och arrangemangsstöd.

Grundförutsättningar för att en förening ska kunna erhålla bidrag är följande:

 • Är uppbyggd enligt en demokratisk grundsyn, har värderingar samt planerad verksamhet och stärker stadens grundläggande syfte med föreningsstöd; engagemang, samverkan och delaktighet.
 • Har en organisatorisk fasthet, vilket innebär att föreningen ska ha organisationsnummer, stadgar som antagits på föreningens årsmöte, föra medlemsmatrikel, ha en egen styrelse som utsetts av föreningens årsmöte.
 • Ska avge revisionsberättelse avseende bokföring och bokslut. Har en tydlig och transparent löpande bokföring av föreningens intäkter, kostnader, tillgångar och skulder som årligen avslutas med ett bokslut. Till bokföringsposterna ska relevanta underlag finnas. Föreningen ska på uppmaning från förvaltning/nämnd redovisa bokslut, bokföring och bokföringsunderlag samt uppvisa revisionsberättelse.
 • Har minst en, på föreningsstämman vald, revisor som årligen ska avge revisionsberättelse avseende bokföring och bokslut.
 • Totalt ha minst 15 medlemmar varav minst 70% bosatta i Västerås.
 • Ha rösträtt för alla medlemmar som betalat medlemsavgift.
 • Vara godkänd av handläggare på Föreningsstödet i Västerås stad.
 • Förbättra målgruppens livsvillkor samt bevaka dess intressen.
 • Bedriva sin huvudsakliga verksamhet med ideella resurser inom Västerås kommun.
 • Medlemskap i föreningen ska vara öppet för alla som instämmer i föreningens målsättning.
 • Bedriva all barn- och ungdomsverksamhet i drogfri miljö.
 • Ha en policy för föreningens arbete beträffande värdegrundsfrågor inom de områden som ingår i diskrimineringslagen. Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
 • Ha demokratiska arbetsformer som leder till engagemang, delaktighet och samverkan.
 • Stadens gemensamma riktlinje för föreningsstöd medger inte stöd till verksamheter som ingår i offentliga verksamheters ordinarie arbete, vilket även omfattar verksamheter för nämnden för personer med funktionsnedsättning.

3. Verksamhetsstöd

Med verksamhetsstödet avser nämnden för personer med funktionsnedsättning att stödja och stimulera den verksamhet som bedrivs av bidragsberättigade intresseorganisationer.

Verksamhetsstödet är avsett för föreningarnas planerade verksamhet och fördelas en gång per år.

Stödet kan sökas för medlemsaktiviteter, programverksamhet, föreläsningar, marknadsföring mm av de föreningar som är bidrags- berättigade. Föreningarna förväntas bedriva verksamheten med ideella resurser. Bidrag ges inte till förtäring.

Ansökning för verksamhetsstöd inför nästkommande år ska ske senast 15 november. En komplett ansökan ska lämnas in av den sökande föreningen via verksamhetssystemet Interbook Go.

Beslut om verksamhetsstöd sker på sammanträdet för nämnden för personer med funktionsnedsättning i januari. Besked om nämndens beslut lämnas inom 14 dagar efter sammanträdet, då även utbetalningar av verksamhetsstödet sker.

3.1 Grund för bedömning av verksamhetsstödets storlek

Varje inkommen ansökan prövas enskilt. Att föreningen har fått stöd från nämnden tidigare är i sig inte skäl för fortsatt stöd. Nämnden för personer med funktionsnedsättning vill i sin bedömning av föreningsstöd särskilt lägga vikt vid följande parametrar (varje förening behöver inte beröras av alla punkter):

 • Verksamhetens innehållsmässiga bredd
 • Föreningens storlek och medlemsantal
 • Omfattning av stöd- och rådgivande verksamhet
 • Omfattning av utåtriktad verksamhet
 • Nyskapande och utvecklande verksamhet
 • Omfattning av verksamhet som antingen riktar sig direkt till barn och ungdomar eller som indirekt verkar för barns och ungdomars bästa
 • Tillgång till utbildade ledare i barn- och ungdomsverksamheten
 • Omfattning av verksamhet som antingen riktar sig direkt eller indirekt till någon av nämndens målområden
 • Verksamhet som är generationsöverbryggande
 • Samarbete med andra föreningar, aktörer, studieförbund med flera
 • Möten mellan olika kulturer
 • Ansökan bör vara rimlig i förhållande till föreningens egna kapital och övriga tillgångar/resurser
 • Andra bidragsgivare ska uppges
 • Verksamhetsbudget för kommande år

4. Projekt – och arrangemangsstöd

Föreningarna kan söka stöd för projekt eller enstaka arrangemang löpande under året. Denna stödform avser verksamhet som inte ingår i det ordinarie verksamhetsstödet och stödet kan även sökas av nya föreningar som bildas under året.

Om en förening behöver göra enstaka investeringar för att det ska vara möjligt att bedriva föreningsverksamhet för medlemmarna, så kan stöd sökas för detta.

Förening som beviljats verksamhetsstöd för likvärdig aktivitet kan inte förväntas beviljas ytterligare stöd för samma aktivitet. Handläggningstiden för projekt – och arrangemangsstöd är fyra veckor från komplett inkommen ansökan till beslut.

Senast två månader efter genomfört projekt/arrangemang ska redovisning lämnas i Interbook Go. Ansökningar som saknar redovisning av tidigare beviljade stöd avslås. Bidrag ges inte till förtäring.

5. Uppföljning och granskning

Förening som fått ekonomiskt stöd skall informera nämnden om verksamheten. Verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll ska överlämnas snarast efter genomfört årsmöte.

Föreningen skall också vara behjälplig om nämnden önskar kompletterande uppgifter. Om verksamheten genomgår väsentliga förändringar under verksamhetsåret skall handläggare på Föreningsstödet genast underrättas. Föreningen skall av nämnden underrättas om aktuella politiska beslut som kan beröra verksamheten. Granskning av föreningens verksamhet kan ske såväl av Västerås stad som av för ändamålet engagerad extern aktör.

6. Interbook Go; ett verksamhetssystem för ansökan och handläggning av föreningsstöd

I samband med att föreningen anses vara en godkänd bidragsberättigad förening skapas inloggningsuppgifter till systemet Interbook Go.

Tjänsteperson på Föreningsstödet eller på stadens Kontaktcenter kommunicerar med ansvarig föreningsmedlem som introduceras i systemet.

Samtliga ansökningar, bilagor och även redovisningar skickas till Interbook Go, som ersätter stadens diarieföreningssystem då det gäller lagring av uppgifter/ansökningar. Det finns tre olika föreningsstöd som föreningar kan söka från nämnden för personer med funktionsnedsättning, verksamhetsstöd samt projekt – och arrangemangsstöd