Kulturfrämjandemedel

Kulturfrämjandemedel riktar sig till fria kulturaktörer eller organisationer med lokal förankring som bedriver professionell egenproducerad kulturverksamhet i Västerås. Kulturfrämjandemedel syftar till att främja västeråsarnas tillgång till professionell kultur från det fria kulturlivet.

Kvalificering

För att lämna erbjudande och bli tilldelad kulturfrämjandemedel behöver du som kulturaktör bli godkänd (kvalificerad) av Västerås stad. Kvalificeringen grundar sig på fem krav som är beslutade i kulturnämnden:

 1. Sanningsförsäkran
 2. Behörighet att utöva yrkesverksamhet
 3. Ekonomisk och finansiell ställning
 4. Teknisk och yrkesmässig kapacitet
 5. Hållbarhetskrav

Läs mer om respektive punkt under rubriken Kvalificeringskrav för kulturfrämjandemedel.

Grundläggande kriterier

Kvalificering är möjligt för aktörer eller organisationer med verksamhet inom kulturområdet. Religiösa och partipolitiska organisationer/verksamheter eller arrangörer kan inte kvalificera sig. Mer information finns under rubriken Riktlinjer för kulturfrämjandemedel.

Riktlinje för kulturfrämjandemedel Västerås stad

Kulturfrämjandemedel

Kulturfrämjandemedel riktar sig till fria kulturaktörer eller organisationer med lokal förankring som bedriver professionell egenproducerad kulturverksamhet i Västerås.

Stödet syftar till att främja Västeråsarnas tillgång till professionell kultur från det fria kulturlivet.

Kulturfrämjandemedel bygger på två moment.

I det första momentet kvalificerar sig aktörer till systemet genom att uppfylla ett antal kvalificeringskrav.

I det andra momentet kan de aktörer som kvalificerat sig anmäla intresse av att ta del av medel från kulturnämnden och i förhållande till de fastställda riktlinjerna redovisa vilken verksamhet den erbjuder sig att genomföra.

Västerås stads Program för kultur värnar kulturens egenvärde och betydelse i samhällsutvecklingen. Principen om armlängds avstånd tillämpas i kulturnämndens arbete och beslut. Kulturfrämjandemedel riktas huvudsakligen till publika verksamheter som bedöms vara av konstnärlig och kulturpolitisk betydelse.

Riktlinje

Nedanstående riktlinjer är framtagna som underlag för Västerås stads inrättande av kulturfrämjandemedel.

Samtliga aktörer/organisationer som avser att inkomma med erbjudande för att ta del av kulturfrämjandemedel ska följa och efterleva dessa riktlinjer.

Kulturfrämjandemedel riktar sig till fria aktörer med lokal förankring som bedriver professionell verksamhet i Västerås
 • inom alla konstområden
 • med egenproducerad kulturverksamhet
 • som med hög konstnärlig kvalitet bidrar till mångfald, utveckling och variation i kulturlivet
 • som leder till publika möten för invånare och besökare i Västerås
 • som är öppen för alla och genomförs i Västerås kommun
 • som kompletterar nämndens egen verksamhet och på så sätt bidrar till ökad måluppfyllelse
Kulturfrämjandemedel söks för årlig kontinuerlig verksamhet

som planeras under ett kalenderår och som innefattar till exempel nyproduktion, utvecklingsprojekt eller samverksansprojekt.

Sökt belopp uppdelas på angivna budgetposter i blanketten.

Kulturfrämjandemedel kan komma ifråga för insatser som bidrar till
 • ett dynamiskt och mångfacetterat fritt kulturliv i Västerås
 • en stabil infrastruktur i det fria kulturlivet
 • utveckling, förnyelse och samverkan inom kulturens område
 • publika möten för invånare och besökare i Västerås
 • att uppfylla det nationella kulturpolitiska målet att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet, med särskilt fokus på barn och unga
 • att uppfylla målen i Västerås stads Program för kultur, med särskilt fokus på att:
  • det ska vara lätt att delta, inspireras och engagera sig i konstnärliga och kulturella upplevelser och aktiviteter.
  • det finns tillgängliga, ändamålsenliga scener, lokaler och mötesplatser som sjuder av kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet.
  • det finns goda förutsättningar och ett stimulerande klimat för kulturaktörer att verka, bo och utvecklas i Västerås.
  • kulturaktörerna är synliga, uppmärksammade och drivande i stadens utveckling.
Redovisning och information
 • ska ske enligt förvaltningens anvisningar
 • ska ha inkommit innan utbetalning sker
 • ska innehålla de uppgifter som förvaltningen efterfrågar

Kulturaktören är skyldig att ge den information och svara på de frågor som förvaltningen ställer i samband med handläggning av erbjudandet och uppföljning av redovisningen.

Förvaltningen har rätt att besöka aktivitet/verksamhet som givits medel.

Förvaltningen kan med hjälp av konsult göra fördjupad uppföljning av kulturaktör som givits medel.

På förvaltningens begäran kan revisorsintyg krävas in som visar hur medlen använts.

Kulturaktören ska vid fördjupad analys ge tillgång till underlag som visar hur medlen har använts och hur verksamheten har bedrivits.

Återbetalning/återkrav av outnyttjade medel

Medlen får endast användas till det kulturaktören har angett i sitt erbjudande och som man fått medel till.
Medel som inte använts ska betalas tillbaka.
Om kulturaktören inte genomför det som angivits i erbjudandet och som man fått medel till kan förvaltningen besluta att kräva tillbaka hela eller delar medel som betalats.

Aktören blir återbetalningsskyldig om

 • aktören lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att medel har utgivits felaktigt eller med för högt belopp
 • medlen av något annat skäl har utbetalats felaktigt eller med för högt belopp och aktören borde ha insett detta
 • medlen helt eller delvis inte har använts eller om det inte använts för den aktivitet eller verksamhet som avsetts
 • aktören inte lämnar in en korrekt redovisning
 • aktören i övrigt inte följt de kvalificeringskrav och riktlinjer som gäller

Kulturfrämjandemedel riktar sig till fria kulturaktörer eller organisationer som bedriver professionell verksamhet inom alla konstområden och syftar till att främja Västeråsarnas tillgång till professionell kultur från det fria kulturlivet.

För att lämna erbjudande och bli tilldelad kulturfrämjandemedel behöver kulturaktören eller organisationen bli godkänd (kvalificerad) av Västerås stad.

Kvalificeringen grundar sig på fem krav:

 1. Sanningsförsäkran
 2. Behörighet att utöva yrkesverksamhet
 3. Ekonomisk och finansiell ställning
 4. Teknisk och yrkesmässig kapacitet
 5. Hållbarhetskrav
Grundläggande kriterier

Kvalificering för att söka om kulturfrämjandemedel riktar sig till kulturaktör eller organisation med huvudsakligen egenproducerad kulturverksamhet.

Medlen riktar sig till kulturaktör som

 • har en konstnärlig utbildning inom sitt konstområde eller

lång yrkeserfarenhet inom sitt konstområde

 • är huvudsaklig yrkesverksam inom sitt konstområde

Religiösa och partipolitiska organisationer/verksamheter eller arrangörer kan inte kvalificera sig.

Organisationer och aktörer som kvalificeras ska följa svensk lagstiftning.
Det innebär att lagar och regler mot diskriminering, kränkningar och hot om våld ska efterlevas.

Organisationen ska verka för jämställdhet enligt Mål 5 i FN:s Agenda 2030.
Organisationen ska verka för barnets rätt enligt FN:s Konvention för barnets rättigheter.

Västerås stad kan komma att kontrollera angivna uppgifter från kulturaktören hos berörd myndighet, så som Skatteverket, Kronofogden och andra, men förbehåller sig rätten att av organisationen begära in intyg alternativt sanningsförsäkran.

1. Sanningsförsäkran

Organisationen ska försäkra på heder och samvete att kulturaktören och hos kulturaktören verksamma personer

 • som ingår i organisationens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan inte är dömd för brott som innefattar sådant som: organiserad brottslighet, bestickning, bedrägeri, penningtvätt eller finansiering av terrorism, terroristbrott eller människohandel.
 • som har direkt och regelbunden kontakt med barn inte är dömd för brott som innefattar sådant som: grov misshandel, sexualbrott eller barnpornografibrott.
2. Behörighet att utöva yrkesverksamhet

Kulturaktören ska uppfylla i Sverige eller hemlandet lagenligt ställda krav avseende skatte-, registrerings- och avgiftsskyldigheter.

 • Kulturaktören har organisationsnummer, är registrerad hos Skatteverket och har haft organisationsnummer i minst ett år.
 • Organisationen har bankgiro, plusgiro, bankkonto eller motsvarande registrerat i organisationens namn.
 • Organisationen har F-skattsedel/FA-skattsedel.
 • Organisationen är registrerad hos Bolagsverket och inlämnar med ansökan, kopia på giltigt intyg.
Enskild firma ska BIFOGA:
 • signerat senaste förenklade årsbokslut
 • registerutdrag från Skatteverket
Ekonomisk förening ska BIFOGA:
 • verksamhetsberättelse
 • föreningens stadgar
 • signerat senaste årsmötesprotokoll
 • signerad senaste årsredovisning
 • signerad revisionsberättelse av revisor
 • registerutdrag från Skatteverket
Aktiebolag ska BIFOGA:
 • verksamhetsberättelse
 • signerad senaste årsredovisning som registrerats hos Bolagsverket
 • signerad revisionsberättelse av revisor
 • registerutdrag från Skatteverket
3. Ekonomisk och finansiell ställning

Organisationen ska ha en stabil ekonomisk och finansiell ställning.

Västerås stad kommer att göra en bedömning av kulturaktörens ekonomiska och finansiella ställning bland annat genom att inhämta kreditupplysning från kreditupplysningsföretaget Bisnode.
Organisation som inte anses ha en stabil ekonomisk ställning, enligt Bisnode, ska på begäran av Västerås stad lämna godtagbar förklaring så att det är klarlagt om att organisationen har en stabil ekonomisk ställning.

 • Organisationen har en ekonomisk redovisning som följer god redovisningssed.
 • Organisationen har lämplig ansvarsförsäkring.
 • Organisationen bör ha erfarenhet av att söka extern finansiering för sin verksamhet.
4. Teknisk och yrkesmässig kapacitet
 • Organisationen ska vara av sådan karaktär att verksamheten kan bedrivas professionellt med hög service och god kvalité.
 • Organisationen bedriver yrkesverksamhet inom ett eller flera konstområden, till exempel scenkonst, bild & form, film.
 • Organisationen bedriver publik verksamhet. Här avses att verksamheten leder fram till att den visas eller framförs för publik i Västerås.
 • Organisationen lämnar en redovisning över referenspersoner för två uppdrag som har varit pågående inom de senaste 36 månaderna. Med referensperson menas till exempel part som köpt föreställningar eller andra konstnärliga uppdrag.
5. Hållbarhetskrav

Organisationen åtar sig att säkerställa att nedan 10 principer, fastställda av Västerås stad, upprätthålls och efterlevs.

Mänskliga rättigheter

Princip 1 – Organisationen/aktören ska stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka.

Princip 2 – Organisationen/aktören ska försäkra att de inte är delaktiga i kränkningar av mänskliga rättigheter.

Arbetsvillkor

Princip 3 – Organisationen/aktören ska upprätthålla föreningsfrihet och erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar.

Princip 4 – Organisationen/aktören får inte stödja eller nyttja tvångsarbete.

Princip 5 – Organisationen/aktören får inte stödja eller nyttja barnarbete.

Princip 6 – Organisationen/aktören ska avskaffa diskriminering vid rekrytering och arbetsuppgifter.

Miljö

Princip 7 – Organisationen/aktören ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.

Princip 8 – Organisationen/aktören ska ta initiativ för att stärka ett större miljömässigt ansvarstagande.

Princip 9 – Organisationen/aktören ska uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Korruption

Princip 10 – Organisationen/aktören ska arbeta mot alla former av korruption, utpressning och mutor.

Riktlinje för redan kvalificerad aktör

För redan godkänd aktör som vill lämna nytt erbjudande, gäller kvalificeringen i tre år under förutsättning att:

 • Verksamheten fortsatt kan leva upp till de grundläggande kriterier och fem krav som uppnåtts vid kvalificering för kulturfrämjandemedel.
 • Senaste årets årshandlingar skickas in efter årsmöte/årsredovisning (signerat och komplett) senast av förvaltningen angivet datum. Kommer dessa in för sent eller inte är kompletta måste aktören söka kvalificering på nytt.
 • Verksamhetens inriktning inte har förändrats väsentligt under verksamhetsåret. Har detta skett eller att stadgarna förändrats ska nämnden genast informeras.

Organisationer och aktörer som kvalificeras ska följa svensk lagstiftning. Det innebär att lagar och regler mot diskriminering, kränkningar och hot om våld ska efterlevas.

Västerås stad har rätt att kontrollera inlämnade uppgifter hos berörda myndigheter, så som Skatteverket, Kronofogden och andra.

Riktlinjer för redan kvalificerad aktör
Är du redan godkänd/kvalificerad aktör för kulturfrämjandemedel och vill lämna nytt erbjudande?

Godkänd kvalificering gäller i tre år under förutsättning att:

 • Verksamheten fortsatt kan leva upp till de grundläggande kriterier och fem krav som uppnåtts vid kvalificering för kulturfrämjandemedel.
 • Senaste årets årshandlingar skickas in efter årsmöte/årsredovisning (signerat och komplett) via InterbookGo eller till kulturframjandemedel@vasteras.se senast den 30 juni 2024. Kommer dessa in för sent eller inte är kompletta måste aktören söka kvalificering på nytt inför 2025.
 • Verksamhetens inriktning inte har förändrats väsentligt under verksamhetsåret. Har det skett eller att stadgar förändrats ska nämnden genast informeras.

Så blir du kvalificerad och lämnar erbjudande

För kvalificeringen börjar du med att registerna en ny användare i InterbookGo, välj ”Skapa ny privatkund” vid registrering.

När du är inloggad fyller du i kvalificeringsformuläret, bifogar de dokument som efterfrågas och skickar in. Du får ett meddelande via din angivna mejladress när din begäran är mottagen. Det skickas även ut ett meddelande när din begäran blivit godkänd (du är kvalificerad), avslagen eller ifall du behöver komplettera. All komplettering sker via InterbookGo.

Utförligare instruktion finns under rubriken Instruktion för kvalificering via InterbookGo.

Ansök om att bli kvalificerad och lämna erbjudande via vår e-tjänst InterbookGo.

Inför 2025 är det öppet för att ansöka om kvalificering 5 mars till 26 mars 2023. Din ansökan ska vara oss tillhanda senast klockan 15.00 sista ansökningsdag. Därefter tas inga kompletteringar emot.

REGISTRERA ANVÄNDARE

 1. Gå till Startsida - Interbook eller vasteras.ibgo.se .
 2. Klicka på "Logga in", ikonen finns högst upp till höger.
 3. Klicka på "Skapa ny privatkund", ikonen finns längst ner.
 4. Fyll i alla uppgifter som privatperson och följ instruktionen.
 5. Du får ett mejl från adressen uthyrning-bidrag@vasteras.se med en kod för verifiering. Den är giltig i 1 timme. OBS! Kan hamna i skräpposten.
 6. Logga in.
 7. Välj ”Mitt konto” och registrera ditt företag.
 8. Skicka ett mejl till kulturframjandemedel@vasteras.se och meddela att du har registrerats som ny användare. Mottaget mejl kommer att bekräftas och du kan gå vidare med din ansökan.

LETA FRAM FORMULÄR för KVALIFICERING

 1. Logga in med det användarnamn och lösenord som du valde vid själva registreringen.
 2. På STARTSIDAN, finns en list till vänster.
 3. Klicka på BIDRAGsikonen. (Grundinställningar i IBGo gör att begrepp som bidrag, ansökan mm inte kan ändras. Detta får en bortse från tills vidare).
 4. Välj bidragsår 2025 samt Bidragsarten ”Kvalificering för att ansöka om Kulturfrämjandemedel 2025”, klicka på NY BIDRAGSANSÖKAN.
 5. Sida för Skapa bidrag, välj ”Kvalificering för att ansöka om kulturfrämjandemedel 2025”, under blå ruta.
 6. Nu är du inne i formulär för Kvalificering. Inledande text innehåller viktig information.

UPPGIFTER, BILAGOR OCH SANNINGSFÖRSÄKRAN

 1. Fyll i uppgifter kring organisation och kontaktuppgifter samt övriga efterfrågade uppgifter.
 2. Bilagor som ska skickas in, bifogas nederst på sidan. När alla uppgifter är ifyllda kan ansökan antingen SPARAS för att fortsätta vid annat tillfälle, eller SKICKA IN ANSÖKAN.
 3. När ansökan är inskickad, kommer en bekräftelse på detta.
 4. Till ansökande organisations mejladress skickas även en bekräftelse på att ansökan inkommit. Avsändande mejladress är uthyrning-bidrag@vasteras.se
 5. Hantering av inkommen begäran om kvalificering tas omhand av kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. Frågor och begäran om komplettering sker via InterbookGo.

Bilagor eller information som kommer in på annat sätt kommer inte att beaktas.

KVALIFICERING

 1. Ansökande organisation får meddelande via uppgiven mejladress om denne har blivit godkänd eller inte nått upp till att kvalificera sig. Därefter kan organisationen gå vidare med att lämna Erbjudande för kulturfrämjandemedel. Även detta sker i InterbookGo.

När kvalificering är klar kan du som kulturaktör skicka in erbjudande för kulturfrämjandemedel, genom att registrera ett erbjudande för en aktivitet/verksamhet som du vill genomföra kommande år. Erbjudandet hanteras av kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen och beslut om tilldelning fattas av kulturnämnden. Innan eventuell utbetalning skrivs en försäkran rörande ditt erbjudandes innehåll och genomförande. Sammanfattningsvis är det fem steg:

 1. Kvalificering av kulturaktör
 2. Kulturaktör inkommer med erbjudande
 3. Förvaltningen bereder inkomna erbjudande i förhållande till nämndens riktlinjer
 4. Beslut om kulturfrämjandemedel
 5. Försäkran och utbetalning

Datum att hålla koll på

Kvalificering

InterbookGo är öppet för att ansöka om kvalificering för 2025 års kulturfrämjandemedel 5–26 mars 2024. Din ansökan ska vara oss tillhanda senast klockan 15.00 sista ansökningsdag. Därefter tas inga kompletteringar emot.

Erbjudande

Datum för när InterbookGo är öppet för att lämna erbjudande om vilken verksamhet kvalificerade vill genomföra för kulturfrämjandemedel kommande år är 9 april–7 maj. Senast klockan 15.00 sista ansökningsdag. Därefter tas inga kompletteringar emot.

Beslut om preliminär fördelning för nästa års medel ges i början av september.

Slutgiltigt beslut fattas i kulturnämnden i december. Utbetalning sker i januari/februari 2025.

Redovisning

Redovisning och information ska ha inkommit innan utbetalning sker. Redovisning av 2023 års medel ska göras i systemet InterbookGo senast den 28 februari 2024.

4:e teatern

1 700 000

Jonas Öhrn Produktion /Jonas&Mathias

186 000

LajvVerkstaden

754 000

Mer Dans åt Folket

100 000

Message Production AB

150 000

Project of Passion /POP

180 000

Traktor Entertainment/TRiX

1 020 000

Vallby sommarnöje Ek.fören

275 000

Wakker Production/AWAKE

420 000

Ansökan och redovisning

InterbookGo

Kontakta oss

Det är kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen som ansvarar för kulturfrämjandemedel.

Om du ska skicka in årshandlingar för föregående år, eller har frågor kring kulturfrämjandemedel, är du välkommen att kontakta oss via e-post.

Vill du ansöka om kvalificering, lämna erbjudande eller redovisa ska du göra det via InterbookGo.

InterbookGo

Kulturfrämjandemedel

kulturframjandemedel@vasteras.se

Nytt i Västerås

 • 13 juni 2024

  Inget väskförbud vid midsommar på Vallby Friluftsmuseum

  Polismyndigheten har nu meddelat att midsommarfirandet på Vallby Friluftsmuseum inte kräver väskförbud. Det betyder att vi nu kan bjuda in till ett klassiskt midsommarfirande. En över hundra år gammal tradition som bland annat bjuder på dans, sång och musik.

 • 4 juni 2024

  En sommar fylld av tidsresor på Anundshög och Vallby Friluftsmuseum

  Anundshög och Vallby Friluftsmuseum bjuder återigen in besökarna att uppleva historien på ett interaktivt och lustfyllt sätt genom Järnåldersliv och Levande museum .

 • 30 maj 2024

  Väskförbud på Djäkneberget vid nationaldagsfirandet

  Utifrån den höjda terrorhotsnivån har Polismyndigheten fattat beslut om väskförbud på större evenemang i Sverige. Det kommer i år att även gälla vid nationaldagsfirandet på Djäkneberget den 6 juni, med totalt väskförbud på gräsytan framför scenen.

 • 30 maj 2024

  Kultur för äldre på mötesplatserna i sommar – hela programmet

  Sedan 2020 har alla äldreboenden och mötesplatser för äldre erbjudits underhållning under sommaren. Det blev genast en succé som Västerås stad har drivit vidare sedan dess. Årets sommarprogram startar den 10 juni. Sommaren 2024 bjuder på 185 program på 38 olika platser – både privata och kommunala äldreboenden samt de fem öppna mötesplatserna för äldre på Bäckby, Malmaberg, Råby, Rönnby och Hjärtpunkt Skiljebo, dit alla äldre är välkomna. Här kan du läsa mer om de olika föreställningarna och se när och på vilken mötesplats de framförs. För programmet på servicehus och äldreboenden hänvisas till respektive boende.

Fler nyheter

Det här händer i Västerås