Hörnhuset med balkongerna

Bakom en allé vid Norra Ringvägen ligger ett flerbostadshus i fyra våningar med inredd vind. Byggnaden ligger i kvarteret Guttorm 12.

Typiskt för postmodernismens kvartersstad

Ritad 1990 av VBB Arkitekter, Eva Trangärd

Utmed Ringvägen förtätades kvarteren på flera ställen under 1980–1990-talen. Att göra så kallade “infills” i befintliga kvarter var typiskt för postmodernismen och där är kvarteret Guttorm ett tydligt exempel.

Byggnadens form och placering utmed vägen smälter in i den befintliga kvartersstrukturen i kvarteret Guttorm men är också typisk för postmodernismens kvartersstad. Fasaden mot Ringvägen utgörs av en tegelfasad i olika röd-rosa kulörer. Sockelvåning och detaljer vid trapphus markeras med en mörkare rödaktig kulör. Mot Ringvägen är byggnaden sluten med regelbundet placerade fönster. Portar och plåttak går i en turkos kulör.

Genom ett avkapat och indraget hörn i öster och mot söder bryts regelbundenheten i fasadens uttryck. Hörnet accentueras av balkonger. Mot söder omfamnar byggnaden en privat och lummig innergård. Det är mot gården de flesta balkonger vetter.

Ett fyra våningshus i rosa tegel med turkost plåttak med ett flertal kantiga torn med vita spröjsade fönster. Inglasade balkonger med vita och turkosa räcken, en delvis snöklädd gata med blå himmel.

Vy från Norra Ringvägen över flerbostadshuset med balkongerna

Arkad

En öppen gång under ett hus som bärs upp av pelare.

Blindfönster

Målning på en fasad som ska ge sken av att vara ett fönster.

Element/elementskarvar

Här används begreppet element för att beskriva ett byggnadssätt som avser gjutna fasadblock som är ihopskarvade. Elementskarv är den synliga skarv som uppkommer mellan olika element när de sammanfogas.

Fönsterband

Mer eller mindre sammanhängande rad med symmetriskt placerade fönster på en fasad.

Geometriska fasadelement

Dekorativa byggnadsdelar i fasaden i olika geometriska former så som trianglar, kvadrater eller cirklar.

Harmonisera

Här används det när en eller flera delar medvetet passar ihop till exempel genom färg, material eller genom sin stil.

Horisontell verkan

Ett eller flera fasadelement delar upp byggnadskroppen visuellt och bidrar till att fasaden upplevs randig. Det kan användas för att framhäva fasadens längd och kan få den att upplevas lägre än vad den är.

Klassicismen

En arkitekturstil som har sitt ursprung i antiken Grekland och Rom. Klassicismen har influerat västerländsk arkitektur genom historien och stilelement från klassicismen förekommer även under andra arkitekturstilar så som barocken, renässansen och tjugotalsklassicismen.

Kvartersstad

En stadsmiljö med flervånings sten- och tegelhus anlagda i kvarter som växte fram i europeiska städer under 1800-talets senare del. Kvartersstaden är ofta i ett rutnätsmönster, till skillnad från den tidigare medeltida strukturen med smala slingrande gator.

Mittrisalit

Ett svagt framskjutande parti av en fasad, i mitten av byggnaden.

Modernismen

En rörelse som uppkom efter 1920-talet och pågick fram till ca 1970-talet. Modernismen karakteriseras av en avskalad och geomtriskt enkel arkitektur, utan ornament, det är konstruktionen i sin helhet som står för den arkitektoniska och konstnärliga utformningen. Modernismen omfattas av olika arkitekturstilar såsom funktionalism och brutalism.

Mönstertegling

Ett sätt att mura med tegel för att uppnå olika mönster i en fasad.

Postmodernistisk arkitektur

Ett mångskiftande begrepp för den motreaktion till modernismens ideal som främst pågick under 1970- och 1990-talet. Postmodernistiska byggnader har ofta dekorativa element helt utan konstruktionsfunktion. Det skiljer sig från den modernistiska byggnadstraditionen där byggnader utformas helt och hållet utifrån funktion.

Rusticerad

Ett kraftigare, ibland utskjutande, mönster i putsen än övrig fasad på byggnaden.

Stålkasetter

Fasadelement som är gjorda i stål.

Sutteräng

Här menas att en byggnad ligger i en sluttning och är anpassad i sitt byggnadssätt till sluttningen.

Tandsnittsfris

En mönsterdekor på en fasad, ofta uppe under taket.

Vertikal verkan

Då fasaden upplevs stående randig och verkar smalare och högre än den är.

Hitta hit

Karlsgatan 32A

Hjälpte informationen på denna sida dig?