Huset med turkosa taket

Byggnaden på tomten vid Svartån uppfördes som ett bostadshus i två våningar med en inredd vind. Den ligger i kvarteret Irma 1.

Turkos - en typisk postmodernistisk kulör

Ritat 1988 av Börje Ryström arkitektkontor AB & Arkitektbyrån

I hörnet Källgatan och Biskopsgatan låg tidigare ett äldre, enplans bostadshus som även använts som barnhem och till skolundervisning. Huset såldes av kommunen till en revisionsbyrå, som rev huset. Enligt VLT år 1986 erbjöds de boende andra lägenheter av kommunen. Byggnaden på tomten vid Svartån uppfördes som ett bostadshus i två våningar med en inredd vind.

Fasaden är i ljus puts och en rusticerad sockelvåning i något mörkare brunrosa puts. Byggnadens fönster är både runda och rektangulära med spröjs i små dimensioner. Fasaden uttrycker en variation genom fönsterutformning, balkonger, torndel och takkupor. Plåttak och fönsterfoder har turkos kulör. Den höga sockeln och de små fönstren tillsammans med den indragna entrén gör att fasaden upplevs som sluten mot gatan.

Mot Svartån är fasadens uppbyggnad och taket mer varierat än mot gatan. Större glaspartier, balkonger och uteplats kännetecknar gårdssidan. Byggnaden omfamnar en trädgård med både äldre och nyare drag då ett gammalt fruktträd samsas med en gestaltad gårdsmiljö som är samtida med byggnaden. I trädgården finns bland annat en turkos pergola med snedställda ribbor som ger en fin mönsterverkan. Tomten ramas in av ett turkosmålat trästaket.

Putsat
gult hus i olika nyanser med en asymmetrisk turkos takvåning med stort spröjsat
fönster.

I hörnet Norra Källgatan och Biskopsgatan ligger ett putsat gult hus i olika nyanser med en asymmetrisk turkos takvåning med stort spröjsat fönster.

Arkad

En öppen gång under ett hus som bärs upp av pelare.

Blindfönster

Målning på en fasad som ska ge sken av att vara ett fönster.

Element/elementskarvar

Här används begreppet element för att beskriva ett byggnadssätt som avser gjutna fasadblock som är ihopskarvade. Elementskarv är den synliga skarv som uppkommer mellan olika element när de sammanfogas.

Fönsterband

Mer eller mindre sammanhängande rad med symmetriskt placerade fönster på en fasad.

Geometriska fasadelement

Dekorativa byggnadsdelar i fasaden i olika geometriska former så som trianglar, kvadrater eller cirklar.

Harmonisera

Här används det när en eller flera delar medvetet passar ihop till exempel genom färg, material eller genom sin stil.

Horisontell verkan

Ett eller flera fasadelement delar upp byggnadskroppen visuellt och bidrar till att fasaden upplevs randig. Det kan användas för att framhäva fasadens längd och kan få den att upplevas lägre än vad den är.

Klassicismen

En arkitekturstil som har sitt ursprung i antiken Grekland och Rom. Klassicismen har influerat västerländsk arkitektur genom historien och stilelement från klassicismen förekommer även under andra arkitekturstilar så som barocken, renässansen och tjugotalsklassicismen.

Kvartersstad

En stadsmiljö med flervånings sten- och tegelhus anlagda i kvarter som växte fram i europeiska städer under 1800-talets senare del. Kvartersstaden är ofta i ett rutnätsmönster, till skillnad från den tidigare medeltida strukturen med smala slingrande gator.

Mittrisalit

Ett svagt framskjutande parti av en fasad, i mitten av byggnaden.

Modernismen

En rörelse som uppkom efter 1920-talet och pågick fram till ca 1970-talet. Modernismen karakteriseras av en avskalad och geomtriskt enkel arkitektur, utan ornament, det är konstruktionen i sin helhet som står för den arkitektoniska och konstnärliga utformningen. Modernismen omfattas av olika arkitekturstilar såsom funktionalism och brutalism.

Mönstertegling

Ett sätt att mura med tegel för att uppnå olika mönster i en fasad.

Postmodernistisk arkitektur

Ett mångskiftande begrepp för den motreaktion till modernismens ideal som främst pågick under 1970- och 1990-talet. Postmodernistiska byggnader har ofta dekorativa element helt utan konstruktionsfunktion. Det skiljer sig från den modernistiska byggnadstraditionen där byggnader utformas helt och hållet utifrån funktion.

Rusticerad

Ett kraftigare, ibland utskjutande, mönster i putsen än övrig fasad på byggnaden.

Stålkasetter

Fasadelement som är gjorda i stål.

Sutteräng

Här menas att en byggnad ligger i en sluttning och är anpassad i sitt byggnadssätt till sluttningen.

Tandsnittsfris

En mönsterdekor på en fasad, ofta uppe under taket.

Vertikal verkan

Då fasaden upplevs stående randig och verkar smalare och högre än den är.

Hitta hit

Norra Källgatan 26

Hjälpte informationen på denna sida dig?