Tusenskönan

Bostadshus med varierat antal våningar och en ljuvlig innergård som präglats av tidens ekologiska grundsyn.
Det ligger i kvarteret Hubert 6.

Med individuellt utformade entréer

Ritad 1989 av Bengt Bilén för HSB Stockholm

Huset i kvarteret Hubert uppfördes av HSB till BO 90-mässan. I VLT år 1989 går att läsa att HSB kallar projektet för Tusenskönan. ‑Talande. För skönt till tusen vill man att det ska bli här. I kvarteret ligger också HSB:s två äldsta bostadshus i Västerås uppförda i enkel 20-talsklassicism i grön och gul puts.

När byggnaden i kvarteret Hubert uppfördes med varierade våningsantal om fyra till sex våningar bröt den mot kvarterets tidigare låga skala i två våningar. Fasaderna uppfördes i prefabricerade element i mustig roströd kulör som knöt an till omkringliggande kvarters färgsättning i kvarteret Josef och Ivar. Byggnaden som sträckte sig över halva kvarteret karaktäriseras av lekfulla entréer. Huset har sex entréer med individuellt utformade röda dörrar, där rektanglar i olika storlek utgör fönsterytor.

I lägenheternas planlösning ville HSB ge exempel på “den goda bostaden”. I typlägenheterna anknöts till en äldre tradition med kök och vardagsrum åtskilda. Men i vindsvåningens lägenheter blev planlösningen öppen, där köket utgjorde en del av vardagsrummet. Köksinredningen var flexibel och anpassningsbar till olika behov. Kombinerade bad- och tvättrum planerades stora med tanke på att underlätta städning. Gården i kvarteret Hubert utformades med inspiration av intilliggande storgårdskvarter ritade av arkitekt Erik Hahr under 1920-talet.

Gården fick stora gräsmattor, träd, planeringsytor, sittgrupper samt en slingrande bäck. En ekologisk grundsyn genomsyrade gårdens användande där man både omhändertog regnvatten från tak och avfall från de boende i en gemensam kompostering.

Hus i 6 våningar i roströd puts med vita fönster och burspråk,
byggnaden är högre i korsningen och lägre längst med vägen.

Tusenskönan är ett bostadshus med som mest 6 våningar. Fasad i roströd puts med vita fönster och burspråk.

Arkad

En öppen gång under ett hus som bärs upp av pelare.

Blindfönster

Målning på en fasad som ska ge sken av att vara ett fönster.

Element/elementskarvar

Här används begreppet element för att beskriva ett byggnadssätt som avser gjutna fasadblock som är ihopskarvade. Elementskarv är den synliga skarv som uppkommer mellan olika element när de sammanfogas.

Fönsterband

Mer eller mindre sammanhängande rad med symmetriskt placerade fönster på en fasad.

Geometriska fasadelement

Dekorativa byggnadsdelar i fasaden i olika geometriska former så som trianglar, kvadrater eller cirklar.

Harmonisera

Här används det när en eller flera delar medvetet passar ihop till exempel genom färg, material eller genom sin stil.

Horisontell verkan

Ett eller flera fasadelement delar upp byggnadskroppen visuellt och bidrar till att fasaden upplevs randig. Det kan användas för att framhäva fasadens längd och kan få den att upplevas lägre än vad den är.

Klassicismen

En arkitekturstil som har sitt ursprung i antiken Grekland och Rom. Klassicismen har influerat västerländsk arkitektur genom historien och stilelement från klassicismen förekommer även under andra arkitekturstilar så som barocken, renässansen och tjugotalsklassicismen.

Kvartersstad

En stadsmiljö med flervånings sten- och tegelhus anlagda i kvarter som växte fram i europeiska städer under 1800-talets senare del. Kvartersstaden är ofta i ett rutnätsmönster, till skillnad från den tidigare medeltida strukturen med smala slingrande gator.

Mittrisalit

Ett svagt framskjutande parti av en fasad, i mitten av byggnaden.

Modernismen

En rörelse som uppkom efter 1920-talet och pågick fram till ca 1970-talet. Modernismen karakteriseras av en avskalad och geomtriskt enkel arkitektur, utan ornament, det är konstruktionen i sin helhet som står för den arkitektoniska och konstnärliga utformningen. Modernismen omfattas av olika arkitekturstilar såsom funktionalism och brutalism.

Mönstertegling

Ett sätt att mura med tegel för att uppnå olika mönster i en fasad.

Postmodernistisk arkitektur

Ett mångskiftande begrepp för den motreaktion till modernismens ideal som främst pågick under 1970- och 1990-talet. Postmodernistiska byggnader har ofta dekorativa element helt utan konstruktionsfunktion. Det skiljer sig från den modernistiska byggnadstraditionen där byggnader utformas helt och hållet utifrån funktion.

Rusticerad

Ett kraftigare, ibland utskjutande, mönster i putsen än övrig fasad på byggnaden.

Stålkasetter

Fasadelement som är gjorda i stål.

Sutteräng

Här menas att en byggnad ligger i en sluttning och är anpassad i sitt byggnadssätt till sluttningen.

Tandsnittsfris

En mönsterdekor på en fasad, ofta uppe under taket.

Vertikal verkan

Då fasaden upplevs stående randig och verkar smalare och högre än den är.

Hitta hit

Kopparbergsvägen 24A

Hjälpte informationen på denna sida dig?