Rädda dricksvattnet – avstå från farliga båtbottenfärger

Mälaren är vår dricksvattentäkt. Den enskilt största och mest allvarliga miljörisken kopplad till fritidsbåtsverksamheten är läckage av metaller och andra miljögifter från båtbottenfärger till mark, vatten och bottensediment. Vi i Västerås har som mål att minska antalet fritidsbåtar med båtbottenfärger som lakar ur gifter i vattnet.

Så här jobbar vi för ett renare vatten:

Lövudden (alla båtplatser) och Gäddeholm brygga G, H och I

Här gäller det enligt avtalet att det ska vara giftfria, biocidfria, båtbottnar. Vi kommer under sommaren att ange vilka båtar vi vill göra stickprovskontroller på. Referensvärden hittar du under rubriken ”Miljöregler och hållbarhetstips” på sidan Båtliv och hamnar.

Båtliv och hamnar

Övriga kommunala båtplatser

Här finns ännu inte krav på att båtbotten ska uppnå stadens referensvärden. Vi har nu i vår startat ett arbete tillsammans med stadens båtklubbar för att tillsammans ta fram en utfasningsplan. Vi kommer att informera mer om det arbetet längre fram.

Kolla om din båt har giftig båtbotten

Är du intresserad av att veta om din båtbotten är giftfri eller inte kan vi erbjuda dig en mätning med vårt XRF-instrument.

Boka XRF-mätning

Vid godkänt intyg har du även möjlighet att boka in båtbottentvätt vid vår anläggning i Kraftverkshamnen.

Boka båtbottentvätt

Nyhetsbild

Publicerad

Senast ändrad