Ny översiktsplan

Vi tar fram en ny översiktsplan. Du kan lämna synpunkter och delta i förslagets utformning vid flera tillfällen under arbetet. Du kan påverka framtidens Västerås.

En plan för Västerås hållbara utveckling

Fler och fler ser en framtid i Västerås. Vi måste planera för att kommunen ska växa på ett hållbart sätt. Den nya översiktsplanen ska ta ett samlat och hållbart grepp om den framtida fysiska samhällsutvecklingen i kommunen och ge en tydlig vägledning i stadens arbete.

Översiktsplanen är pusslet som visar till exempel var nya bostadsområden och företag kan byggas och växa, hur gröna områden kan utvecklas och hur vi kan förflytta oss mellan olika punkter. Planen ska visa hur kommunen ska utvecklas till år 2050 med utblick till år 2070.

Översiktsplanen ska ha tydliga i ställningstaganden om mark- och vattenanvändning på en övergripande nivå samtidigt som den ska vara mer detaljerad i några av stadens serviceorter och i Västerås innerstad. Översiktsplanen kommer vara digital och tillgänglig för alla på webben.

Parallellt med arbetet att ta fram en ny översiktsplan så arbetar Västerås stad med att ta fram en ny innerstadsstrategi, tillsammans med bland annat fastighetsägare i city. Strategin ska göra verklighet av den målbild som finns för Västerås innerstad. Innerstadsstrategin blir ett viktigt underlag i arbetet med nya översiktsplanen.

Översiktsplanens process ser ut så här: Tidig dialog - Samråd - Granskning - Antagande.

I punktlistan nedan ser du en preliminär tidplan för hela projektet ny översiktsplan. Tidplanen kan komma att justeras vid behov.

 • Tidig dialog: Genomfördes i början av 2022. Tack för att du tyckte till!
 • Samråd: Planeras att hållas under 2024. Här kan du tycka till och lämna dina synpunkter.
  Efter samrådet kommer förslaget att revideras och uppdateras utifrån inkomna synpunkter.
 • Granskning: Här kan du tycka till och lämna dina synpunkter
 • Antagande av kommunfullmäktige:

Nyheter

 • 7 juni 2024

  Så gör en översiktsplan skillnad

  Strategierna i den nuvarande översiktsplanen har format Västerås de senaste decennierna. Här är några exempel på hur översiktsplanen visat vägen för stadsbyggandet i hela kommunen.

 • 9 februari 2024

  Här är vi nu i arbetet med Västerås nya översiktsplan

  Att ta fram en ny översiktsplan är ett omfattande arbete och ett samarbete mellan många olika aktörer. Under 2024 hoppas vi kunna ta nästa steg och bjuda in till samråd.

Fler nyheter

Film om översiktsplanen

YouTube Visningbild

Enkäten för nya översiktsplanen är avslutad - det här händer nu

Under perioden 2 mars-13 april 2022 genomfördes en enkät kopplat till tidig dialog om den nya översiktsplanen. I enkäten kunde alla lämna sina synpunkter och berätta vad som är viktigt när det gäller den framtida fysiska samhällsplaneringen.

Vi fick in 1026 svar på enkäten. Stort tack för dina synpunkter och din medverkan!

Läs mer i nyheten om resultatet och arbetet under tidig dialog

Så tas materialet vidare

Materialet från enkäten tas med i fortsatt arbete med den nya översiktsplanen. Tjänstepersoner i Västerås stad tar fram handlingar, underlag och material till samrådet. Samrådet planeras att genomföras under 2024 och då kan du tycka till om förslaget. Mer information om själva samrådet kommer längre fram.

Alla kommuner ska ha en över­sikts­plan. Över­sikts­planen är ett politiskt styrdokument som ska bidra till en god miljö, en hållbar utveckling och lägger grunden för den fortsatta fysiska planeringen på kort och lång sikt. Genom en gemensam och långsiktig plan för hur Västerås ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt kan tjänstepersoner och politiker i Västerås stad arbeta mer effektivt och lättare ta beslut om utmanande frågor som rör stadsplanering.

Översiktsplanen är ett verktyg för att kunna göra strategiska val, men med planen ska vi också konkret peka ut var och vad vi ska använda marken till. Planen sätter ramarna för de mer detaljerade planerna och projekten i Västerås olika delar.

I översiktsplanen ska det tydligt presenteras hur den huvudsakliga användningen av mark-och vattenområden ska användas. Vattenanvändningskartan kan ses som en bas i översiktsplanen. Var det byggs och hur mark- och vattenområden används är viktigt för att det ska bli en bra helhet och en hållbar utveckling.

Den nuvarande översiktsplanen gäller fram till att den nya är antagen.

Läs nuvarande översiktsplan

I översiktsplanen ska vi bestämma hur vi vill forma vår fysiska miljö. Den fysiska miljön påverkar många saker, till exempel utsläpp av växthusgaser, möjligheter att bevara och återskapa ekosystem och att anpassa tillvaron till de extremväder som orsakas av klimatförändringar.

Hållbar utveckling bygger på tre olika delar.

Ekologisk hållbarhet

För att uppnå ekologisk hållbarhet behöver vi planera för fungerande ekosystemen, biologisk mångfald och att klimatpåverkan blir så liten som möjligt. Våra skattemedel och andra resurser ska användas klokt. Det är så vi kan se till att Västerås växer på ett hållbart sätt.

Ekonomisk hållbarhet

Den ekonomiska hållbarheten innebär att företag ska kunna växa i Västerås och leva på sin verksamhet under lång tid. På så sätt skapas nya arbetstillfällen för kommunens invånare.

Social hållbarhet

En social hållbar stad ska vara tolerant, jämlik och inkluderande. Vi planerar en stad där olika människor ska kunna trivas. I planeringen tar vi hänsyn till olika gruppers perspektiv. Vi ser även att social hållbarhet kan innebära att många känner framtidstro och ser sin framtid här i Västerås.

En plan för hållbar utveckling kan också betyda att vi underlättar för invånare att göra hållbara val. Det vi bestämmer nu blir skillnad för västeråsare i framtiden.

Under hösten 2019 och våren 2020 har vi undersökt om stadens översiktsplan är aktuell. En sådan, så kallad aktualitetsprövning, är en del av den löpande översiktsplaneringen. Syftet är att hålla översiktsplanen och övrig planering aktuell.

Vi tittade på flera frågor, som till exempel

 • fångar planen upp viktiga omvärldsfrågor?
 • har det uppstått nya anspråk på mark?
 • är planen tydlig och fungerar som ett effektivt styrdokument för efterföljande planeringen?

Den 3 till 4 september 2020 tog politikerna i kommunfullmäktige beslut om att ta fram en ny översiktsplan. I det arbetet ska vi utgå från slutsatser i aktualitetsprövningen och förslag på inriktning av kommande översiktsplanering.

Kommunfullmäktiges protokoll från 3-4 september 2020 Pdf, 2 MB.
Under paragraf 181 hittar du beslutet om översiktsplanens aktualitet.

Västerås stad gör en utredning om vindkraft. I dagsläget är inga vindkraftsetableringar beslutade.

Läs mer om vindkraft i Västerås kommun

Få nyheter och uppdateringar

Vill du ha information och direkt återkoppling om översiktsplanens process kan du lämna din e-postadress i rutan nedan.
Vi samlar in e‑postadresser för att kunna informera via e-post om resultatet av tidig dialog och fortsatt process.
Din e-postadress finns kvar under hela översiktsplaneprocessen. Vill du inte få fortsatt information kan du själv anmäla det i rutan nedan.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Hantera prenumeration

Västerås stad, byggnadsnämnden, behöver behandla personuppgifter om dig för att kunna skicka återkoppling efter den dialog som varit via e‑post. Därför behöver vi ditt samtycke till behandlingen.

Uppgiften, som består av e‑postadress, kommer att samlas in från denna webbsida. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till kommunen. Vi kommer att behandla din uppgift internt på stadsbyggnadsförvaltningen. Din e-postadress finns kvar under hela översiktsplansprocessen, därefter raderas den.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Ytterligare information om hur Västerås stad behandlar personuppgifter och förtydligande om dina rättigheter, hittar du här.

Kontaktuppgifter till byggnadsnämnden:
E-postadress: byggnadsnamnd@vasteras.se

Postadress:
Västerås stad
Byggnadsnämnden
Stadshuset
721 87 Västerås.

Kontaktuppgift till Västerås stads dataskyddsombud: dataskyddsombud@vasteras.se

Genom att under "Prenumerera på nyheter och uppdateringar" klicka i ”Jag vill ha återkoppling och information om översiktsplanen”, skriva in din e‑postadress och slutligen klicka på ”OK” så samtycker du till att Västerås stad, byggnadsnämnden, behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovanstående text.

Du kan när som helst avregistrera dig från att få återkoppling. Det gör du genom att klicka i "Jag ångrar mig, jag vill inte ha någon återkoppling" och ange din e‑postadress på samma sätt som vid registrering.

Kontakta oss

Pernilla Lindström

Översiktsplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 32 11

pernilla.sjoblom.lindstrom@vasteras.se

Sandra Vindelstam

Översiktsplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 25 62

sandra.vindelstam@vasteras.se