Visa sökformulär

Avgifter för omsorg, stöd och hjälp

Den vård och omsorg du får utifrån socialtjänstlagen (SoL) är avgiftsbelagd. Avgifterna beror på vilka insatser som du är beviljad. Har du ett stort behov av omsorg finns en övre gräns för hur mycket du behöver betala per månad.

Avgifter och taxor

Din avgift för omsorg, stöd och hjälp beror på vilka insatser som du är beviljad. Avgifterna är fasta men det finns ett högkostnadsskydd, vilket innebär att det finns en övre gräns för hur mycket du behöver betala per månad, en så kallad maxtaxa.

Maxtaxan för år 2021 är 2139 kr/månad.

Maxtaxan är lika över hela landet. För makar, som båda är beviljad avgiftsbelagda insatser, gäller maxtaxan var och en för sig. Måltidsavgiften räknas inte med i maxtaxan, den betalas utöver.

Hemtjänst

Avgiften för hemtjänst är beroende av omfattningen på dina beviljade insatser. Du betalar för utförd tid månadsvis i efterskott enligt följande nivåer:

 1. Hemtjänst upp till 6 timmar kostar 266 kronor per timme
 2. Hemtjänst över 6 timmar upp till 20 timmar kostar 1 806 kronor per månad
 3. Hemtjänst över 20 timmar upp till 30 timmar kostar 1 913 kronor per månad
 4. Hemtjänst över 30 timmar upp till 40 timmar kostar 2 019 kronor per månad
 5. Hemtjänst mer än 40 timmar per månad kostar 2 139 kronor

Detta kan medföra att du för olika månader ändå betalar samma avgift trots att du fått olika antal insatser utfört, om dessa är inom samma avgiftsnivå.

E-hemtjänst

E-hemtjänst är ett val för dig som har behov av hemtjänst eller boendestöd och som vill ha stöd och hjälp på distans istället för hembesök.

Tillsyn via telefonsamtal (samma taxa som hemtjänst) kostar 266 kronor per timme.
Nattillsyn via kamera (schablon 5 min) kostar 22 kronor per tillsyn.

För boendestöd är insatserna kostnadsfria.

Trygghetslarm

Trygghetslarm (abonnemang) kostar 186 kronor per månad. Avgift debiteras till och med att larmet är återlämnat. Är du beviljad två trygghetslarm, t.ex. ett i ditt ordinära boende och ett i ditt fritidsboende betalar du avgift för båda larmen.

Trygghetslarm är en obligatorisk avgift när man bor på servicehus (186 kr).

Färdiglagad mat

Den som beviljas hemleverans av färdiglagad mat bestämmer själv antalet portioner per vecka. Kostnaden är 63 kr/portion. På avgiftsbeslutet är alltid denna insats 30 st/månad, du debiteras i efterskott för de antal portioner du beställt. Avgift för måltider ingår inte i maxtaxan.

Daglig verksamhet

Dagverksamhet är gratis. Däremot betalar du 90 kronor per dag för måltider. Avgift för måltider ingår inte i maxtaxan.

Servicehus

Bor du i servicehus och är beviljad hemtjänst betalar du för beviljade insatser per månad enligt samma taxa som hemtjänst. Avgift för trygghetslarm är en obligatorisk avgift när man bor på servicehus och kostnaden för detta är 186 kr/månad. Om du har biståndsbeslut på färdiglagad mat är kostnaden 63 kr/portion. Du kan också välja ett månadsabonnemang, detta kostar 3876 kr/månad. Observera att det inte är alla servicehus som har restaurang.

Särskilt boende

Är du beviljad särskilt boende i form av äldreboende betalar du omvårdnadsavgift samt måltidsavgift. Som hyresgäst på ett äldreboende betalar du hyra enligt hyreskontrakt från hyresvärden. Detta handläggs inte av Biståndshandläggare eller Avgiftshandläggare utan av din hyresvärd, se kontaktuppgifter på din faktura eller hyreskontraktet.

Måltidsavgift (abonnemang) kostar 3 876 kronor per månad.
Omvårdnadsavgift kostar 2 139 kronor per månad
(Totalt 6 015 kronor per månad)

Korttidsvistelse (korttidsplats/trygghetsplats)

Kommunen kan erbjuda så kallade korttidsplatser där du kan bo om du har ett tillfälligt ökat vårdbehov. Det fungerar också som avlastning för anhörig som vårdar närstående i hemmet.

Måltidsavgift (dygnspris) 127 kronor
Omvårdnadsavgift (dygnspris) 71 kronor
Boendeavgift/dag > 90 dagar (dygnspris) kostar 73 kronor per dag
Boendeavgift > 90 dagar (maxavgift) kostar 2 197 kronor per månad

Boendestöd

Boendestöd kan ges som hembesök eller e-hemtjänst. För boendestöd är insatserna helt kostnadsfria.

Avlösning

En närstående som vårdar en anhörig i hemmet kan få avlösning. Avgiften för avlösning är kostnadsfri för upp till 12 timmar/månad. Därutöver är avgiften densamma som för hemtjänst.

Maxtaxa

Maxtaxa betyder att det finns en övre gräns för hur mycket kommunens tjänster får kosta. Maxtaxan är lika över hela landet och för år 2021 är den 2139 kr/månad. För makar, som båda är beviljad avgiftsbelagda insatser, gäller maxtaxan var och en för sig.

Följande avgifter ska räknas ihop och samordnas inom maxtaxan:

• Hemtjänst i ordinärt boende
• Hemtjänst på servicehus
• Trygghetslarm i ordinärt boende
• Trygghetslarm på servicehus
• e-hemtjänst
• Omvårdnadsavgift på äldreboende
• Omvårdnadsavgift i korttidsboende
• Avgift för hemtjänst till barnfamiljer
• Avlösning (utöver 12 timmar/månad)

Följande avgifter räknas inte in i maxtaxan:

• Måltidsavgift i ordinärt boende
• Måltidsavgift på servicehus
• Måltidsavgift på äldreboende
• Måltidsavgift vid korttidsvistelse
• Måltidsavgift i daglig verksamhet

Avgiftsbeslut

När du har blivit beviljad avgiftsbelagda insatser skickar en avgiftshandläggare ett avgiftsbeslut till dig. Avgiftsbeslutet visar avgiften per månad för dina beviljade insatser. Avgiftsbeslutet är inte en faktura. Fakturan kommer månadsvis i efterskott och kan komma att skilja sig från avgiftsbeslutet eftersom du debiteras för utförda insatser.

Underlag för beräkning av avgiftsutrymme

Det första avgiftsbeslutet är alltid beräknat utan inkomstprövning. Tillsammans med avgiftsbeslutet får du blanketten ”Underlag för beräkning av avgiftsutrymme”. Om du fyller i och skickar in den tillsammans med begärda bilagor kan avgiftshandläggaren beräkna ditt avgiftsutrymme (betalningsförmåga) och dina möjligheter till reducering. Eventuell reducering gäller från och med den månad komplett ifylld blankett med begärda bilagor inkommer.Det är frivilligt att fylla i och skicka in blanketten.

Du ansvarar själv för att meddela avgiftshandläggaren förändringar som gäller t.ex. din inkomst, bostadstillägg, bostadskostnad eller civilstånd. Nytt avgiftsbeslut beräknas från och med den månad styrkta uppgifter om förändring inkommer.

Avgiftsutrymme (betalningsförmåga)

Om du skickat in blanketten ”Inkomstförfrågan Avgift” med begärda bilagor kan ditt avgiftsutrymme (betalningsförmåga) beräknas. För att räkna ut avgiftsutrymmet utgår avgiftshandläggaren från din bruttoinkomst. Därefter görs avdrag för skatt, kostnader för boendet samt levnadskostnader (minimibelopp). Det som blir kvar utgör ditt avgiftsutrymme (betalningsförmåga). Betalningsförmågan jämförs sedan med taxan på de insatser du beviljats.

Så här räknas avgiften ut
+ Bruttoinkomster, inklusive eventuellt bostadstillägg
– Skatt
– Bostadskostnad
– Levnadskostnader (minimibelopp)
= Betalningsförmåga (avgiftsutrymme)

Den totala avgiften blir aldrig högre än din betalningsförmåga, under förutsättning att en riktigt ifylld blankett lämnats in. Om avgifterna överstiger din betalningsförmåga så reduceras avgifterna med mellanskillnaden.

Minimibelopp (levnadskostnader)

Den summa pengar var och en anses behöva för att klara sin vardag kallas minimibelopp. Minimibeloppet ska täcka kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

 • För ensamstående personer från 65 år är minimibeloppet 5373 kr per månad.
 • För gifta/sambo från 65 år är minimibeloppet 4540 kr per månad.
 • För ensamstående personer under 65 år är minimibeloppet 5910 kr per månad.
 • För gifta/sambo under 65 år är minimibeloppet 4944 kr per månad.

Tillägg för matkostnad (gäller endast på äldreboende) är 1 306 kronor per månad.

Höjning av minimibeloppet

Individuell höjning av minimibeloppet kan ges av exempelvis följande orsaker:

• Fördyrad kost
• Familje- och arbetssituation
• Kostnader till följd av funktionsnedsättning
• Kostnader för god man eller förvaltare

Ansökan om höjning av minimibeloppet ska ansökas på en enskild blankett till avgiftshandläggare. Det krävs att kostnaderna är regelbundet återkommande under minst 6 månader och uppgår till minst 400 kronor per månad. Kostnaderna ska styrkas med kvitto eller liknande. Läkarintyg kan komma att krävas i vissa fall. Höjning beviljas för ett år i taget därefter måste du lämna in en ny ansökan. Blankett får du via avgiftshandläggaren.

Bor du på äldreboende görs automatiskt ett individuellt tillägg till minimibeloppet för matkostnaden.

Dubbla boendekostnader

Om du flyttar från egen bostad till en särskild boendeform, det vill säga äldreboende eller servicehus, har du möjlighet att få att tillägg till minimibeloppet på grund av dubbla boendekostnader. Detta förutsätter att du kan visa att försäljning av bostad påbörjats eller att hyreskontrakt sagts upp i samband med inflyttning till särskilt boende. Du ansöker på särskild blankett till avgiftshandläggaren. Eventuellt tillägg gäller tidigast från och med den månad ansökan med efterfrågade bilagor inkommer. Tillägg kan som längst beviljas i tre månader. Tillägget gäller från och med inflyttningsdatum i det särskilda boendet.

En av två makar flyttar

Om make eller maka flyttar till ett särskilt boende kan nedsättning av avgiften ske. Det så kallade kvarboendeskyddet garanterar att den som bor kvar hemma inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.

Så här betalar du

Faktura

Fakturan kommer månadsvis i efterskott runt den 20:e med förfallodatum den sista i innevarande månad. Fakturan kan komma att skilja sig från avgiftsbeslutet då du debiteras för utförda insatser. Lägsta faktureringsbelopp per månad 61 kronor. Har du frågor om den utförda tiden av hemtjänst eller antalet debiterade dagar på korttidsplats kontaktar du utföraren.

Autogiro

Du kan ansöka om autogiro. Blankett erhålles via avgiftshandläggare eller kontaktcenter. Som ny kund får du alltid den första fakturan med inbetalningskort. Även om du betalar dina fakturor via autogiro skickas en pappersfaktura hem till dig månadsvis.

Ansök om autogiro via Västerås stads e-tjänst för autogiro Länk till annan webbplats.

Emailfaktura

Vill du fakturan till din email istället för att få en pappersfaktura hemskickad till dig så kontaktar du Ekonomicenter genom att ringa Kontaktcenter, 39 27 25. Gäller inte om du redan har e-faktura eller Kivra, se sedan.

E-faktura

Med e-faktura får du dina räkningar samlade i internetbanken, vilket ger dig kontroll och överblick över obetalda och betalda räkningar. Ansökan om e-faktura gör du via din internetbank.

Kivra

Om du är ansluten till den digitala brevlådan Kivra får du din faktura för vård och omsorg dit. Du kan själv avanmäla i Kivra appen eller via deras support om du inte önskar få stadens fakturor denna väg.

Överklaga ett avgiftsbeslut

Om du inte är nöjd med avgiftsbeslutet måste du överlaga det inom 3 veckor från den dag du fick ta del av beslutet. På avgiftsbeslutet finns information om hur du går till väga. Du behöver inte överklaga om t.ex. hyran eller inkomsterna du tidigare angett är felaktiga, då kan du i stället få ditt avgiftsbeslut omprövat genom att lämna in korrekta uppgifter så att avgiftshandläggaren kan göra en ny beräkning av ditt avgiftsutrymme.

Kontakta oss

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med alla dina kommunala frågor.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00

Johan Crusefalk

Ombudsman för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontakta Johan Crusefalk om du vill:

 • Lämna synpunkter eller klagomål på utförda insatser för äldre eller för personer med funktionsnedsättning. Till exempel hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, daglig verksamhet, korttidsboende, äldreboende, boendestöd och boende i LSS gruppbostad.
 • Lämna klagomål på kontakten med handläggare vid biståndsenheten äldre, biståndsenheten funktionsnedsättning eller hälso- och sjukvårdsenheten.

Telefonnummer: 021-39 39 50

Kontakt

Relaterade dokument