Visa sökformulär

Om personuppgifter

Personuppgifter i Västerås stad

Personuppgiftslagen, PuL, har till uppgift att skydda enskilda personers integritet genom att förhindra kränkande behandling av personuppgifter. I första hand används lagen till skydd för behandlingar som görs digitalt, genom datorer, och reglerar när och hur uppgifter får behandlas.

Läs hela personuppgiftslagen på Notisums webbplats.länk till annan webbplats

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Detta inkluderar även bilder där personer kan identifieras. Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som för ett visst ändamål vidtas med uppgifterna, till exempel insamlande, användning, lagring, registrering, bearbetning, utlämnande med mera.

Varje nämnd i Västerås stad är så kallade personuppgiftsansvariga och ansvarar för de behandlingar av personuppgifter som ligger under respektive nämnd. Detta kan exempelvis vara lönesystem med namn och personnummer eller skolans betygregister innehållande uppgifter.

Stadens verksamheter behandlar personuppgifter för att verksamheterna ska kunna fullgöra sina förpliktelser. Exempelvis kan barn och vårdnadshavares personuppgifter behöva behandlas av skolan för att barnen ska kunna få korrekt utbildning, och socialtjänsten kan behöva behandla personuppgifter för att bevilja ekonomiskt bistånd.

Västerås stad har även ett Personuppgiftsombud som granskar och tillser att de personuppgiftsansvariga följer reglerna uppställda i PuL.

Det är Datainspektionen som ytterst granskar att behandlingarna sköts på korrekt sätt. På deras hemsida kan du läsa mer om hur deras tillsynsarbete går till.

Länk till Datainspektionens egen webbplats.länk till annan webbplats

Du, som enskild, har en gång årligen rätt att gratis ta del av ett registerutdrag om i vilka register och system som dina personuppgifter förekommer och på vilket sätt och med vilket syfte de figurerar. Du har även rätt att begära rättelse om felaktiga uppgifter har registrerats. Begäran om registerutdrag och rättelse ska ske skriftligen till den Personuppgiftsansvarige.  

När du använder e-formulär på vår webbplats

När du skickar exempelvis e-post, använder någon av våra e-tjänster eller skickar in e-petitioner och liknande via vår hemsida så lagras dina personuppgifter i syfte att Västerås stad ska kunna kontakta dig med svar och kunna handlägga ditt ärende.

Enligt personuppgiftslagen måste de registrerade informeras om att uppgifterna kommer registreras och Västerås stad får inte behandla uppgifterna utan samtycke.

Genom att klicka på ”Skicka” i våra formulär eller i e-posten godkänner du att Västerås stad lagrar dina uppgifter. Som huvudregel blir handlingar och uppgifter som inkommer och upprättas hos myndigheter allmänna och ska lämnas ut på begäran. Vi ber er därför inte skriva in känsliga personuppgifter i våra e-formulär.

Bilder

Digitala bilder och filmer räknas som en ”behandling av personuppgifter”. Hur vi i Västerås stad får använda sådant material på webbplatsen bestäms av personuppgiftlagen, PuL. Syftet med lagen är att skydda din personliga integritet. Bilderna som omfattas av lagen ska innehålla bilder på individer som går att identifieras. Det gör att bilder som visar personer på avstånd eller liknande normalt inte omfattas.

Det krävs samtycke för att få publicera bilder som föreställer barn och unga, under 16 år, på en webbplats. Samma gäller för webbpublicering av bilder på anställda och bilder av vuxna där sammanhanget inte är helt neutralt, till exempel för att bilden avslöjar något om personens hälsa eller sociala situation.

Här hittar du våra samtyckesblanketter. Blanketterna används för att den fotograferade ska kunna lämna sitt godkännande för att bilden publiceras på webben.

Samtyckesblankett bilder på barn och unga under 16 år. PDF
Samtyckesblankett bilder på vuxna inom boende daglig verksamhet.PDF
Samtyckesblankett bilder medarbetare Västerås stad.PDF

Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med alla dina kommunala frågor.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00

Hjälpte informationen på denna sida dig?