Visa sökformulär

Utförare och leverantörer

Här finns information som riktar sig till Västerås stads utförare och leverantörer inom vård och omsorg, samt övriga samarbetspartners.

Samordnad hemtjänst/hemsjukvård 2017

Med anledning av den samordning (integrering) som genomförs inom Västerås stad när det gäller hemtjänst och hemsjukvård under våren 2017 har vi sammanställt frågor och svar i ett dokument som vi kallar faktaunderlag. Vår ambition är att ge samlad information om förändringen i ett och samma dokument. Vi uppdaterar faktaunderlaget löpande.

  • Riktlinjer
För dig som är eller vill bli leverantör har vi samlat riktlinjerna på en och samma sida.

Länk till riktlinjerna

  • Ordinärt boende rutiner för ersättning

Det finns en sida där vi har samlat allt som rör ersättningar till leverantörer, registrering av utförd tid samt statistik och ansökan för att skaffa SITHS-kort.

Länk till sidan om ersättningar med mera

E-formulär

Anmälan om beslut av Verksamhetschef. Även anmälan av ansvarig för enskilda ledningsuppgifter med stöd av Hälso- och sjukvårdslagenlänk till annan webbplats

Anmälan om Medicinskt ansvarig sjuksköterska(MAS). Även anmälan av Medicinskt ansvarig för rehabilitering(MAR)länk till annan webbplats

SITHS-kort tjänste-id. Ansöka, ändra och avslutalänk till annan webbplats

Länkar

Systemförvaltning Vård och omsorg
En sida med information och manualer gällande Pulsen, Prator, Procapita HSL, SITHS-kort, Pascal och Synergi.

Länk till sidan Ett gott liv för äldre och personer med funktionsnedsättning
Där har vi samlat projektmaterial som alla utförare/leverantörer kan ha nytta av. Exempel är demensteamet, projektet SMAK för bättre mat och måltidsmiljö på servicehus och i äldreboenden och mobilt arbetssätt.

Utförare av LOV-insatser

LOV står för lagen om valfrihet. LOV-insatser är stöd och service där det går att välja vilken utförare man vill ha.

Avlösarservice – länk till sida där du hittar godkända utförare av avlösarservice i hemmet i Västerås stad.

Boendestöd – länk till sida där du hittar godkända utförare av boendestöd i Västerås stad.

Hemtjänst – länk till sida där du hittar godkända utförare av hemtjänst i Västerås stad.

Ledsagarservice – länk till sida där du hittar godkända utförare av ledsagarservice i Västerås stad.

Om synpunkter, klagomål och avvikelser i er verksamhet

Johan Crusefalk är Västerås stads koordinator för synpunkter och klagomål. En av hans uppgifter är att vara samarbetspartner till utförare och leverantörer i frågor som rör ert arbete med synpunkts- och klagomålshantering.

Ditt ansvar som utförare

Som utförare har du ett eget ansvar att:

  • Ta emot synpunkter och klagomål som kommer in från kunder, anhöriga och allmänheten och ta hand om dem enligt verksamhetens rutiner för systematiskt kvalitetsarbete.
  • Se trender och mönster i klagomålen och göra något åt eventuella brister. Då leder klagomålen till ett tydligt och systematiskt förbättringsarbete. 
  • Rapportera in uppgifter om de klagomål, synpunkter och de lex Sarah-ärenden som du som utförare hanterat. Vid varje halvårs- och årsskifte samt på begäran rapporterar du in via en digital enkät som du får på mejl från koordinatorn Johan Crusefalk.
  • Medverka i sociala nämndernas förvaltnings (SNF) utveckling av synpunkts- och klagomålshanteringen. Till exempel delta på möten och ansluta dig till nya och utvecklade rutiner kring inrapportering av klagomål och synpunkter till SNF.

Västerås stads koordinators ansvar

Koordinatorn för synpunkter och klagomål har tre huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Ta emot synpunkter/klagomål från allmänheten. Koordinatorn är en ingång bland flera för allmänheten att lämna klagomål och synpunkter på utförarverksamheter och på den myndighetsutövning som vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för.
  • Samverka med utförare, biståndsenheter, socialkontor och nämnder. Varje halvår får alla utförare fylla i en digital enkät. Svaren gör att koordinatorn kan hålla koll på klagomålen på en övergripande nivå.  
  • Sammanställa och göra analyser på övergripande nivå. Koordinatorn sammanställer två gånger per år rapporter kring hanteringen av klagomål, synpunkter och utförarnas lex Sarah-ärenden på övergripande nivå (inte individärenden). Rapporterna presenteras vid de politiska nämndernas sammanträden.

Om du som utförare har egna klagomål

Alla utförare, såväl i stadens egenregi som externa, bedriver sin verksamhet genom avtal med eller beställning från Västerås stad. Om du som utförare upplever att avtalssamverkan med Västerås stad på ett eller annat sätt inte fungerar, så kontaktar du i första hand beställare vid enheten för beställning, upphandling och avtalsuppföljning (BUA) inom Vård och omsorgsförvaltningen.


För mer information:
Johan Crusefalk
Telefonnummer 021-39 39 50
johan.crusefalk@vasteras.se

Kontakt

Relaterade dokument

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?