Lokalhistoria

Västerås har gamla anor och är en av landets äldsta städer. 1990 firades 1000-årsjubileum. Västerås fick stadssigill i slutet av 1200-talet.

Varierande landskap

Landskapet kring Västerås är i den södra delen en öppen jordbruksbygd och i den norra delen en mer växlande landsbygd. Det landskap vi ser idag är resultatet av verksamheter som pågått i flera tusen år. Det öppna landskapet kring Mälaren tar sin början i järnåldersbondens idoga arbete. Det äldsta ser vi i form av alla fornlämningar som finns i odlingslandskapet. Det är viktigt för förståelsen av vår historia och för den biologiska mångfalden att vi behåller detta varierade landskap och inte låter det växa igen.

Modern kulturmiljö

Den moderna kulturmiljön i Västerås består framför allt av en mycket stor mängd hus byggda efter andra världskriget. Centrum innehåller en rad byggnader från 1950- och 1960-talet, vilka bildar en unik helhet. Staden har även ett stort antal bostadsområden från 1960- och 1970-talet som håller en hög kvalitet. Detta är en modern kulturmiljö, värd att hanteras med respekt och försiktighet utifrån sina egna värden. En rad byggnader och miljöer är "k-märkta" och utpekade som särskilt intressanta. Dessa måste hanteras med extra försiktighet.

Badelundaåsen

Badelundaåsen öster om staden sträcker sig från Nyköping i söder till Siljanstrakten i norr. Längs åsen gick en av järnålderns viktigaste handelsvägar. När vikingatidens människor färdades från jordbruksbygderna vid Mälaren till skogstrakterna i norr följde man vägen på Badelundaåsens krön. Vid Badelunda möttes landvägar och vattenleder och platsen vid Anundshög blev en viktig knutpunkt. Badelundaåsen och Anundshögsområdet ligger cirka fem kilometer öster om Västerås och är ett av Sveriges största fornlämningsområden. Längs åsen finns många olika typer av gravar och boplatser från järnålder och vikingatid. I de betade hagarna finns också mycket att upptäcka för den som är botaniskt intresserad.

Domkyrkan

Domkyrkan började byggas på 1200-talet och staden har alltid varit centrum för det andliga livet, för utbildning och köpenskap i Västmanland. Här finns intressanta byggnader från medeltid till våra dagar. Västerås är också en av Sveriges mest fornlämningsrika kommuner. Det viktigaste fornlämningsområdet är Badelundaåsen med Anundshög - landets största gravhög.

Runsten med röd runskrift. 

Fotograf: Hasse Carlsson

Västerås stadshus

Första etappen på Västerås stadshus stod klar 1954, då byggnadsarbetena hade pågått i lite mer än ett år. Planeringen dessförinnan hade dock tagit lång tid. Den började med en idétävling under 1930-talet om hur det nya stadshuset skulle kunna se ut, och i slutet av 1940-talet var det den dåvarande stadsarkitekten Sven Ahlbom som la fram de första skisserna. I augusti 1949 fattade dåvarande stadsfullmäktige det formella beslutet att huset skulle byggas. Några år senare, i januari 1953, började utgrävningarna längs Munkgatan.

Kloster och svartbrödrakyrka

Vid utgrävningarna upptäcktes resterna av ett dominikanerkloster och en svartbrödrakyrka från mitten av 1200-talet. Dessa byggnader hade förfallit efter Gustav Vasas reformationsriksdag 1527. Stora delar hade också fått tjäna som byggnadsmaterial vid restaureringen av Västerås slott. De arkeologer som undersökte platsen gjorde ett stort antal fynd, bland annat 2 000 skelett. Samtidigt frilades grundmurarna som senare restaurerats och till större delen markerats i stadshusets golv och på kringliggande öppna ytor. Under åren 1954-1958 flyttade stora delar av den kommunala administrationen in i det nybyggda Stadshuset. Samtidigt fortsatte byggandet och i början av 1958 stod den 65 meter höga tornbyggnaden färdig. Även den andra etappen av bygget stod klar 1958, då den så kallade borggården fyrkant fullbordats. Nästa etapp, fullmäktigeflygeln mot Fiskartorget, togs i bruk lagom till dåvarande stadsfullmäktiges 100-årsjubileum 1963. 1971 byggdes Stadshuset ihop med Tekniska Verkens (senare Mälarenergi) hus. Senaste tillbyggnaden var det så kallade datahuset (K-byggnaden) som stod klar 1988.

Poem har gett klockorna namn

Stadshustornet stoltserar med ett av världens förnämsta klockspel som består av 47 klockor. Tillsammans väger spelet 11 420 kilo, den största klockan 2 356 kilo och den minsta 11 kilo. Samtliga klockor har namn efter poem skrivna av den västeråsfödde poeten Bo Setterlind. Klockorna spelas dels för hand och dels via klockautomatik.

Vandra från kloster till industri

Västerås är en av Sveriges äldsta städer men också en av de mest moderna, med en tusenårig, spännande och riksintressant historia. På webbplatsen Västerås historia kan du läsa, skriva ut och gå tre promenader från olika historiska perioder: Medeltid, 1500-tal och 1900-talets industrialisering. De tre historiska promenaderna ger många platser i Västerås nytt liv.

Den medeltida promenaden är en vandring i den miljö som i trehundra år var ett kloster. Guiden visar var klostrets trädgård, kyrka, begravningsplats och kök låg.

Nästa vandring går i Gustav Vasas dramatiska fotspår genom 1500-talets Västerås med stridande danskar och firande dalkarlar, slottsbelägring och kontroversiella riksdagar.

Industrikvarteren i centrala Västerås finns ännu kvar och en promenad genom dem berättar om 1900-talets omvälvande samhällsförändringar, om industriarbetets betydelse för det moderna Västerås framväxt. Du får också veta vad som egentligen tillverkades på de stora företagen Asea och Svenska Metallverken.

Tips på historiska platser att besöka, Visit Västerås

Kontakt

Relaterade dokument