Visa sökformulär

Nya torgen

Tekniska nämnden har sagt ja till provgropar på Stora Torget. Beslutet innebär att vi kan genomföra den första delen av en förundersökning om arkeologi. Arbetet startar 4 oktober och beräknas vara klart i slutet av november.


Var börjar kulturlagren?

Syftet med förundersökningen är att ge en översiktlig bild av på vilket djup kulturlagren börjar. Undersökningen är ett första steg för att skapa ett kunskapsunderlag för Länsstyrelsen och Västerås stad. Detta för att klargöra om det är möjligt att genomföra omdaningen av Stora Torget enligt plan.

Tekniska nämndens ordförande, Anna Thunell (MP) säger:
– Det är viktigt att vi tar det här första steget för att kunna skaffa oss fördjupad kunskap, så att vi senare kan fatta ett moget beslut om torgets framtid.

Under förundersökningen kommer vi att gräva mellan 30 och 50 provgropar. Hur många gropar det blir beror på om vi behöver förfina undersökningen. Arbetet sker i olika etapper, vilket innebär att arbetsområdet kommer att ändras allt eftersom. Den första etappen sker vid gång- och cykelbanan längs Sigmahuset då arbetet måste bli klart här innan markvärmen slås på i mitten av oktober. Se karta nedan.

Projektskylt 53 Ombyggnad Stora Torget

Framkomligheten viktig

City har öppet som vanligt. Det kommer alltid att vara framkomligt till alla entréer, längs cykelbanan och förbi arbetsområdena där vi gräver. Det kommer också alltid finnas en yta för torghandel. Platsen för detta kommer dock att variera under arbetets gång. Under sista etappen kommer vi behöva stänga av några parkeringsplatser åt gången, men det kommer alltid vara framkomligt på gatan. Vi återställer alla gropar löpande efter genomförd grävning.

Vad händer efter förundersökningen?

Förundersökningen är ett första steg för att få en överblick på vilket djup kulturlagren börjar. Om det visar sig att vi kan fortsätta enligt plan kommer vi att söka ytterligare pengar för att genomföra steg två. Här vill vi kartlägga kulturlagrens djup under markytan inom de områden där vi saknar tillräcklig information. Vi behöver även klargöra kulturlagrens omfattning och karaktär där vi behöver göra djupare schakt för ledningar, vattenspel, med mera. Förundersökningen steg 2 utförs endast om omdaningen av torget kan utföras som planerat. Den är i sådana fall aktuell under våren 2022.

Slutundersökning

Efter förundersökning steg 1 och 2 återstår den arkeologiska slutundersökningen där de djupare schakten undersöks i sin helhet. Den kan bli aktuell hösten 2022 efter att länsstyrelsen har gjort arkeologiska avvägningar och tekniska nämnden gjort ekonomiska avvägningar. Slutundersökning är den mest kostsamma delen av de arkeologiska undersökningarna och kräver ytterligare beslut från tekniska nämnden.

Vi kommer att gräva på gång- och cykelbanan längs Sigmahuset, på torgytan samt vid trottoaren och parkeringarna framför Stadshotellet.

Karta över provgroparna på Stora Torget. Det kan tillkomma gropar om vi måste förfina undersökningen.

Stadens nya samlingsplats

Bondtorget och Stora Torget ska bli stadens naturliga centrum, med liv och rörelse året om. Det ska finnas utrymme för bland annat:

 • Uteserveringar
 • Toaletter
 • Torghandel
 • Vattenspegel
 • Grönska
 • Offentlig konst
 • Allmänna sittplatser i både sol och skugga
 • Tillgänglighet för barnvagnar, rullatorer och andra hjälpmedel
 • Stråk för gång- och cykeltrafik
 • Cykelparkering
 • En större yta för olika evenemang

Vi kommer även att genomföra olika åtgärder för att förbättra tillgängligheten på Bondtorget.

Ombyggnationen är tänkt att ske i olika etapper och vara klar 2023. På grund av kraven på omfattande arkeologisk undersökning kan omfattningen och tidplanen komma att ändras.

Omtanke som värmer

Stora Torget ska kunna användas året om och kommer därför att utrustas med markvärme. Under vintermånaderna finns det även möjlighet att placera ut en isbana. 

Lugna stråket

Gång- och cykelbanan som löper längs med Sigmahuset kommer att omvandlas till Lugna stråket. Det blir ett så kallat "shared space" där alla samsas om utrymmet. Det finns ingen uttalad färdriktning för dig som vistas här. Platsen vill istället uppmuntra dig att dra ner på tempot, slå dig ner på en av alla sittplatser och att bara vara.

Se de nya torgen från olika perspektiv

Bilder på nya torget.

Om projektet

Utformningen - ett resultat av invånarnas åsikter

Projekteringen och gestaltningsprogrammet är ett resultat av den invånardialog som gjordes 2016. Det kom in många intressanta förslag och alla har utvärderats noggrant. Bland förslagen finns vissa teman som återkommer, bland annat önskemål om sittplatser, aktiviteter, grönska, försäljning, evenemang och vatten.

Sammantaget har ni tyckt att torgen ska vara välfungerande med en omsorgsfull utformning, samt att det ska vara en plats man dras till och där man gärna stannar kvar. En öppen plats, tillgänglig för alla oavsett funktionsvariationer, ålder, stil, status eller bakgrund. Platsen där vi bygger vidare på tradition, men gör det på ett nyskapande sätt.

Kraftsamling, projekt nr. 53

Ombyggnaden av Stora Torget och Bondtorget är en del i Kraftsamling för Västerås city. Det är ett samverkansarbete mellan Västerås stad, Citysamverkan, Länsstyrelsen, företag och organisationer för att utveckla Västerås city. Ombyggnaden av Stora Torget och Bondtorget har projektnummer 53.

Illustration: Översikt av Bondtorget, Stora Torget och Västra Kyrkogatan.

Ursprunglig skiss över hur nya torgen kommer att se ut när allt är klart. Illustration: Sweco

Prenumerera på nyheter från Nya torgen

Vill du hålla dig uppdaterad med vad som händer i projektet? Börja prenumerera på sidan genom att skriva in din mejladress och klicka på ok. Vi sparar och använder mejladressen i syfte att skicka ut information när vi uppdaterar sidan. Välkommen!

Hantera prenumeration