Rönnby våtmark

En ny våtmark planeras strax öster om Rönnby. Våtmarken planeras att bli cirka 1,5 hektar stor och ligga intill motionsspåren som finns i området.

Information om arbetet

Den nya våtmarken började anläggas i september 2023 och arbetet var beräknat att pågå under några månader.

Nu har dock arbetet stoppats. Detta skedde efter att privatpersoner överklagade Länsstyrelsens beslut om vattenverksamhet och strandskyddsdispens. Den 17 oktober 2023 tog Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt beslut om inhibition av Länsstyrelsen Västmanlands beslut om vattenverksamhet avseende våtmark vid Rönnby. Inhibition, innebär att anläggandet av våtmarken stoppas tills en överprövning av beslutet är gjord.

Allt arbete stoppades efter beslutet. Skogsentreprenören Mellanskog var dock enligt skogsvårdslagen tvungna att ta ut de redan avverkade träden innan de gjorde paus i sitt arbete. Det blev klart några veckor efter beslutet. De skador som blev på motionsspåret när maskiner körde där har åtgärdats.

Vy över området som ska bli våtmark

Våtmarken på Rönnby planerar att anläggas på en yta som idag är igenvuxen åkermark.

Karta som visar var våtmarken på Rönnby ska ligga

Våtmarken planeras öster om Rönnby.

Mark- och miljödomstolens prövning

Mark- och miljödomstolen har nu prövat ärendet. Den 8 april 2024 beslutade de att vattenverksamhetsärendet återförvisas till Länsstyrelsen, som nu kommer att fortsätta handläggningen av ärendet. Domstolen har slagit fast att Länsstyrelsen i handläggningen denna gång behöver ta in yttranden från de boende närmast den planerade våtmarken.

Ansökan om marklov

Marklovet för våtmarken upphävdes i slutet av oktober 2023 och ärendet skickades tillbaka för ny prövning hos Västerås stads byggnadsnämnd. Efter det har teknik- och fastighetsförvaltningen dragit tillbaka sin ansökan om marklov. Förvaltningen avser nu att lämna in en ny ansökan om marklov. Även i den prövningen kommer de boende närmast den planerade våtmarken att få yttra sig, efter beslut från Mark- och miljödomstolen i höstas.

Informationsmöte planeras

Västerås stad planerar att genomföra ett informationsmöte om våtmarken. Detta kommer ske tidigast i maj, mer information om detta kommer.

Om projektet

Syftet med våtmarken är att gynna den biologiska mångfalden, höja rekreationsvärdena på platsen samt rena och fördröja vattnet.
Våtmarken ska bli cirka 1,5 hektar stor.

Varför behövs nya våtmarker?

Våtmarker har blivit en bristvara i landskapet, då omfattande dränering och dikning genomförts de senaste seklen för att få mark för bebyggelse eller odling. Många av de värden och funktioner som våtmarkerna hade har därmed gått förlorade. Till exempel har den renande och vattenhållande funktionen försvunnit och den biologiska mångfalden minskat.

Genom att anlägga fler våtmarker minskar vi risken för översvämningar i både större och mindre vattendrag. Vid den aktuella platsen vid Rönnby finns ett dike som sedan leder vidare till Persbobäcken.

Myggor?

Våtmarker ökar den biologiska mångfalden i området. Vi får ibland frågan om det blir fler myggor. Det brukar det inte bli. Vatten som blir stående i pölar och tillfälligt översvämmade marker utgör en betydligt större grogrund för mygglarver än en våtmark. I våtmarken kommer myggorna att ha naturliga fiender både i och runt vattnet i form av vattenlevande insekter, grodor, fåglar och fladdermöss.

Rönnby våtmark är en del i ett LONA-projekt

I en utredning som Västerås stad låtit en konsult göra har ett antal möjliga lägen för nya våtmarker och förstärkning av befintliga pekats ut.

Mellan 2020 och 2023 pågår projektet som innebär genomförande av några av dessa.
Bland annat ingår anläggandet av en våtmark vid Rönnby i projektet. Två våtmarker i Frösåkers naturreservat har också förstärkts.
Dessa har valts ut efter att Västerås stad har gjort en samlad bedömning och fördjupade utredningar kring platserna som föreslogs i den första relativt översiktliga utredningen.


Västerås stad har fått statliga bidrag ur den lokala naturvårdssatsningen (LONA) för att dessa projekt.

Projektet har sammanlagt en budget på cirka 2 miljoner kronor. Cirka 90% av dessa kommer från LONA.

Mer information om LONA

LONAs logga

Prenumerera på information

Vill du få ett meddelanden om det händer något nytt? Prenumerera gärna på våra uppdateringar genom att ange din e-postadress i fältet nedan. Vi sparar och använder mejladressen i syfte att skicka ut information när vi uppdaterar sidan.

Tänk på att anmälan innebär att du samtycker till att vi får hantera en av dina personuppgifter (i detta fall din mejladress) för att göra utskick. Läs därför samtyckestexten nedan innan du anmäler dig.

Hantera prenumeration

Därför behöver vi ditt samtycke
Västerås stad, tekniska nämnden, behöver ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Personuppgiften, som i detta fall består av din mejladress, kommer att samlas in via denna sida och användas för att skicka ut information när det sker uppdateringar på sidan Rönnby våtmark.

Du avgör själv om du vill lämna ut personuppgifter i form av din mejladress. Uppgifterna kommer att behandlas internt på teknik- och fastighetsförvaltningen. Eftersom sidan Rönnby våtmark uppdateras kontinuerligt kommer dina personuppgifter (i form av din mejladress) att sparas och behandlas tillsvidare. Vid större tekniska uppdateringar kan Västerås stad, tekniska nämnden, välja att radera prenumerationsfunktionen från sidan och därmed samtliga personuppgifter som samlats in via denna sida. Då kommer då vanligtvis bli informerad om detta i förväg. Du kan dock när som helst återkalla ditt samtycke. Läs mer om dina rättigheter via länken nedan.

Samtycke
Genom att under "Prenumerera på viktig information" klicka i ”Prenumerera”, sen skriva in din mejladress och slutligen klicka på ”ok” så samtycker du till att Västerås stad, tekniska nämnden, får behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovanstående text.

Du kan när som helst avregistrera dig från tjänsten genom att klicka i "Avsluta prenumeration" och ange din mejladress på samma sätt som vid registrering.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se