Visa sökformulär

Radonsanering

För att gå vidare med en radonsanering är det viktigt att veta varifrån radonet kommer. När det är konstaterat är det lättare att veta vilken åtgärd som passar.

Förkunskaper

För att kunna vidta åtgärder som ger ett effektivt resultat måste först orsaken till radonförekomsten fastställas. Detta är svårt att göra på egen hand. Därför bör erfarna konsultföretag anlitas. Även åtgärderna kräver specialistkunskaper.

Hur åtgärdas problemen i bostaden?

För att förhindra att radon tränger in från från marken vidtar man åtgärder som till exempel:

  • Tätning av läckor, golvbrunnar, rörgenomföringar, genomgående sprickor
  • Installation av radonsug eller annan ventilationsanordning som suger bort radonet under huset,
  • Förbättring av tilluftsventilationen i huset.

Olika grund till radon

När radonkällan är byggnadsmaterialet, så kallad blåbetong, ökar man luftomsättningen i huset för att sänka radonhalten.

Vid förekomst av radon i dricksvattnet åtgärdas detta till exempel genom avluftning och ventilering av vattnet med hjälp av en luftningsanläggning.

Efterkontroll

För att kontrollera att åtgärderna givit önskad effekt är det viktigt att göra en uppföljande radonmätning. Ärendet avslutas för miljö- och hälsoskyddsförvaltningens del då en kopia av mätprotokollet skickats in som visar att radonhalten, mätt som årsmedelvärde, sänkts till en nivå under riktvärdet.

Bidrag

Om du har ett hus med en radonhalt som överstiger 200 Bq/m3 kan du söka statligt bidrag för att åtgärda detta. Ansökan om bidrag ska göras till Länsstyrelsen, innan arbetet påbörjas. Om du har frågor om bidraget kontakta Länsstyrelsen, samhällsbyggnadsenheten.

Debug

Tack för din återkoppling!