Detaljplan för Västerleden del 2, Erikslund, dp 1926

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga en ny väg inklusive parallell gång- och cykelväg. Den ska gå från cirkulationsplatsen vid den befintliga delen av Västerleden i nordost till Västerledsmotet vid E18 i söder. I planen ingår även tre planskilda korsningar för gång- och cykeltrafik. De ska binda samman de östra och västra delarna av plan­om­rådet. Det blir också en passage för groddjur. Det är för de lättare ska kunna röra sig och spridas.

I detaljplanen ingår inga ytor för mer exploatering.

Flygbild med vägens sträckning på Erikslund.

Flygbild med vägens sträckning på Erikslund

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation av Patrik Rönnqvist och Erika Lloyd.
  • Patrik når du på e-post patrik.ronnqvist[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 21 43
  • Erika når du på e‑post erika.lloyd[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 21 34.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Patrik Rönnqvist

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 43

Erika Lloyd

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 04 23