Visa sökformulär

Kommunens planarbete

Tyck till om de här planförslagen

Just nu kan du lämna synpunkter på de här förslagen. Det kan gälla detaljplaner och andra planeringsdokument.

Detaljplan för Irsta-Olsta 2:13, Irsta, dp 1943

Detaljplanen är utsänd på samråd mellan den 26 maj och den 23 juni 2022.
Tyck till om förslaget till detaljplan dp 1943

Planområdet med röd streckad linje på ett ortofoto

Detaljplan för Västerås 3:56, Brandthovda, dp 1971

Detaljplanen är utsänd på samråd mellan den 9 maj och den 10 juni 2022.
Tyck till om förslaget till detaljplan dp 1971

Flygfoto över Brandthovda med planområdet inritat med blå linje

Detaljplan för (Mälarstrandsgatan), Kungsängen, dp 1972

Detaljplanen är utsänd på samråd mellan den 9 maj och den 10 juni 2022.
Tyck till om förslaget till detaljplan dp 1972

Flygfoto över Kungsängen vid Kokpunkten med planområdet inritat med streckad röd linje

Detaljplan för Norra Vallbyskolan, dp 1940

Detaljplanen är utställd för granskning mellan den 9 maj och den 5 juni 2022.
Tyck till om förslaget till detaljplan dp 1940

Karta över Norra Vallby med planområde markerat med rött.

Här visas både detaljplaner, planprogram och andra planeringsdokument som är på väg att bli antagna, är antagna eller godkända.

Detaljplan för Avfart Irsta, dp 1918

Flygfoto över planområdet Avfart Irsta

Ändring av detaljplan för Flygkroppen 2 Berghamra, ädp 1970 (upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser)

Ändring av detaljplan för Inge med flera, ädp 1969
(upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser)

Ändring av detaljplan för Fredriksberg 1, Råby, ädp 1968, (upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser)

Ändring av detaljplan för Klara 16, ädp 1967 (upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser)

Detaljplan för Vapenrocken 1 med flera, Viksäng, dp 1873

Illustration som visar ljusa flerbostadshus och människor som promenerar i området på Viksäng

Detaljplan för Åkesta 1:21, Skultuna, dp 1786

Detaljplanen antogs den 24 februari 2022.
Granskningsutlåtandet för förslag till detaljplan dp 1786

Två röda bostadshus och grönområde med en sandlåda i förgrunden på planområdet.

Detaljplan för Gunnar 19, Herrgärdet, dp 1875

Detaljplanen antogs den 27 augusti 2020.
Granskningsutlåtandet för förslag till detaljplan dp 1875

Flygbild över planområdet på Herrgärdet

Detaljplan för Åkesta 1:21, Skultuna, dp 1786

Detaljplanen antogs den 24 februari 2022.
Granskningsutlåtandet för förslag till detaljplan dp 1786

Två röda bostadshus och grönområde med en sandlåda i förgrunden på planområdet.

Detaljplan för Gunnar 19, Herrgärdet, dp 1875

Detaljplanen antogs den 27 augusti 2020.
Granskningsutlåtandet för förslag till detaljplan dp 1875

Flygbild över planområdet på Herrgärdet

Här förklarar vi begreppen inom stadsplanering

Stadsplanering sker genom över­siktlig planering och detalj­planering. I översikts­planen beskriver vi de lång­siktiga grund­dragen för hur vi ska ut­veckla och bevara den byggda miljön på ett håll­bart och klimat­smart sätt. I detalj­planer anger vi hur ett be­gränsat om­råde får an­vändas och vad som får byggas där.

Här förklarar vi lite kort de olika be­greppen vi an­vänder. För dig som vill veta mer, går det att läsa mer i länkarna som finns.

Kommunal fysisk planering, Boverket Länk till annan webbplats.

Kvällsbild med vy mot Östra hamnen och Lillåudden.

Detaljplaner

En detaljplan är ett dokument som talar om hur mark- och vatten­områden får an­vändas inom ett visst område. Det kan handla om ett kvarter eller några fastigheter. Detalj­planer är juridiskt bindande och består av en plankarta och en planbeskrivning. En ny detalj­plan görs för att pröva om ett område är lämpligt för en viss an­vändning, så som exempelvis bostäder eller kontor.

Detalj­planer upp­rättas i flera steg be­roende på vad planens har för om­fattning och inne­håll. Då väger vi både all­männa och en­skilda intressen mot varandra. Vi sam­råder alltid med aktörer som berörs av det specifika pro­jektet. Det kan till exempel vara fastig­hets­ägare, föreningar och olika myndig­heter. Det är plan- och bygglagen, PBL, som justerar arbetet med detalj­planer.

Guide som vägleder dig till att lättare förstå och läsa plankartor Pdf, 6.8 MB.

Detaljplaner är det planeringsdokument som flest medborgare blir berörda av. Därför vill vi beskriva den processen lite mera. Du kan läsa mer om hela processen för hur en detalj­plan tas fram längre ner på sidan.

Översiktsplan

En översiktsplan be­skriver hur vi ska an­vända kommunens mark och vatten, samt hur vi ska ut­veckla be­byggelsen ur ett lång­siktigt pers­pektiv. Alla kommuner ska ha en över­sikts­plan som gäller för hela kommunen. Över­sikts­planen ligger till grund för all planering av byggan­de och mark­använd­ning i kommunen.

Om vi behöver titta lite mer noggrant på ett område, kan vi göra en fördjupning av översiktsplanen just där.

Västerås översiktsplan och dess fördjupningar

Översiktsplanering, Boverket Länk till annan webbplats.

Övriga utredningar

Ibland krävs att vi gör lite djupare ut­redning innan vi kan gå vidare med en detalj­plan. Då kan det behövas ett planprogram, en ortsanalys eller en annan utredning. Ofta finns det möjlig­het att lämna synpunkter även på dessa ut­redningar.

Planprogram, ortsanalyser eller andra utredningar

Så här jobbar vi

Processen för detaljplaner

En ny detaljplan kan tas fram på flera olika sätt. Standardförfarandet är de vanligaste. Den pro­cessen innehåller flera olika skeden. Du kan läsa mer om dem längre ner på sidan och i länkarna.

Bild över detaljplanens olika steg i processen, planuppdrag, samråd, granskning, antagande och laga kraft

Planuppdrag

När en an­sökan om en ny detalj­plan kommer in lämnar vi alltid ett planbesked. Där ska det framgå om vi ska inleda ett planarbete eller inte. Efter det är första steget att bygg­nads­nämnden tar beslut om plan­uppdrag. Sedan börjar arbetet med att ta fram ett plan­förslag. I följande skeden beskriver vi i kort­het de olika stegen i processen.

Ibland har vi tidig dialog

I arbetet med en del detaljplaner finns behov av tidig dialog med boende i närheten. Ofta vill vi ta reda på mer om hur området används och vad som uppskattas med platsen. De tankar och synpunkter som kommer in tidigt blir ett underlag som hjälper oss ta fram en så bra detaljplan som möjligt. Det är politikerna som bestämmer i vilka detaljplaner vi ska ha tidig dialog. Dialogen sker mellan planuppdrag och samråd i processen.

När detaljplanen sedan skickas på samråd finns det nya möjligheter att lämna synpunkter.

Samråd

Samrådshandlingarna är ett första förslag till planhandlingar. De består ofta av plankarta med bestämmelser, illustrationskarta och planbeskrivning. Där kan också ingå olika typer av utredningar.

När det är sam­råds­skede ger vi de som är be­rörda möjlig­het att lämna in syn­punkter på förslaget. Berörda kan vara de som bor eller äger mark inom eller gränsande till plan­området. Det kan också vara sådana som på annat sätt berörs av planen. Ofta an­ordnas ett särskilt samråds­möte för de boende och fastig­hets­ägare som berörs. Alla synpunkter som kommit in från samrådet och från granskningen för detaljplanen sammanfattas och besvaras i ett granskningsutlåtande.

Underrättelse

Inför granskningen ska vi underrätta dem som berörs av för­slaget. Det är till exempel sak­ägare, boende och övriga som har lämnat in syn­punkter under samrådet.

Granskning

Förslaget till detal­jplan bear­betas och ställs där­efter ut för gransk­ning. Det pågår i normala fall i minst två veckor. Ibland annonserar vi om ut­ställningen i dags­pressen. Sak­ägare informeras per brev. Under gransknings­tiden finns det åter möjlighet att fram­föra syn­punkter, som då ska vara skriftliga. Efter gransk­nings­tidens slut samman­fattas och besvaras inkomna synpunkter i ett utlåtande.

Granskningsutlåtande

Alla skriftliga syn­punkter som har kommit in ska samman­ställas. Det kallas för gransknings­ut­låtande. I det finns även det för­slag som vi tagit fram efter ha samman­ställt alla syn­punkter med. När ut­låtandet är klart ska det skickas ut eller göras till­gängligt för dem som inte fått sina syn­punkter till­godo­sedda.

Antagande

Det är bygg­nads­nämnden eller i vissa fall kommun­full­mäktige som antar detalj­planer. Beslutet om en antagen detaljplan vinner laga kraft efter tre veckor, om beslutet inte blir över­klagat. De tre veckorna räknas från att beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft om beslutet att anta ­planen inte över­klagas eller om över­klagan avslås. Laga kraft betyder att den börjar gälla. Planen fortsätter sedan att gälla tills den ändras eller upphävs.

På Boverkets webbplats kan du läsa mer i detalj om hur det går till.

Detaljplaneprocessen, Boverket Länk till annan webbplats.

Guide för detaljplaneprocessen, Boverket Länk till annan webbplats.

Så här lång tid tar det

Det kan ta alltifrån ett år till flera år för en detaljplan att bli klar och antagen, beroende på hur stort projektet är. Det vanligaste är att det tar ungefär två år. Just nu har vi en väntetid innan dess att det blir beslut om planuppdrag.

Så här mycket kostar det

Avgiften för en detaljplan beror på projektets storlek och hur komplext det är. Det är vanligtvis byggnadens bruttoarea som ligger till grund för avgiften. Bruttoarean är den sammanlagda arean för alla våningsplan.

Här är några exempel. Om bruttoarean är

 • 1 000 kvadratmeter blir avgiften 250 880 kronor
 • 4 000 kvadratmeter blir avgiften 621 466 kronor
 • 15 000 kvadratmeter blir avgiften 1 029 303 kronor
 • 80 000 kvadratmeter blir avgiften 1 660 478 kronor.

Utöver avgiften för detaljplan tillkommer även kostnader för planbesked och de utredningar som behövs. Våra avgifter beräknas enligt byggnadsnämndens taxa för planbesked och planavgift.

Du betalar alltid en avgift för ansökan om planbesked. Vi tar ut en avgift oavsett om du får ett positivt eller negativt planbesked. Kostnaden kan variera beror på hur mycket tid och arbete som krävs. Det här är 2021 års avgifter.

 • Enkel åtgärd 9 520 kronor
 • Medelstor åtgärd 14 280 kronor
 • Stor åtgärd 19 040 kronor.
Så här gör du

Om du inte är nöjd med beslutet

Vissa av plandokumenten går att överklaga. Här beskriver vi främst vad som gäller för detalj­planer. För att ha rätt att över­klaga ska du vara berörd av detalj­planen och dessutom ha lämnat in skriftliga syn­punkter tidigare i processen. Bygg­nads­nämnden måste upp­lysa dig som berörs av beslutet om hur du gör för att över­klaga. Det kallas besvärs­hän­visning.

Besvärshänvisning för detaljplan och områdesbestämmelser Pdf, 74.2 kB.

I din över­klagan måste du bland annat be­skriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Om bygg­nads­nämnden inte anser att de kan ta ett nytt beslut som gynnar dig, skickas ärendet vidare till Mark- och miljödomstolen för prövning. Du kan över­klaga detalj­planen inom tre veckor efter att bygg­nads­nämnden an­tagit planen och till­känna­givit be­slutet.

Hantering av överklagande, Boverket Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

 • Byggnadsnämnden sammanträder den 15 juni

  Onsdagen den 15 juni sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i kommunfullmäktigesalen klockan 13.00. Då kan du ställa frågor om de ärenden som tas upp på dagens sammanträde. Själva sa...

Nytt i Västerås

 • Markarbeten för bostäder vid Kristiansborgsbadet inleds

  Nu börjar vi med markarbeten för att förbereda för bostäder på parkeringen vid Kristiansborgsbadet. Parkeringen som har cirka 70 parkeringsplatser kommer att stängas vecka 14. Inledningsvis hänvisar vi till andra parkeringar i närområdet, senare planeras även nya parkeringsplatser vid badet. Biltraf...

 • Ny dialogplats vid soldattorpet i Sätra

  Vi planerar för en ny dialogplats vid Karlsro, det gamla soldattorpet i Sätra. En dialogplats är en skapad mötesplats i naturen där du kan ta rast under promenaden och en utflyktsplats för skola och föreningsliv.

 • Faunapassage forslar fiskar förbi Falkenbergska

  Västerås stad bygger ytterligare en faunapassage. Denna gång vid Falkenbergska kvarnen så att fiskarna ska kunna vandra ännu länge upp i Svartån. Samtidigt breddas och stabiliseras gång- och cykelbanan längs västra kanten av Svartån mitt emot Falkenbergska kvarnen så att tillgängligheten för cyklist...