Detaljplan för del av Bälby 1:4, Erikslund, dp 1934

Detaljplanen har varit utställd för granskning. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att göra det möjligt att utveckla Erikslunds verksamhetsområde. Det ska ske genom att komplettera med verksamheter som kräver stor yta. Några exempel är kontor och handel med skrymmande varor. Placering av gångväg genom planområdet ska studeras. Det ställs höga krav på hur både byggnader och tomtmark gestaltas med tanke på närheten till E18.

Flygbild över Bälby med planområdet inritat.

Flygbild över Bälby med planområdet inritat

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation av Patrik Rönnqvist och Erika Lloyd.

  • Patrik når du på e-post patrik.ronnqvist[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 21 43
  • Erika når du på e‑post erika.lloyd[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 21 34.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Patrik Rönnqvist

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 43

Erika Lloyd

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 04 23