Detaljplan för Västerås 2:4 med flera, Västerås hamn, dp 1956

Detaljplanen har varit utställd för granskning. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet för nya verksamheter i hamnområdet och säkerställa vattnets användbarhet för hamnen.

Syftet är även att reglera hur marken används i hamnområdet för att stämma överens med nuvarande bebyggelse och användning. Genom att möjliggöra en utveckling av hamnområdet är det också möjligt att klimatpåverkande utsläpp från transportsektorn kan minskas.

Hamnområdet är synligt från flera håll inom kommunen och Sjöhagsvägen som finns i direkt anslutning till planområdet utgör en entré till Västerås centrum. Därför vill vi också med detaljplanen ge möjlighet för en god gestaltning inom området.

Flygbild över hamnen med planområdet markerat med röd linje.

Flygbild över planområdet i hamnen

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Ida Blank och Amal Mayoufi.

  • Ida Blank når du på e-post ida.blank[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 12 20.
  • Amal Mayoufi når du på e-post amal.mayoufi[a]vasteras.se eller på telefon 021‑39 21 22.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Ida Blank

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 20

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se

Amal Mayoufi

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 22

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se