Detaljplan för Kärrbo-Nyby 1:1, Nybynäs, dp 2004

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är ge möjlighet att bygga nya bostäder.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Emilia Shmueli. Du når henne

  • på e-post emilia.shmueli[a]vasteras.se
  • på telefon 021‑39 21 57.
Karta med planområdet inringat med röd linje.

Karta med planområdet för Nybynäs inringat

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Emilia Shmulei

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 57

byggnadsnamnd@vasteras.se