Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Kontoret stödjer kommunstyrelsen i deras uppdrag att leda och samordna hela den kommunala verksamheten, driva på och följa upp genomförandet av kommunfullmäktiges beslut.

Stadsledningskontoret består av flera verksamhetsområden. Kontaktuppgifter till respektive verksamhetschef hittar du längst ner på den här sidan.

Strategisk samhällsutveckling

Verksamhetsområde strategisk samhällsutveckling arbetar med att driva den långsiktiga utvecklingen av Västerås. Utgångspunkten för arbetet är Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen. Verksamhetsområdet följer aktivt upp och analyserar nämndernas insatser och prioriteringar när det gäller åtgärder för en hållbar utveckling. Det finns även ett aktivt samarbete med civilsamhället, näringslivet och andra organisationer.
Verksamhetsområdet leds av Christin Tjärnheden.

Digitalisering och verksamhetsutveckling

Verksamhetsområde digitalisering och verksamhetsutveckling planerar, genomför, följer upp, analyserar och utvecklar stadens digitaliseringsprocess samt ansvarar för inköps- och upphandlingsfrågor.
Verksamhetsområdet leds av Jörgen Sandström.

Näringsliv och marknad

Verksamhetsområde Näringsliv och marknad arbetar med att stärka och utveckla Västerås näringsliv samt marknadsföra staden utanför dess gränser. Genom samhandling med företag och olika aktörer bidrar verksamhetsområdet till flera besökare, ett starkt företagsklimat och fler företagsetableringar. Detta görs främst utifrån två varumärken, Visit Västerås och Invest Västerås. Verksamhetsområdet leds av Eva Lilja.

Administration, juridik och säkerhet

Verksamhetsområde administration, juridik och säkerhet ansvarar för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ärendehantering och administration. Det innebär bland annat att se till att stadens ärende- och dokumenthantering lever upp till lagens och invånarnas krav på öppenhet, tillgänglighet och begriplighet. Verksamhetsområdet ansvarar också för staden övergripande säkerhetsarbete och ger juridiskt specialiststöd till medarbetare och förtroendevalda.
Från och med 1 januari 2023 har överförmyndarförvaltningen och stadsarkivet flyttats över till stadsledningskontoret.

Överförmyndarförvaltningen Stadsarkivet
Verksamhetsområdet leds av Katarina Thorsell.

Ekonomi och styrning

Verksamhetsområde ekonomi och styrning är Västerås stads övergripande ekonomifunktion. Verksamhetsområdet ansvarar för stadens finansiella frågor samt de kommunala bolagens ekonomi och styrning ur ett ägarperspektiv.
Verksamhetsområdet leds av Magnus Lindberg.

Kommunikation

Verksamhetsområde kommunikation ansvarar för att leda, planera, följa upp och utveckla stadens interna och externa kommunikationsarbete. Inriktningen är att all kommunikation ska vara tillgänglig, saklig och begriplig.
Verksamhetsområdet leds av Sara Eklind.

HR

Verksamhetsområde HR ansvarar för Västerås stads övergripande personalpolitik och arbetsgivarfrågor såsom arbetsgivarvarumärke, kompetensförsörjning, ledarskapsfrågor, lönebildning, arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor samt facklig samverkan.
Verksamhetsområdet leds av Lina Öberg.

Ledningsstöd

Som ett stöd till förvaltningens chefer finns en HR-chef och en ekonomichef inom stadsledningskontoret. HR-chef är Hanna Jeppsson och ekonomichef Joakim Eriksson.

Kontakta oss

Helene Öhrling

Stadsdirektör

Telefon: 021-39 86 00

helene.ohrling@vasteras.se

Christin Tjärnheden

Direktör Strategisk samhällsutveckling/verksamhetschef Strategisk samhällsutveckling och tf biträdande förvaltningsdirektör

Telefon: 021-39 99 14

christin.tjarnheden@vasteras.se

Jörgen Sandström

Digitaliseringsdirektör/verksamhetschef Digitalisering och verksamhetsutveckling

Telefon: 021-39 17 40

jorgen.sandstrom@vasteras.se

Katarina Thorsell

Administrativ chef för Administration, juridik och säkerhet

Telefon: 021-39 78 78

katarina.thorsell@vasteras.se

Lina Öberg

HR-direktör

Telefonnummer: 021-39 31 01

lina.oberg@vasteras.se

Magnus Lindberg

Ekonomidirektör

Telefonnummer: 021-39 00 75

magnus.lindberg@vasteras.se

Sara Eklind

Kommunikationsdirektör

Telefon: 021-39 03 70

sara.eklind@vasteras.se

Hanna Jeppsson

HR-chef Stadsledningskontoret

Telefonnummer: 021-39 04 64

hanna.jeppsson@vasteras.se

Joakim Eriksson

Ekonomichef

Telefon: 021- 39 74 13

joakim.eriksson@vasteras.se