Jämförelse och utvärderingar

Vi följer hela tiden upp våra verksamheter och jämför oss med andra kommuner. Vi tar reda på vad du tycker genom olika undersökningar och kvalitetsuppföljningar. Vi bevakar också betygsresultaten i skolorna. De uppföljningar vi gör stämmer vi av både mot nationella mål och mot våra egna mål i planer och strategier. Här är några exempel på undersökningar vi gör.

Varje år gör vi en attitydundersökning i form av en enkät. Där ställer vi frågor som handlar om till exempel trivsel, trygghet och kunskap om mål. Vi utformar enkäten beroende på vem den skickas till.

De grupper som deltar i enkäten är:

  • vårdnadshavare till barn i förskolor och pedagogisk omsorg
  • barn i förskolor (4-5 åringar)
  • elever i grundskolor och anpassade grundskolor
  • elever i gymnasieskolor och anpassade gymnasieskolor
Flicka tittar genom ett förstoringsglas. 

Vi utvärderar elevernas skolresultat i årskurs 9. Utvärderingen omfattar andelen som nått kunskapskraven i alla ämnen, andelen behöriga till gymnasiet och det genomsnittliga meritvärdet. Meritvärdet är summan av betygsvärdena för de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg.

Statistik och jämförelser

Här är ett urval av verktyg där du kan söka information och göra jämförelser av vår förskole- och skolverksamhet.