Visa sökformulär

Kristiansborgsområdet

Flygfoto över Kristiansborgsområdet.

Nu är det dags att ta fram en ny detaljplan för Kristiansborgsområdet. Där ingår badhuset och området närmast badet. Planen har särskilt fokus på att bevara och skydda viktiga kulturmiljövärden och att samtidigt möjliggöra en utveckling av badhusverksamheten och området.

Ny detaljplan för Kristiansborgsområdet

Mellan 29 mars och 30 april 2019 var förslaget till en ny detaljplan för Kristiansborgsbadet ute på samråd. Under samrådet hade du möjlighet att ge oss dina åsikter. Tack till alla er som engagerade er!

I korthet innebär detaljplanen att:

 • viktiga kulturmiljövärden skyddas, både när det gäller Kristiansborgsbadet och ladan i parken
 • en påbyggnad tillåts på en begränsad del av badhuset
 • två nya flerbostadshus byggs på dagens badhusparkering
 • Vallgatan och Ryttersborgsgatan länkas samman och öppnas för biltrafik

Här hittar du detaljplanen för Kristiansborgsområdet, dp 1897


Titta på planförslaget i 3D

Via bilden når du en karta där du kan se planförslaget i 3D. Tänk på att använda en bra internet­anslutning och webbläsaren Chrome, så går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

Du kan också besöka visualiseringsbordet i Stadshusets entré.

3D-karta över Kristiansborg

Frågor och svar

Hur ser tidplanen ut för samrådet?

Detaljplanen var ute på samråd mellan 29 mars - 30 april 2019. Därefter sammanställer staden alla synpunkter som kommit in. Detaljplanen skickas sedan ut på granskning. Granskningen kommer troligtvis ske under hösten 2019 och då får du ytterligare en möjlighet att tycka till om förslaget. Vi beräknar att detaljplanen kan antas under 2019/2020.

Varför säljer Västerås stad Kristiansborgsbadet?

Vid en utredning 2013 blev det tydligt att det inte skulle vara ekonomiskt försvarbart att renovera och driva både Lögarängsbadet och Kristiansborgsbadet i stadens regi eftersom båda badhusen är i stort behov av renovering och av ny teknik. Kommunfullmäktige bestämde i december 2017 att sälja Kristiansborgsbadet eftersom staden bygger ett nytt modernt badhus på Lögarängen.
Nya Lögarängsbadet öppnade i juni 2019 då flyttade simverksamheterna till den nya simhallen och Kristiansborgsbadet stängdes.

Här kan du läsa mer om nya Lögarängsbadet.länk till annan webbplats

Öppnar Kristiansborgsbadet snart igen?

För närvarande pågår förhandlingar med ny blivande ägare om att överta badhusbyggnaden och vilka underhålls- och reparationsarbeten som ska prioriteras. Det nästan 60 år gamla badet ska i vissa stycken bevaras och är i andra delar i stort behov av renovering. En hel del ytskikt på golv, väggar och tak är i behov av att bytas ut. Arbetet med att renovera badhuset är beroende av när detaljplanen vinner laga kraft och när förhandlingarna med blivande ägare är klara. Därför finns idag ingen fastställd tidplan.

Detaljplanen gör det möjligt att även i fortsättningen använda byggnaden till badhus- och gymverksamhet men staden överlämnar till en ny ägare att berätta om vilka planer som finns för verksamheten.

Även om badet nu är stängt så bedriver Actic sin gymverksamhet på Kristiansborgsbadet som vanligt.

Kommer de nya husen att byggas i parken?

Enligt förslaget ska de nya bostäderna placeras på dagens parkeringsplats som vetter mot Kristiansborgsskolan och Kristiansborgsallén.

Kommer parken att finnas kvar?

Parken kommer att bevaras och träd över 35 cm i diameter kommer fortsättningsvis behöva särskilt lov för att fällas. En av de större ekarna kommer behöva tas ner enligt förslaget, eftersom den idag står mitt på parkeringsplatsen där vi planerar att bygga bostäder. I övrigt kommer mestadels ytor som redan är asfalterade att användas för bostadsbygge och ny parkering.

Vad händer med ladan?

Ladan får rivningsskydd och varsamhetsbestämmelser som skyddar taket och fasaderna mot stora förändringar.

Varför öppnas gatan upp för biltrafik?

Enligt förslaget ska Ryttersborgsgatan och Vallgatan kopplas samman och öppnas upp för biltrafik. Syftet är att öka tillgängligheten från Kristiansborgsallén till badhuset och att minska biltrafiken på bostadsgatorna norr om badhuset.

Var ska de boende i de nya bostäderna parkera?

De boende i de nya bostäderna kommer att kunna parkera på parkeringsplatsen som ligger söder om bostäderna, på andra sidan Ryttersborgsgatan.

Kommer vi även i framtiden kunna bada på Kristiansborgsbadet?

Detaljplanen gör det möjligt att även i fortsättningen använda byggnaden för badhus- och gymverksamhet. Badet är dock i stort behov av underhålls- och reparationsarbete och det är i många delar upp till ny ägare vad exakt Kristiansborgsbadet ska erbjuda i framtiden.

Kommer badhuset att skyddas både invändigt och utvändigt?

Ja, hela byggnaden föreslås få rivningsförbud, med undantag av den tillbyggnad där det idag finns en modern gymverksamhet.

Detaljplanen förslås skydda byggnaden, i olika grad, både utvändigt och invändigt. I samband med arbetet med detaljplanen har flera utredningar gjorts som har analyserat och pekat ut de mest skyddsvärda delarna. Utvändigt föreslås skydds- och varsamhetsbestämmelser för bland annat fasader, taklandskap och fönster. Invändigt föreslår detaljplanen skydds- och varsamhetsbestämmelser för bland annat rumsvolymer, läktare, trapphus, viss golvbeläggning och vissa badhytter.

Bild på stora bassängen och de stora fönstren ut mot parken
Läktaren med det gamla kaklet

Varför skyddas Kristiansborgsbadet?

Badhusbyggnaden har i samband med detaljplaneläggningen pekats ut som en särskilt värdefull byggnad enligt plan- och bygglagen (8 kap 13 §). Detta innebär att byggnaden inte får förvanskas genom ändringar eller eftersatt underhåll. Utpekandet utgår ifrån att badhusbyggnaden har höga arkitektoniska, socialhistoriska och kulturhistoriska värden som är bevarade och avläsbara idag.

Byggnaden har ett modernistiskt formspråk som uttrycks i låga horisontella, uppglasade byggnadsvolymer som betonas av en högre central byggnadskropp där den stora simhallen finns.

Interiören i badhuset är mycket tidstypisk och visar på hög kvalitet i utformning, material och detaljutförande. Funktionen med det romerska badet är en viktig del av badet som också bevarats över tid. Det gäller också det stora bassängrummet med läktare. Stora delar av ursprungsmaterialet är också av hög kvalitet, till exempel när det gäller mosaik- och marmorgolv, konstnärlig utsmyckning och badhytter, som idag finns kvar i badhusbyggnaden.

Kontakta oss

Malin Björklund

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 52

Isabelle Lundin

Projektledare

Teknik- och fastighetsförvaltningen

021-39 12 77

Ulf Edvardsson

Projektledare

Teknik- och fastighetsförvaltningen

021-39 17 91

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Bjurhovdagaraget öppet

  Parkeringsgaraget under Bjurhovda centrum som brandskadades i söndags är nu öppet igen.

 • Första spadtaget vid Viktor Larssons plats

  Med ett symboliskt första spadtag startade Anna Thunell, ordförande i tekniska nämnden och Jonas Bresser, verksamhetschef vid Växhuset ombyggnaden av Viktor Larssons plats.

 • Skidlopp och kungabesök när Vasagatan invigdes

  Efter flera månaders intensivt arbete invigdes nyrenoverade Vasagatan under pompa och ståt på torsdagseftermiddagen. Sammanlagt är det cirka 150 meter av de värst utsatta delarna av gatan som fått en ordentlig ansiktslyftning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?