Kristiansborgsområdet

Nu utvecklas området runt Kristiansborgsbadet genom en ny detaljplan och
med privata fastighetsbolaget Hemsö som ny badhusägare.

Nya parkeringen tillfälligt avstängd

Mellan fredagen den 12 april och måndagen den 15 april är parkeringsraden vid Ryttersborgsgatan helt avstängd. Ytan ska förberedas inför en asfaltering som sker under nästa vecka (vecka 16).

Under själva asfalteringen öppnas delar av parkeringen och en flaggvakt är på plats. Asfalteringen görs i två omgångar. Om vädret tillåter och asfaltverken har möjlighet att leverera, så kommer även del två att slutföras under nästa vecka. Annars sker asfalteringen så snart som det är möjligt.

Vädret utmanar parkeringsarbetet

På grund av väderförhållanden kan vi endast öppna den nedre parkeringsraden (nio platser) längs Vallgatan under vecka 5. Det är en temporär grusparkering, med förhoppning om att kunna lägga asfalt runt påsk när asfaltverken öppnar igen. Den övre parkeringen förblir stängd till resterande arbeten är slutförda. Tack för tålamod medan vi navigerar genom väder och vind!

Markarbeten

Nu börjar vi med markarbeten för att förbereda för bostäder på parkeringen vid Kristiansborgsbadet. Parkeringen som har cirka 70 parkeringsplatser kommer att stängas vecka 14. Inledningsvis hänvisar vi till andra parkeringar i närområdet, senare planeras även nya parkeringsplatser vid badet. Biltrafiken på Ryttersborgsgatan leds om, men gång- och cykelbanan är öppen.

Vill du veta mer?
Nyhet om markarbetet

Kristiansborgsbadet

Kristiansborgsbadet byggdes 1961 och är sedan dess en plats som ligger många västeråsare varmt om hjärtat. Västerås stad har därför arbetat för att utveckla området genom en ny detaljplan och samtidigt se till att badet kan drivas vidare långsiktigt med en privat ägare.

Renoveringen klar hösten 2022

Kommunfullmäktige beslutade den 3 december 2020 att godkänna avtal mellan Västerås stad och Hemsö. Avtalen innebär att Hemsö köper Kristiansborgsbadet och byggrätter för skola och bostäder. Den 1 februari 2021 blev Hemsö formellt ny ägare till Kristiansborgsbadet.

Kristiansborgsbadet kommer att utvecklas till en modern motions- och friskvårdsanläggning med simbassäng. Friskvårdsanläggningen ska drivas av Actic som redan idag driver gym och bad på Kristiansborg. Hemsö utvecklar badet, till exempel renoverar man den nuvarande 25-metersbassängen och återuppväcker det romerska badet. Actic svarar för bassäng och gym (som nu blir dubbelt så stort.) Anläggningen beräknas vara färdigrenoverad under hösten 2022.

Kristiansborgsbadet är en plats för vuxna motionärer som gärna simmar i en lite lugnare miljö. Den lokala föreningsverksamheten ligger som tidigare på Lögarängsbadet.

Därför säljer Västerås stad Kristiansborgsbadet

2013 gjordes en utredning om badhusen i Västerås. Den visade att det inte skulle vara ekonomiskt försvarbart att staden själv skulle fortsätta att driva både Lögarängsbadet och Kristiansborgsbadet. Det skulle innebära för stora kostnader för både drift och renovering. Därför bestämde kommunfullmäktige i december 2017 att sälja Kristiansborgsbadet. Det var då redan beslutat att staden skulle satsa på att bygga ett helt nytt badhus på Lögarängen eftersom det gamla Lögarängsbadet som började byggas 1967 var uttjänt. Lögarängsbadet hade helt enkelt uppnått sin tekniska livslängd. Det skulle bli lika dyrt, eller till och med dyrare, att renovera än att bygga ett nytt bad.

Byggrätter för skola och bostäder

I avtalet mellan Hemsö och Västerås stad ingår också byggrätter för skola och för bostäder. Hemsö har idag flera utbildningsfastigheter i området kring Kristiansborgsbadet och i och med byggrätterna får de också möjlighet att bygga en högstadie- och gymnasieskola samt bostäder. Byggrätten för skolan är 6 800 kvadratmeter och 4 700 kvadratmeter för bostäder.

Mer om byggrätter för skola och bostäder

Detaljplan för Kristiansborgsområdet

I en detaljplan bestäms hur ett begränsat område får användas och vad som får byggas där. Genom detaljplanen som antogs i mars 2020 kan vi utveckla Kristiansborgsbadets verksamhet samtidigt som de höga kulturmiljövärdena skyddas.

Via länken kan du läsa mer om detaljplanen.

Detaljplanen för Kristiansborgsområdet, dp 1897

I korthet innebär detaljplanen att:

  • viktiga kulturmiljövärden skyddas, både när det gäller Kristiansborgsbadet och parken
  • en påbyggnad tillåts på en begränsad del av badhuset
  • två nya flerbostadshus byggs på dagens badhusparkering
  • Vallgatan och Ryttersborgsgatan länkas samman och öppnas för biltrafik.

Flygfoto över Kristiansborgsområdet.

Kristiansborgsbadet byggdes 1961 och är en historiskt viktig plats i Västerås. Platsen har genom åren betytt mycket för västeråsarna. I detaljplanen finns ett tydligt budskap - att byggnaden ska användas till bad- och gymverksamhet även i framtiden och att byggnaden inte får rivas.

Enligt detaljplanen ska byggnaden skyddas, i olika grad, både utvändigt och invändigt. I samband med arbetet med detaljplanen har flera utredningar gjorts. De pekar ut de mest skyddsvärda delarna.

Utvändigt får badhuset skydd för bland annat fasader, tak och fönster. Invändigt skyddas bland annat rumsvolymer, läktare, trapphus, viss golvbeläggning och vissa badhytter.

Badhusbyggnaden har pekats ut som en särskilt värdefull byggnad enligt plan- och bygglagen (8 kap 13 §). Det innebär att byggnaden inte får förvanskas eller förfalla. Byggnaden har höga arkitektoniska, socialhistoriska och kulturhistoriska värden som är viktiga att bevara för framtiden.

Byggnaden har ett modernistiskt formspråk med låga horisontella, uppglasade byggnadsvolymer. De framhävs av en högre central del av byggnaden där den stora simhallen finns.

Interiören i badhuset är mycket tidstypisk och visar på hög kvalitet i utformning, material och detaljutförande.

Det romerska badet är en viktig del av badet som bevarats över tid. Det gäller också det stora bassängrummet med läktare. Stora delar av ursprungsmaterialet är också av hög kvalitet, till exempel när det gäller mosaik- och marmorgolv, konstnärlig utsmyckning och badhytter.

Frågor och svar om detaljplanen

Hur ser tidplanen för detaljplanen ut?

  • samråd 29 mars - 30 april 2019
  • utställning 20 dec 2019 - 31 januari 2020 
  • antagen 18 mars 2020

Kommer de nya husen att byggas i parken?

De nya bostäderna placeras på dagens parkeringsplats som vetter mot Kristiansborgsskolan och Kristiansborgsallén.

Kommer parken att finnas kvar?

Parken kommer att bevaras och träd över 35 cm i diameter kommer fortsättningsvis behöva särskilt lov för att fällas. En av de större ekarna kommer behöva tas ner, eftersom den idag står mitt på parkeringsplatsen där vi planerar att bygga bostäder. I övrigt kommer mestadels ytor som redan är asfalterade att användas för bostadsbygge och ny parkering.

Vad händer med ladan i parken?

Ladan får rivningsskydd och varsamhetsbestämmelser som skyddar taket och fasaderna mot stora förändringar.

Varför öppnas gatan upp för biltrafik?

Ryttersborgsgatan och Vallgatan ska kopplas samman och öppnas upp för biltrafik. Syftet är att öka tillgängligheten från Kristiansborgsallén till badhuset och att minska biltrafiken på bostadsgatorna norr om badhuset.


Prenumerera på information

Vill du få ett meddelanden om det händer något nytt? Prenumerera gärna på våra uppdateringar genom att ange din e-postadress i fältet nedan. Vi sparar och använder mejladressen i syfte att skicka ut information när vi uppdaterar sidan. Observera! Avsändaren heter Sitevisionproduktion@vasteras.se och ämnet Kristiansborg.

Tänk på att anmälan innebär att du samtycker till att vi får hantera dina personuppgifter (i detta fall din mejladress) för att göra utskick. Läs därför samtyckestexten nedan innan du anmäler dig.

Därför behöver vi ditt samtycke
Västerås stad, tekniska nämnden, behöver ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Personuppgiften, som i detta fall består av din mejladress, kommer att samlas in via denna sida och användas för att skicka ut information när det sker uppdateringar på sidan om Kristiansborg.

Du avgör själv om du vill lämna ut personuppgifter i form av din mejladress. Uppgifterna kommer att behandlas internt på teknik- och fastighetsförvaltningen. Eftersom sidan Kristiansborg uppdateras kontinuerligt kommer dina personuppgifter (i form av din mejladress) att sparas och behandlas tillsvidare. Vid större tekniska uppdateringar kan Västerås stad, tekniska nämnden, välja att radera prenumerationsfunktionen från sidan och därmed samtliga personuppgifter som samlats in via denna sida. Då kommer då vanligtvis bli informerad om detta i förväg. Du kan dock när som helst återkalla ditt samtycke. Läs mer om dina rättigheter via länken nedan.

Samtycke
Genom att under "Prenumerera på viktig information" klicka i ”Prenumerera”, sen skriva in din mejladress och slutligen klicka på ”ok” så samtycker du till att Västerås stad, tekniska nämnden, får behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovanstående text.

Du kan när som helst avregistrera dig från tjänsten genom att klicka i "Avsluta prenumeration" och ange din mejladress på samma sätt som vid registrering.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Elisabeth Strand Hübinette

Planchef på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 00

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se

Ulf Edvardsson

Projektledare

Mark och exploatering

ulf.edvardsson@vasteras.se