Logotyp
Visa sökformulär

Södra Källtorp – en ny central stadsdel

Nu formas nya stadsdelen Södra Källtorp, som kommer att bli ett blandat, modernt område med fokus på bostäder, naturnära rekreation och omsorg. Här planeras bostäder, äldreboende, förskola och idrottsplats.

En illustration av ett nytt bostadsområde med hus och människor som promenerar eller står

Så här kan en av gatorna i Södra Källtorp komma att se ut. Illustration: Archus Arkitektur

Vi utvecklar en ny stadsdel

Stadsdelen Södra Källtorp kommer att växa fram i centrala Västerås. Området angränsar till både Vallby, Råby och Eriksborg. I området finns Wenströmska som inrymmer olika gymnasieskolor. Skolan ska byggas om eller rivas, och här planeras ett modernt äldreboende, en idrottshall och en förskola men även idrottplats, parkering och en park med lekplats. Här ska det även byggas ett trygghetsboende med cirka 60 lägenheter. Totalt planeras för omkring 700 bostäder i området.

Läs mer i nyheten om äldreboende, trygghetsboende och förskola ska byggas i området.

Därför byggs Wenströmska skolan om

Många lokaler i Wenströmska har stått tomma. Däremot finns det en stor efterfrågan på bostäder i hela Västerås. Området Södra Källtorp kommer att utvecklas till att bli en ny stadsdel som byggs i närheten av redan befintlig service och kommunikationer. Istället för skola kommer det att bli boende för äldre, för­skola, idrotts­hall och andra verksam­heter i området. Byggnaden med idrotts­hallen bevaras och byggs om.

Fokus på utemiljön

Ett stort fokus läggs på att skapa en attraktiv utemiljö med möjligheter till fritidsaktiviteter. Det planeras en ny lekplats, promenadstråk och en ny konstgräsplan på idrottsplatsen. I Södra Källtorp vill vi ta vara på det natursköna läget nära Vedboskogen och Wenströmska IP för att uppmuntra till naturnära rekreation.

Stadens idé för Södra Källtorp

Det ska vara lätt att ta sig till Södra Källtorp genom att gå, cykla, köra bil eller genom kollektivtrafiken. På gångavstånd finns förskola, kafé, park, skog och idrottsplan. Bredvid idrottsplatsen planeras en lekplats och ett parkstråk med belysning längs gång- och cykelvägen. Området ska vara varierat med spännande boendeformer. Färgerna ska harmonisera med naturen och kvarteret ska ge ett lugnt intryck, trots olika typer av hus och byggnader.  

Vad händer nu – preliminär tidplan

 • Detaljplanen är utställd för granskning mellan den 6 februari och den 1 mars 2018. (Här har sakägare möjlighet att lämna in synpunkter. Med sakägare menas att vara granne till om­rådet eller någon som på annat sätt bedöms beröras av detalj­planen).
 • Efter granskningen bearbetas planen under mars och april 2018.
 • Detaljplanen beräknas bli antagen av byggnadsnämnden i maj och vinna kraft i juni 2018.
 • Byggstart beräknas till tidigast sommaren 2018.

Annat planeringsunderlag

När vi arbetar med Södra Källtorps utveckling så behöver vi göra utredningar och analyser för olika frågor. Här kan du se några av dem som finns för Södra Källtorp.

 • Dagvattenutredning
 • Trafikbullerutredning
 • Skyddsanalys
 • Arkeologisk utredning
 • Miljökonsekvensbeskrivning med social konsekvensbeskrivning

Här hittar du detaljplan för Södra Källtorp

Kontakta oss

Barbro Sollén Wilcox

Översiktsplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 17 58

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Inspirationsdag och workshop om framtidens moderna äldreboenden

  Västerås stad bjuder in andra kommuner och fastighetsägare till två heldagar om framtidens äldreboenden 18-19 april. Vi har ett preliminärt program men vill gärna veta vad just du som jobbar med modernisering av äldreboenden tycker att vi ska diskutera. 

 • Ombyggnad av Röda torget skjuts upp

  Tekniska nämnden avvaktar med att bygga om Röda torget till cirkulationsplats. Många intressenter berörs och många synpunkter har kommit in under remisstiden. Därför vill tekniska nämnden undersöka om det nuvarande förslaget är den bästa lösningen. Vi vill även vänta på delutredningen om kollektivtr...

 • Första halvan av 50-talskajens renovering är klar

  Den första delen av 50-talskajens renovering i Västerås hamn är klar enligt uppsatt plan. Vecka 50 pausades arbetet med att förstärka och renovera 50-talskajen i Västerås hamn. Arbetet planeras att återupptas igen i mars 2018.

Hjälpte informationen på denna sida dig?