Ett provisoriskt resecentrum – vad är det och varför behövs det?

Ett provisoriskt resecentrum är nödvändigt när vi ska bygga om stationsområdet. Det krävs av säkerhetsskäl för resenärerna om resandet ska kunna fortsätta under byggtiden.

– Det är en alltför stor risk att ha resenärer i samma byggnad som ett stort byggprojekt, och det blir dessutom väldigt kostsamt. Därför planerar vi att separera resenärer och besökare från byggarbetsplatsen med ett provisoriskt resecentrum, säger Jonas Living, byggprojektchef för nya resecentrum.

Dagens station och bangård har flera problem och behöver byggas om i omgångar

Studier och prognoser för Västerås Central visar att dagens station har för många brister för resenärerna. Samtidigt så väntas resandet med tåg och buss öka. Att resandet ökar beror dels på ändrade vanor, dels på att Västerås får fler invånare.

Nyhetsbild

Bild från fotgängarsimuleringen som visar en provisorisk bro med trängselsituation med tåg vid plattformarna.

Trafikverket har tillsammans med Västerås stad gjort en plan för hur bangården vid Västerås Central så effektivt som möjligt kan byggas om på lång sikt. Den långsiktiga planen för bangården enligt denna studie innehåller sex spår med perronger som är så långa att två tåg får plats på längden. Det ger då totalt tolv hållplatslägen.

– Vi behöver utöka antalet spår till sex stycken och förbättra kapaciteten mellan plattformarna och stationen. Plattformarna behöver breddas för att möjliggöra bredare trapphus och för att öka säkerheten för resenärerna. Dagens anläggning har dessutom spår- och signaltekniska brister som bromsar en utveckling av trafiken. Vidare upplevs järnvägen idag som en barriär i staden. Miljön för resenärerna på stationen upplevs inte som funktionell och det förekommer att folk springer över spåren, säger Tomas Holmlund, samhällsplanerare på Trafikverket.

Enligt nuvarande plan kommer ombyggnaden av bangården att ske i etapper, när finansiering är klar. Etappindelningen är bland annat till för att påverka trafiken så lite som möjligt. Det är också den lösning som är mest ekonomisk, och nya resecentrum får växa fram i takt med att Västerås växer.

Läs mer i Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie för järnvägen i Västerås (ÅVS) 2013:123 på Trafikverkets hemsida.

Smala perronger och trappor måste breddas för resenärernas skull

I dag finns det fem spår för persontrafik på Västerås station, alla med varsin tillhörande plattform. Från spår 2 till spår 5 finns det trappor, rulltrappor och hiss för att ta sig till och från perrongerna (som sammantaget i fortsättningen kallas för ”lyftpaket”). De här perrongerna och lyftpaketen har i dag stora problem med kapacitet. De är för trånga och för smala.

Vid rusningstrafik blir det så långa köer i lyftpaketen att tågen försenas. Avstigande resenärer ska ta sig av tågen och upp till gången över spåren, samtidigt som påstigande resenärer ska ta sig ner från gången för att kliva på tågen. Att tågen försenas i Västerås påverkar i sin tur tågtrafiken längs hela Mälarbanan.

– Problemet är upp och ned från perrongen, det är för trångt med smala trappor och dålig kapacitet, säger Tomas Holmlund.

Går det inte bara att bredda trapporna på nuvarande perronger?

– Nej. Perrongerna är för smala i dag för att kunna bredda trapporna. Då blir trapphuset i vägen så du inte kan gå runt till den andra sidan. Det handlar också om säkerhet för de som står på perrongerna, man måste kunna stå tryggt när tåg åker förbi, säger Tomas Holmlund.

Läs mer om detta i Trafikverkets fotgängarsimulering för Västerås resecentrum (pdf). Pdf, 2.2 MB.

Perrongerna saknar väderskydd – skapar ytterligare trängsel och förseningar

Perrongerna saknar även plats för väderskydd, vilket i dag är ett krav vid nybyggnation av perronger. Att perrongerna saknar väderskydd gör att många fler resenärer väntar uppe vid gången över spåren vid dåligt väder. Det här skapar ytterligare trängsel i lyftpaketen när tågen kommer in till perrongen och många resenärer ska ta sig till och från tåget samtidigt.

Varför behövs väderskydd?

– Det är av komfortskäl för resenärerna i första hand. Västerås C räknas som en ganska stor station och med det följer att vi behöver ordna väderskydd, alltså tak och vindskydd. När det är så mycket folk som rör sig behöver man kunna stå på perrongen och vänta, säger Tomas Holmlund, samhällsplanerare på Trafikverket.

I dag finns också andra normer och krav på ytor för tillgänglighet, än när stationen byggdes. Det handlar om hur vi bygger och vilka ytor som behövs för att alla människor enkelt ska kunna använda stationen oavsett funktionsvariation. Alla människor behöver kunna ta sig fram på ett tryggt och säkert sätt. Där finns det ett stort regelverk idag, som innehåller många olika krav och som hela tiden utvecklas.

– Alla ska kunna använda stationen, de som är rörelsehindrade, de som ser och hör dåligt, och som behöver kunna gå längs ledstråk eller med käpp. Där finns det förbättringar att göra i dag, säger Tomas Holmlund.

Resenärernas säkerhet under byggtiden är viktig

För att kunna bredda perronger och lyftpaket så måste först spårens läge flyttas. För att det ska gå att flytta läget för de befintliga spåren 2 – 4 så måste först de nya spåren och perrongerna 4 – 6 placeras i sitt nya läge. Det här ställer höga krav på säkerheten. För att kunna göra det här och samtidigt möta säkerhetskraven så kommer det att krävas ett provisoriskt resecentrum under byggtiden.

Det är alltid en byggherres ansvar att planera ett byggprojekt så att säkerheten för både de som utför arbetet och tredje part, det vill säga resenärer och besökare, kan garanteras.

– Om man har relevant erfarenhet av produktion i järnvägsnära miljö så vet man vilka krav som ställs. Det går inte att anpassa dagens station till dessa nya perronger och samtidigt upprätthålla en säker och tillgänglig station för de som reser. Det är en oerhört stor risk för olyckor att ha kvar resenärer i en byggnad samtidigt som den byggs om, säger Jonas Living, byggprojektchef för resecentrum.

Lägre byggkostnad och kortare byggtid med ett provisoriskt resecentrum

Om de som arbetar med bygget får ha en effektiv och störningsfri arbetsplats blir det även en lägre byggkostnad och en kortare byggtid. Att bygga ett resecentrum utan en provisorisk station skulle kräva stora resurser och mycket mer pengar för att upprätthålla säkerheten och tillgängligheten för resenärerna.

– Min erfarenhet från ombyggnationen av Skärholmen centrum, där planen var att verksamheten i centrum skulle fortsätta obehindrat, är att mycket arbete måste utföras nattetid för att minska störningar. Detta är oerhört kostnadsdrivande, säger Jonas Living, som jobbat med flera stora byggprojekt tidigare.

Med den här kunskapen är det inte möjligt att bibehålla tågtrafiken i Västerås och samtidigt bygga om nuvarande resecentrum för att rätta till dagens brister och kommande behov. Det provisoriska resecentrum som nu planeras kommer därför att utformas så att både nuvarande perronger och spår kommer att kunna nås samtidigt som förberedelser finns för att nå de nya spåren 4 - 6.

– Med denna metod kommer vi alltid att kunna hålla tillräckligt med spår öppna för att bibehålla trafiken och möjligheten att pendla. Vi planerar att ha en provisorisk bro som enklare kommer att kunna anpassas för att flytta resenärer till rätt perrong i olika skeden av ombyggnaden av bangården. Det här kommer alltså att funka även om läget för perrongerna flyttas under byggtiden. Nuvarande station skulle ha mycket svårare att klara av det. Det skulle i så fall innebära att nuvarande bro skulle behöva byggas om, under samtida full drift. Det vore ingen bra planering av vare sig säkerhet, tid eller ekonomi, säger Jonas Living.

Så planeras ett provisoriskt resecentrum

Det provisoriska resecentrumet kommer att tillgodose de behov som finns i dag och tillfälligt åtgärda några av de mest akuta bristerna. Trapporna till och från perrongerna planeras för att byggas bredare än dagens och det planeras för att kunna ta med sig cykel över den tillfälliga bron. Ytorna för väntande resenärer kan utökas och anpassas om det finns behov. Det kommer också finnas möjlighet att passera över bron dygnet runt.

Du kan läsa mer i Trafikverkets fotgängarsimulering som även innehåller tänkt provisoriskt resecentrum (pdf). Pdf, 2.2 MB.

De nackdelar som finns är att det inte finns plats för både trappor och rulltrappor, på grund av att de befintliga perrongerna är för smala. Men det kommer att finnas hiss. Bron över spårområdet kommer inte heller att vara uppvärmd, men planeras för att vara under tak för skydd mot väder och vind.

Att ha en provisorisk station är ett vanligt sätt att lösa säkerhet och tillgänglighet vid stationsprojekt. Västerås stad och Trafikverket har ett nära samarbete för att se till att lösningen fungerar för resenärer, trafikering och produktion.

Kontakt

Relaterade dokument

Publicerad

Senast ändrad