Bekämpningsmedel

Spridning av växtskyddsmedel inom vissa områden kan vara förbjudet och det kan krävas tillstånd eller anmälan till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen vid yrkesmässig spridning.

Bekämpningsmedel innehåller ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa och miljön. Spridning av bekämpningsmedel bör därför endast ske i de fall där det är absolut nödvändigt. Välj i första hand förebyggande åtgärder eller mekaniska bekämpningsmetoder.

Ska du använda bekämpningsmedel måste de vara godkända. Det är Kemikalieinspektionen som godkänner bekämpningsmedel och alla godkända medel finns i bekämpningsmedelsregistret. På vissa platser måste du även ha tillstånd eller gjort en anmälan för att få sprida. Ansökan eller anmälan görs till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Behövs tillstånd eller anmälan?

Sedan den 1 oktober 2022 är det förbjudet att använda växtskyddsmedel inom följande områden:

 • På ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete (undantag kan ges för punktbehandling).
 • På skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • I parker, trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till.
 • Inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt. På tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö.
 • På växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande.

Kemikalieinspektionen har beslutat om ämnen som är undantagna från förbudet.

För att få sprida växtskyddsmedel på följande platser krävs tillstånd från miljö- och konsumentnämnden:

 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar.
 • Vid planerings- och anläggningsarbeten.
 • På vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor.
 • På ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.

För att få sprida växtskyddsmedel på följande platser krävs en skriftlig anmälan till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen:

 • på vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av:
  a. invasiva främmande arter, eller
  b. karantänskadegörare
 • på banvallar, och
 • inom områden som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Ansökan/anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel Word, 102.5 kB.

Vattenskyddsområde

Det är förbjudet att använda växtskyddsmedel inom skyddsområde för vattentäkt utan särskilt tillstånd från miljö- och konsumentnämnden.

Ansökan/anmälan om spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde Word, 99 kB.

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Öppettider: Måndag - Fredag 08.00-16.00, lunchstängt 11.30-13.00

Port-Anders gata 3, ingång T3

Nå Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

mhf@vasteras.se