Miljöfarlig verksamhet är en verksamhet som kan ge olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det kan vara utsläpp till vatten, luft, mark, bullrande eller dammande verksamhet. Exempel på sådan verksamhet är avfallsåtervinning, bensinstation, djurhållning, fordonstvätt, mekanisk verkstad, motorbana, målning och lackning, plasttillverkning, ytbehandling och uppläggning av massor. Mobila verksamheter som ger tillfälliga störningar berörs också, till exempel krossverk.

Kategorier och undergrupper

Miljöfarlig verksamhet delas in i olika kategorier eller undergrupper beroende på hur stor miljöpåverkan kan bli. Dessa kallas A-, B-, C- och U-anläggningar och omfattas av särskilda regler, lagar och tillstånd. Du kan läsa mer om vilka verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan i miljöprövningsförordningen.

Driver du ett företag med tillståndspliktig verksamhet måste du lämna in en miljörapport varje år.

Om du planerar att starta ett företag som ska bedriva miljöfarlig verksamhet måste du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, senast sex veckor innan du påbörjar verksamheten. Detsamma gäller om du gör en ändring i verksamheten, då måste du anmäla det. Om du vill starta en tillståndspliktig verksamhet kontaktar du länsstyrelsen.

Anmäl miljöfarlig verksamhet Word, 818.5 kB.

Några exempel på miljöfarlig verksamhet:

Är du osäker på om din verksamhet kan vara en miljöfarlig verksamhet kan du alltid ta kontakt med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och fråga. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har också tagit fram en informationsfolder där du kan läsa mer om miljöfarlig verksamhet, hur du gör anmälan och vad den ska innehålla.

Information till dig som ska starta, utöka eller ändra i en anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet Pdf, 396.9 kB.

För fordonstvättar finns särskilda regler, Riktlinjer för miljökrav för fordonstvättar Pdf, 95.8 kB.

Egenkontroll

Du som har ett företag som klassas som miljöfarlig verksamhet måste enligt lag göra så kallad egenkontroll. Det innebär att du ska ha system och rutiner för att kontrollera att verksamheten är säker och uppfyller alla gällande krav.

Det finns inga exakta regler för hur egenkontrollen ska göras. Men en grundregel är att egenkontrollen ska omfatta åtgärder för att undvika att människor och miljö kommer till skada. För exempelvis verksamheter som orsakar buller är det viktigt att känna till vilka riktvärden som gäller. För verksamheter som omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt ska egenkontrollen vara skriftlig.

Miljöbalkens krav på egenkontroll Länk till annan webbplats.

Anmäl spridning av bekämpningsmedel

Om du ska sprida bekämpningsmedel måste du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Anmäl spridning av kemiska bekämpningsmedel Word, 97.5 kB.

Riktlinje för användning av kemiska bekämpningsmedel Pdf, 130.2 kB.

Registrera medelstor förbränningsanläggning

Den som har eller tänker bygga en medelstor förbränningsanläggning ska informera tillsynsmyndigheten om anläggningen

Vad är en medelstor förbränningsanläggning?

En förbränningsanläggning är medelstor om den sammanlagda effekten är mellan 1 och 50 MW (megawatt) och har utsläpp till luft i en gemensam skorsten. Inom en anläggning kan det alltså finnas flera medelstora förbränningsanläggningar om de är kopplade till olika skorstenar.

När ska registreringen göras?

En ny anläggning ska registreras innan den tas i drift. Med ny anläggning menas en anläggning som tagits i drift efter den 20 december 2018.

Övriga anläggningar, så kallade 2018-anläggningar, ska registreras enligt övergångsreglerna i förordningen om medelstora förbränningsanläggningar vilket innebär följande:

Miljö- och konsumentnämnden i Västerås har tillsyn över samtliga berörda anläggningar inom kommunen.

Naturvårdsverkets information om medelstora förbränningsanläggningar Länk till annan webbplats.

Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar Länk till annan webbplats.

Registrerade anläggningar

Varje tillsynsmyndighet ska offentliggöra uppgifter ur registret på en webbplats som allmänheten har tillgång till. Miljö- och konsumentnämnden kommer att publicera de anläggningar som registreras på den här sidan. För närvarande har vi inte registrerat några anläggningar.