Information om beslut kring insatsen servicehus

Här kan du läsa information om beslut kring insatsen servicehus i Västerås.

Besluten av äldrenämnden

Äldrenämnden beslutade den 24 oktober att:

  • Insatsen servicehus upphör
  • inga fler kommer att beviljas boende på stadens servicehus
  • Resmilans servicehus avvecklas senast 1 maj 2024
  • förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att omvanlda Skallberget ich Herrgärdets servicehus till trygghetsboende

Vad innebär beslutet?

Beslutet om att upphöra med insatsen servicehus innebär att inga fler kommer beviljas inflytt på stadens servicehus. Beslutet påverkar inte stadens äldreboenden.

Nyhetsbild

Vad händer nu?

Beslutet innebär att inga fler kommer beviljas ett boende på stadens servicehus. Äldrenämnden har även fattat beslut om att Resmilans servicehus ska avvecklas 1 maj 2024. Alla medarbetare och kunder på Resmilan har fått information om vad detta innebär.

Bakgrund till beslutet

Tidigare i år fick förvaltningen i uppdrag av äldrenämnden att utreda Västerås stads servicehus. En utredning som bland annat berättar om servicehusen idag, framtidens äldreomsorg, omvärldsfaktorer och utvecklingen i framtiden.

Utredningen visar att servicehusen är byggda för länge sedan och inte uppfyller dagens myndighetskrav på exempelvis tillgänglighet och brandskydd, och när husen byggdes var målgruppen en annan än idag. Idag har målgruppen mer omfattande behov av vård och omsorg.
Äldrenämnden har under många år arbetat för framtidens utmaningar och i en redan beslutad boendeplanering har det byggts flera nya äldreboenden och fler är planerade för. Dessa boenden är anpassade utifrån målgrupp och behov samt moderna med trygghetsskapande teknik, som hjälper kunden i dess dagliga vårdbehov.

Om insatser och boenden

Äldreboende, trygghetsboende, hemtjänst, med flera, är också insatser som kan trygga stadens äldre.

  • Servicehus är ett mellanting mellan eget boende och äldreboende. Det finns personal dygnet runt, men stöd och service varierar beroende på behov och biståndsbeslut. Sen den 24 oktober beviljas inte denna insats med anledning av beslutet som beskrivs ovan.
  • Äldreboenden har personal dygnet runt som ser till att hjälpa kunden regelbundet. Service, personlig omvårdnad och sjukvård ingår i boendeformen och vissa boenden är anpassade för speciell vård, exempelvis inom demenssjukvård. I äldreboenden finns lägenheter för ensamstående och par, och även gemensamma utrymmen i nära anslutning till den egna lägenheten. Äldreboenden har även aktiviteter för äldre, exempelvis temakvällar och musik.
  • Trygghetsboende är en form av boende där du hyr din bostad på eget initiativ. Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i ett trygghetsboende. Till skillnad från äldreboenden ingår varken omvårdnad, service, mat eller sjukvård, men hyresgästen/individen får själv ansöka om insatser/hemtjänst av biståndshandläggare. Trygghetsboende har även aktiviteter för äldre, exempelvis temakvällar och musik, men det kan se olika ut i olika föreningar.

Trygghetsboenden i Västerås

Har du frågor är du välkommen att kontakta stades kontaktcenter
Telefon 021-39 27 25

 

Publicerad

Senast ändrad